Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zánik poistného vzťahu

Skutočnosti zakladajúce zánik verejného zdravotného poistenia

 

  • Verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom zaniká:

Vznikom zamestnania a zdravotného poistenia v cudzine (krajiny mimo členské štáty EÚ*)

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine a doklad o zamestnaní v cudzine.

*zahŕňa členské štáty EÚ, EHP, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Vznikom zamestnania v inom členskom štáte EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zamestnaní v inom členskom štáte EÚ.
Ďalšie informácie nájdete v časti Prenosný dokument S1 a Nezaopatrení rodinní príslušníci

Vznikom SZČ v cudzine (krajiny mimo členské štáty EÚ)

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine a doklad o vzniku SZČ v cudzine.

Vznikom SZČ v inom členskom štáte EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o vykonávaní SZČ v inom členskom štáte EÚ.
Ďalšie informácie nájdete v časti Prenosný dokument S1 a Nezaopatrení rodinní príslušníci

Vznikom dlhodobého pobytu v cudzine (krajiny mimo členské štáty EÚ)

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad preukazujúci začiatok/trvanie dlhodobého, najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov trvajúceho, pobytu v cudzine.

Vznikom statusu Nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad preukazujúci rodinnú väzbu na osobu, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu .
Ďalšie informácie nájdete v časti Nezaopatrení rodinní príslušníci

Presunom bydliska do iného členského štátu EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad preukazujúci bydlisko v inom členskom štáte EÚ, písomné prehlásenie o presune bydliska zo SR do konkrétneho štátu
Ďalšie informácie nájdete v časti Prenosný dokument S1

Zánikom trvalého pobytu na území SR

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o ukončení trvalého pobytu na území SR, potvrdenie o odhlásení z trvalého pobytu z ohlasovne pobytu obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska (v Bratislave z Policajného zboru SR), alebo potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu z dôvodu ukončenia trvalého pobytu na území SR.

 

  • Verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu zaniká:

Zánikom zamestnania u cudzieho štátneho príslušníka

Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, doklad o rozviazaní pracovného pomeru, odhláška poistenca.

Zánikom SZČO u cudzieho štátneho príslušníka

Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca páska v cestovnom pase, doklad o zániku SZČO, odhláška poistenca.

Zánikom udelenia azylu

Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, odhláška poistenca, rozhodnutie o zániku azylu.

Zánikom štúdia zahraničného študenta

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o ukončení štúdia, doklad z MŠ SR Domu zahraničných stykov o tom, kedy na základe medzinárodných zmlúv zaniká právo na zdravotné poistenie.
Zahraničný študent na účely tohto metodického pokynu je študent z 
iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v SR, na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

Zánikom umiestnenia maloletého cudzinca

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o ukončení umiestnenia v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.
Povinnosti za maloletého poistenca má povinnosť oznámiť príslušné zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Zánikom zaistenia, väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody cudzinca

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o prepustení zaisteného cudzinca, rozhodnutie o prepustení z väzby, rozhodnutie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.