Preskočiť na obsah

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti od 1. 1. 2022

Kritériá platia pre všetkých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, pričom kritérium č. 5 sa vzťahuje len na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zapojených v Klasifikačnom systéme DRG (DRG ÚZZ). Na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nezapojených v Klasifikačnom systéme DRG (nonDRG ÚZZ) sa kritérium č. 5 nevzťahuje.

Kritérium č. 5 sa vzťahuje výlučne na DRG ÚZZ z dôvodu zadefinovania jednotlivých skupín vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti podľa Definičnej príručky SK-DRG vzťahujúcej sa na vykazovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa Klasifikačného systému DRG.

Poradové číslo

Názov kritéria

nonDRG ÚZZ

Váha * %

DRG ÚZZ

Váha * %

1

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa platného Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z.

20

15

2

Personálne zabezpečenie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

20

15

3

Materiálno – technické vybavenie

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, a len takými zdravotníckymi pomôckami a prístrojmi, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20

15

4

Indikátory kvality

Indikátory kvality podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a), bod 2 a nasl. zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ich spracovanie a doručenie VšZP.

20

20

5.

Minimálny počet vybraných zdravotných výkonov

Splnenie minimálneho počtu vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti vychádzajúcich z projektu Stratifikácia nemocníc v Slovenskej republike (tzv. EBHR limity). Aktuálne platné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti a ich minimálny počet je uvedený v tabuľke s názvom „Vybrané výkony a minimálny počet výkonov“.

0

20

6.

Cena za poskytovanú zdravotnú starostlivosť

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovní na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP, a to podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

20

15

VšZP môže uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 80 %.

Vybrané výkony a minimálny počet výkonov

Vybrané výkony a minimálny počet výkonov ako parameter bezpečnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je zavedený v záujme zvyšovania bezpečnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Skupina

 

Popis

Minimálny

počet výkonov

(za 12 mesiacov)

Skup.

Pôrody

640

5T4

Artroskopické operačné výkony na kĺboch

90

5Q4

Incízie, excízie, extirpácie matenice vr. exenterácie malej panvy

150

5T5

Endoprotetické kĺbne alebo kostné náhrady

140

5N6

Operačné výkony na žlčníku/žlčových cestách

140

5N8

Uzávery abdominálnych hernií

130

5T0

Všeobecné kostné operačné výkony

70

5T1

Otvorené repozície zlomenín a luxácií

80

5N3

Iné operačné výkony na tenkom, hrubom čreve a appendixe

30

5G6

Operačné výkony v oblasti nazofarynxu a orofarynxu

160

5K7

Výkony pri arytmiách a iné výkony na srdci a perikarde

110

5O2

Operačné výkony na močovode

25

5N2

Incízie, excízie, resekcie a anastomózy na tenkom a hrubom čreve

40

5O3

Operačné výkony na močovom mechúri

140

5V2

Operačná regenerácia a rekonštrukcia kože a podkožia

20

5L8

Operačné výkony navarikóznych vénach

50

5U1

Excízie a resekcia prsníka

40

5O1

Operačné výkony na obličke a obličkovej panvičke

20

5Q0

Operačné výkony na vaječníku

70

5N4

Operačné výkony na anuse a konečníku

60

5Q5

Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií

23

5T8

Operačné výkony na svaloch, šľachách, fasciách a burzách

30

5N1

Operačné výkony na žalúdku

40

5N9

Ďalšie operačné výkony v brušnej oblasti

30

8R3

Perkutánne transluminálne angioplastiky a iné katetrizácie

50

8T2

Intervenčné algeziologické metódy

23

8R1

Eliminačné metódy

13

8R5

Perkutánne embolizácie

 

10

 

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.