Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Preddavky na poistné

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi poistným a preddavkami na poistné aj napriek tomu, že tieto dva pojmy sa v zákone o zdravotnom poistení navzájom prelínajú.
Poistné sa rozumie ako celoročná čiastka, zúčtovaná v rámci ročného zúčtovania poistného, ktorá závisí predovšetkým od výšky skutočného príjmu (vymeriavacieho základu), dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.
Preddavky na poistné sú iba zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa (za určitých zákonom stanovených podmienok) zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného. 

Preddavky na poistné (ďalej len preddavky) sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať:

 1. zamestnanec,
 2. samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 3. zamestnávateľ,
 4. osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná
 5. štát
 6. platiteľ dividend

Za zamestnanca (ako aj zamestnávateľa) vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ.
SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky na poistné samy.
Štát je platiteľom preddavkov (a tiež poistného) jednak za tzv. poistencov štátu (osoby taxatívne vymenované v § 11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení), a za určitých podmienok aj za zamestnancov a SZČO.

Výška preddavku poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z dôvodu jeho účasti na štrajku

V prípade poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z dôvodu jeho účasti na štrajku je určená výška preddavku v sume 0 Eur. U takýchto osôb je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.

Za fyzickú osobu, ktorej boli vyplatené dividendy, preddavky vypočítava a odvádza platiteľ dividend (právnická osoba so sídlom na území SR). Uvedené sa vzťahuje na dividendy vyplatené za účtovné obdobie po 01.01.2013.

V prípade ďalších otázok o platení poistného nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle  call centra: 0850 003 003 v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 18,00. Po tomto čase môžete nechať odkaz s vašou otázkou a my vás budeme spätne kontaktovať. 

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2025

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2024

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2023

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2022

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2021

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky za predchádzajúce obdobia

Sadzba poistného platná od 1.1.2024

 • pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu (2 %, ak je osobou zdravotne postihnutou),
 • pre SZČO 15 % z vymeriavacieho základu (7,5 %, ak je osobou zdravotne postihnutou),
 • pre zamestnávateľa 11 % z vymeriavacieho základu (5.5 %, ak zamestnáva zdravotne postihnutú osobu)
 • pre osoby tzv. dobrovoľne nezamestnané 15 % z vymeriavacieho základu (7,5 %, ak je osoba zdravotne postihnutá),
 • pre poistenca, ktorý má príjem z dividend (zárobková činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení) za účtovné obdobie roka od 01.01.2013 14 %
 • pre poistenca, ktorý má príjem z dividend (zárobková činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení) za účtovné obdobie roka od 01.01.2011 do 31.12.2012 10 % (5 % ak je osoba zdravotne postihnutá)

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

Sadzba poistného platná do 31.12.2023

 • pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu (2 %, ak je osobou zdravotne postihnutou),
 • pre SZČO 14 % z vymeriavacieho základu (7 %, ak je osobou zdravotne postihnutou),
 • pre zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu (5 %, ak zamestnáva zdravotne postihnutú osobu)
 • pre osoby tzv. dobrovoľne nezamestnané 14 % z vymeriavacieho základu (7 %, ak je osoba zdravotne postihnutá),
 • pre zamestnanca, ktorý dosahuje príjmy aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zdaniteľné podľa § 6 zákona o daniach z príjmov) je sadzba poistného 14 % z vymeriavacieho základu (7 %, ak je osobou so zdravotným postihnutím). Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň. VZ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov.
 • pre poistenca, ktorý má príjem z dividend (zárobková činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení) za účtovné obdobie roka od 01.01.2013 14%
 • pre poistenca, ktorý má príjem z dividend (zárobková činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení) za účtovné obdobie roka od 01.01.2011 do 31.12.2012 10 % (5 % ak je osoba zdravotne postihnutá)

Vymeriavací základ (VZ)

Do VZ sa započítavajú:

 • príjmy zo závislej činnosti zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov
 • príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti zdaňované podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta
 • príjmy z kapitálového majetku zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov
 • príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov, tzv. ostatné príjmy
 • podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného (dividendy). POZOR: Do vymeriavacieho základu sa započítavajú dividendy zo zisku z účtovného obdobia od 01.01.2011 do 31.12.2016. Z dividend zo zisku z účtovného obdobia, ktoré začalo od 01.01.2017 a neskôr sa už zdravotné odvody neplatia

VZ SZČO je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

VZ zamestnávateľa je vymeriavací základ každého zamestnanca za rozhodujúce obdobie.

VZ osoby tzv. dobrovoľne nezamestnanej je jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov (podľa § 5 a 6 zákona o daniach z príjmov), dosiahnutý v rozhodujúcom období okrem vyňatých príjmov. Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma

VZ platiteľa dividend je suma vyplatených dividend v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ (VZ)

Minimálny a maximálny vymeriavací základ za zamestnanca alebo zamestnávateľa nie je určený. Do vymeriavacieho základu sa zahŕňajú aj plnenia, ktoré ste vyplatili zamestnancovi s pravidelným mesačným odmeňovaním po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Minimálne poistné a preddavok na poistné za zamestnanca je najmenej zo sumy životného minima.

Na rok 2023 je suma životného minima vo výške 234,42 eur.

Minimálny mesačný preddavok zamestnanca na rok 2023 je vo výške 32,81 € mesačne, čo predstavuje 14 % zo sumy 234,42 eur.

Na rok 2024 je suma životného minima vo výške 268,88 eur.

Minimálny mesačný preddavok zamestnanca na rok 2024 je vo výške 40,32 eur mesačne, čo predstavuje 15 % zo sumy 268,88 eur.

Rozhodujúce obdobie

Rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu je pre všetkých platiteľov poistného kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.

Splatnosť preddavku na poistné

Preddavok SZČO a samoplatiteľa je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
SZČO môžu na základe písomnej dohody s VšZP zaplatiť preddavok na poistné vopred. 
Preddavok za zamestnancov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozčlenená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, preddavok za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. 
Platiteľ dividend je povinný vykázať celkovú výšku vyplatených dividend a preddavkov na poistné do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Do tohto termínu je preddavok na poistné aj splatný.

Platenie poistného (preddavkov)

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky VšZP,
 • poštovou poukážkou na účet príslušnej pobočky VšZP (poštové poukážky sú k dispozícii na všetkých pobočkách VšZP),
 • v hotovosti na vybraných pobočkách VšZP,
 • prostredníctvom POS terminálu na všetkých pobočkách VšZP,
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP – samoplatitelia a SZČO.

Nezaplatenie preddavku

Poistenec, ktorý nezaplatil zdravotnej poisťovni preddavok na poistné, resp. poistné a splní podmienky na zaradenie do  zoznamu dlžníkov bude mať právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (okrem zákonom stanovených výnimiek).

Splátkový kalendár

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže uzatvoriť splátkový kalendár s platiteľom poistného na základe jeho písomnej žiadosti.

Poistenec, ktorému vznikol dlh na poistnom, môže VšZP požiadať o splátkový kalendár.

Tlačivá pre platiteľov