Preskočiť na obsah

Zánik poistného vzťahu

Skutočnosti zakladajúce zánik verejného zdravotného poistenia

Verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom zaniká:

Vznikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo zamestnávateľ
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine, doklad o zamestnaní v cudzine.


Vznikom SZČO v cudzine
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o vzniku poistenia v cudzine alebo doklad o vzniku vykonávania SZČO v cudzine.

Vznikom zdravotného poistenia v cudzine
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine, ktoré trvá dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Zánikom trvalého pobytu na území SR
Tlačivá a doklady: doklad o ukončení trvalého pobytu na území SR, potvrdenie o odhlásení z trvalého pobytu z ohlasovne pobytu obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska (v Bratislave z Policajného zboru SR), alebo potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu z dôvodu ukončenia trvalého pobytu na území SR, odhláška poistenca.

 

Verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu zaniká:

Zánikom zamestnania u cudzieho štátneho príslušníka
Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, doklad o rozviazaní pracovného pomeru, odhláška poistenca.

Zánikom SZČO u cudzieho štátneho príslušníka
Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca páska v cestovnom pase, doklad o zániku SZČO, odhláška poistenca.

Zánikom udelenia azylu
Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, odhláška poistenca, rozhodnutie o zániku azylu.

Zánikom štúdia zahraničného študenta
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o ukončení štúdia, doklad z MŠ SR Domu zahraničných stykov o tom, kedy na základe medzinárodných zmlúv zaniká právo na zdravotné poistenie.
Zahraničný študent na účely tohto metodického pokynu je študent z 
iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v SR, na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

Zánikom umiestnenia maloletého cudzinca
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o ukončení umiestnenia v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.
Povinnosti za maloletého poistenca má povinnosť oznámiť príslušné zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Zánikom zaistenia, väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody cudzinca
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o prepustení zaisteného cudzinca, rozhodnutie o prepustení z väzby, rozhodnutie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.