Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi dopravnej zdravotnej služby

Platnosť kritérií od: 1. 2. 2024

Poradové číslo

Názov kritéria

Váha kritéria v %

1

Personálne zabezpečenie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon povolania v príslušnom odbore, v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 189/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu.

25

2

Materiálno – technické vybavenie
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 189/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu, a tiež vybavenie takými zdravotníckymi pomôckami a prístrojmi, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25

3

Priemerný vek vozidiel
Priemerný vek vozidiel poskytovateľa je najviac 8 rokov a 364 dní.

40

4

Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Geografická dostupnosť a vykonávanie prevozov poistencov v zmysle zmluvne prideleného spádu poskytovateľa na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia na základe príkazu na prepravu.

10

  • Tieto kritériá sú účinné od 1. 2. 2024 až do ich odvolania alebo zmeny v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. .
  • Kritériá sa vzťahujú na poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby, ktorí majú záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „zmluva“).
  • V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu budú tieto kritériá posudzované v súlade so zmluvnými podmienkami.
  • Záujemca o uzatvorenie zmluvy musí pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy spĺňať stanovené kritériá aspoň vo výške 90 %. V opačnom prípade sa VšZP žiadosťou nebude zaoberať.

Poznámka:
V prípade, ak niektoré z kritérií nie je možné vyhodnotiť, poisťovňa kritérium posudzuje individuálne.