Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Obchodné verejné súťaže

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava ako vyhlasovateľ vyhlasuje OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE  na "Predaj nehnuteľnosti - KOŠICE", "Predaj nehnuteľnosti - RIMAVSKÁ SOBOTA“ podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodné verejné súťaže sa týkajú predaja nehnuteľného majetku, ktorých je vyhlasovateľ výlučným vlastníkom. 

Súťažné podmienky k vyhláseným OBCHODNÝM VEREJNÝM SÚŤAŽIAM na predaj nehnuteľností sú zverejnené na nasledovných linkoch pre jednotlivé nehnuteľnosti: 

Lehota na predkladanie návrhov pre obchodnú verejnú súťaž Košice a Rimavská Sobota je do 31.08.2023 do 09:00 hod.  Výsledná  kúpna cena bude schvaľovaná jediným akcionárom VšZP  Ministerstvom zdravotníctva SR.  Predpokladaný termín eAukcie bude do 15 kalendárnych dní od úplného úvodného vyhodnotenia návrhov pred eAukciou, pričom dátum a čas bude upresnený pred uskutočnením elektronickej aukcie. 

Komunikácia v rámci vyhlásenej OVS

 1. Vyhlasovateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podmienkam. Obchodná verejná súťaž (OVS) sa bude realizovať elektronicky cez systém JOSEPHINE, umiestnený na webovej adrese  https://josephine.proebiz.com/, kde je možný prístup k dokumentácii OVS bez autentifikácie navrhovateľa. 
 2. Autentifikovaný prístup k súťažným podmienkam a dokumentom OVS, všetka komunikácia medzi záujemcom, navrhovateľom a vyhlasovateľom, vysvetľovanie/doplnenie súťažných podmienok a predkladanie návrhov sa bude realizovať cez JOSEPHINE.
 3. Predkladanie návrhov je umožnené iba prihláseným (autentifikovaným) navrhovateľom.
 4. Autentifikáciu do systému Josephine je možné vykonať na webovej adrese:  https://josephine.proebiz.com/sk/, prostredníctvom tlačidla „ZAREGISTROVANIE“ umiestneného na hornej lište vpravo a je ju možné previesť dvoma spôsobmi: 
  a) s prihlasovaním sa pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom;
  b) s prihlasovaním sa bezpečnostným osobnostným kódom (hesla) v systéme JOSEPHINE.
  V systéme JOSEPHINE je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár navrhovateľa. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase od 8 hod. do 16 hod. alebo - prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla spoločnosti navrhovateľa v listinnej podobe formou doporučenej pošty (v prípadoch, kedy navrhovateľa pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti / pomocou eID sa registruje fyzická osoba nepodnikateľ) alebo navrhovateľ registráciu do systému realizuje pomocou hesla).
 5. V prípade potreby/nejasností s registráciou, či prihlasovaním do obchodnej verejnej súťaže - kontaktujte priamo technickú podporu PROEBIZ https://proebiz.com/podpora.