Ako správne používať identifikátory pre platby poistného

Referencia platiteľa

Banky prechodom na SEPA zaviedli pri platbách pole s názvom referencia platiteľa. Je to údaj pre príjemcu platby, obdoba variabilného, špecifického a konštantného symbolu (VS, ŠS, KS, pozri nižšie).

V prípade, že klient chce použiť pri platbe referenciu platiteľa, odporúčaná štruktúra je:
„VS 10 znakov/ŠS 10 znakov/KS 4 znaky“
Pri úhrade preddavku na poistné za mesiac február to bude napríklad:
VS1234567890/SS0000201402/KS3558
pričom variabilný symbol ostáva pre platiteľa nezmenený.

Platiteľ poistného je povinný pri platení poistného platbu identifikovať variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou a pri platení preddavku na poistné po lehote splatnosti aj špecifickým symbolom.

Pri platení nedoplatku na poistnom je platiteľ poistného povinný platbu identifikovať variabilným symbolom a špecifickým symbolom určeným zdravotnou poisťovňou.

Ak platiteľ poistného neidentifikuje platbu vyššie uvedenými identifikátormi, môže zdravotná poisťovňa, ak ju nevie jednoznačne identifikovať, určiť spôsob zaevidovania a priradenia platby k rozhodujúcemu obdobiu.

Variabilný symbol (ďalej len "VS"):

 • zamestnávatelia – IČO zamestnávateľa doplnené (na konci) dvomi nulami alebo kódom pobočky, prípadne pridelené číslo platiteľa príslušnou pobočkou VšZP,
 • SZČO – rodné číslo fyzickej osoby (ak je rodné číslo 9-miestne, tak na konci doplnené nulou), prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP,
 • ostatní platitelia – rodné číslo (ak je rodné číslo 9-miestne, tak na konci doplnené nulou), prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP.

V prípade, že platiteľ uhrádza nedoplatok na poistnom alebo sankciu predpísané výkazom nedoplatkov alebo platobným výmerom, je potrebné ako VS použiť číslo uvedené na príslušnom výkaze nedoplatkov alebo platobnom výmere.

Špecifický symbol (ďalej len "ŠS"):

RRRRMM – (pričom R je označenie roku a M je označenie mesiaca); špecifickým symbolom si platiteľ označuje to obdobie, za ktoré chce preddavok odviesť.

Konštantný symbol (ďalej len "KS"):

 • pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné je KS 3558
 • pri úhradách sankcií je KS 0058

Ako postupovať pri úhrade platby poistného zo zahraničia

Pri platbe zo zahraničia je potrebné, aby klient pred zadaním príkazu na úhradu rozlišoval, či ide o SEPA úhradu alebo nie. Podľa toho, o akú úhradu ide klient pri úhrade zo zahraničia zadá údaje podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

Pre lepšiu orientáciu, či ide o SEPA úhradu alebo nie, uvádzame na konci príklady.

Údaje potrebné k platbe zo zahraničia, ak ide o SEPA úhradu*:

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX
IBAN je uvedený pri každej pobočke

Variabilný symbol: rodné číslo alebo IČO

*SEPA úhrada ide o úhradu v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa je zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.

SEPA krajiny – členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EU a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA.

Údaje potrebné k platbe zo zahraničia, ak nejde o SEPA úhradu**:

Všeobecná úverová banka a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Swift: SUBASKBXXXX
IBAN je uvedený pri každej pobočke

Variabilný symbol: rodné číslo alebo IČO

** nejde o SEPA úhradu – ide o úhradu zaplatenú v inej mene ako EUR (napr. CZK, USD...)

Údaje potrebné k prioritnej platbe zo zahraničia prostredníctvom platobného systému TARGET2***:

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/Swift: SPSRSKBA
IBAN je uvedený pri každej pobočke

Variabilný symbol: rodné číslo alebo IČO

*** platobný systém TARGET2 – platobný systém, v ktorom sa zasielajú prioritné úhrady v mene EUR bez rozdielu, či je alebo nie je úhrada SEPA úhradou.

Príklady na určenie, či ide o SEPA úhradu alebo nie:

 1. Platba v mene EUR zasielaná z Kanady - klient pri zadávaní platby zo zahraničia preveruje, či platba bude spĺňať nasledovné podmienky:
   
  • mena EUR – spĺňa podmienku,
  • krajina, z ktorej zasiela úhradu nepatrí medzi SEPA krajiny – nespĺňa podmienku (Kanada nepatrí medzi SEPA krajiny)

  Nejde o SEPA úhradu.
 2. Platba v mene USD zasielaná z Českej republiky - klient pri zadávaní platby preveruje, či platba bude spĺňať nasledovné podmienky:
   
  • mena USD – nespĺňa podmienku,
  • krajina, z ktorej zasiela úhradu patrí medzi SEPA krajiny – spĺňa podmienku (Česká republika patrí medzi SEPA krajiny)

  Nejde o SEPA úhradu.
 3. Platba v EUR zasielaná z Českej republiky - klient pri zadávaní platby preveruje, či platba bude spĺňať nasledovné podmienky:
   
  • mena EUR – spĺňa podmienku,
  • krajina, z ktorej zasiela úhradu patrí medzi SEPA krajiny –spĺňa podmienku (Česká republika patrí medzi SEPA krajiny)
  • banka klienta je zapojená do SEPA Credit Transfér schémy – spĺňa podmienku

  Ide o SEPA úhradu.
 4. Platba v CZK zasielaná z Českej republiky - klient pri zadávaní platby preveruje, či platba bude spĺňať nasledovné podmienky:
   
  • mena CZK – nespĺňa podmienku,
  • krajina, z ktorej zasiela úhradu patrí medzi SEPA krajiny – spĺňa podmienku (Česká republika patrí medzi SEPA krajiny)

  Nejde o SEPA úhradu.
 5. Platba v EUR zasielaná z Rakúska - klient pri zadávaní platby preveruje, či platba bude spĺňať nasledovné podmienky:
   
  • mena EUR – spĺňa podmienku,
  • krajina, z ktorej zasiela úhradu patrí medzi SEPA krajiny – spĺňa podmienku (Rakúsko patrí medzi SEPA krajiny)
  • banka klienta je zapojená do SEPA Credit Transfér schémy – spĺňa podmienku

  Ide o SEPA úhradu.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.