Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend

Vyplňovanie tlačiva – všeobecné zásady:

V zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Vyhláška MZ SR č.130/2012 o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie upravuje spôsob a formu vykazovania preddavkov. Súčasťou príloh sú vzory pre všetky skupiny platiteľov poistného na vykázanie preddavkov na poistné ako aj vzor pre vykazovanie preddavkov na poistné v elektronickej podobe. Od januára 2013 upravuje vykazovanie preddavkov na poistné pre platiteľa, platiteľa dividend.

Vykazovanie preddavkov

Spôsob vykazovania:

Tlačivá sa predkladajú príslušnej pobočke VšZP v papierovej forme alebo v elektronickej forme. Elektronicky je možné podávať výkazy preddavkov cez elektronickú podateľňu, pokiaľ si užívatelia zriadia elektronické služby (uzatvoria s VšZP dohodu).

Tlačivá sú k dispozícii na našich pobočkách a expozitúrach. Tlačivá a štruktúra elektronickej dávky sa nachádzajú nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

Poskytnutie tlačiva cez Internet:

Tlačivo si môžete stiahnuť do svojho počítača, vyplniť a vytlačiť. Nakoniec tlačivo potvrďte Vašim podpisom. Takto vyplnené tlačivo pošlite poštou alebo prineste osobne do podateľne v príslušnej pobočke/expozitúre VšZP.