Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Vyhlásenie o prístupnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla https://www.vszp.sk  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.vszp.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam]
  • Na hlavnej stránke tlačidlo na prechod na iný slide je v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Účel vstupných polí, ktorý zhromažďuje informácie o používateľovi, nie je odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Používanie farby, ako jediného vizuálneho prostriedku, na poskytovanie informácií. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Niektorý text nemá dostatočný kontrast textu a pozadia. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Pri zmene veľkosti textu na 200% dochádza k strate obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Pri zmene veľkosti okna na šírku 320px dochádza k strate ponuky - Textová verzia, English, Mapa stránok. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Nedostatočný kontrast netextových prvkov.[Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Pri nastavení požadovaných vlastností dochádza k prekrytiu prvkov, prípadne k strate obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Titulok stránky https://www.vszp.sk/en/how-become-our-insured-person/ neobsahuje primárnu zodpovednosť. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Účel niektorých odkazov nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu, ani z bezprostredného kontextu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Indikátor zamerania klávesnice nie je viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Vo formulároch nie sú jasne označené chyby. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Formulárové prvky nemajú menovky (label). [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Návrh na opravu chyby vo formulári nepopisuje, aká chyba bola urobená. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Validátor pre značkovací jazyk vykázal chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Hypertextové odkazy nemajú plnovýznamovú funkciu. [§16 pís. f) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 11.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla  s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 , bolo posúdené treťou stranou - Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výstupom je audit prístupnosti webových stránok

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 11.09.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@vszp.sk .
Správcom webového sídla je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Prevádzkovateľom webového sídla je spoločnosť InterWay, a.s.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk