Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti

Platnosť kritérií od: 1. 7. 2024

Poradové číslo

Názov kritéria

Váha kritéria v %

1

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa platného Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z.

15

2

Personálne zabezpečenie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

15

3

Materiálno – technické vybavenie
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, a len takými zdravotníckymi pomôckami a prístrojmi, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15

4

Indikátory kvality
Indikátory kvality podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a), bod 2 a nasl. zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ich spracovanie a doručenie VšZP.

20

5.

Minimálny počet zdravotných výkonov
Splnenie minimálneho počtu výkonov určených vyhláškou o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé medicínske služby.

20

6.

Cena za poskytovanú zdravotnú starostlivosť
V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovní na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP, a to podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

15

  • Tieto kritériá sú účinné od 1. 7. 2024 až do ich odvolania alebo zmeny v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z..
  • Kritériá sa vzťahujú na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „zmluva“).
  • Kritériá platia pre všetkých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, pričom kritérium č. 5 sa vzťahuje len na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti evidovaných v zozname kategorizovaných nemocníc, ktorý zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti, vyhodnotenia siete a kategorizácie nemocníc na svojom webovom sídle.
  • V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu budú tieto kritériá posudzované v súlade so zmluvnými podmienkami.
  • Záujemca o uzatvorenie zmluvy musí pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy spĺňať stanovené kritériá aspoň vo výške 80 %. V opačnom prípade sa VšZP žiadosťou nebude zaoberať.

Poznámka:
V prípade, ak niektoré z kritérií nie je možné vyhodnotiť, poisťovňa kritérium posudzuje individuálne.