Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Prehľad platných druhov preukazov VšZP

I. Obojstranný plastový preukaz

Na jednej strane je preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia, na druhej strane je európsky preukaz zdravotného poistenia

Obojstranny_plastovy_preukaz_zadna_strana    Obojstranny_plastovy_preukaz_zadna_strana 
Obojstranny_plastovy_preukaz_zadna_strana    Obojstranny_plastovy_preukaz_zadna_strana 

 

 

EPZP SK vydaný Všeobecnou zdravotnou poisťovňou ,a.s. vydávaný držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo pobytového preukazu s elektronickým čipom 

 

Preukaz VšZP 2022

II. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia (papierový preukaz poistenca)

Papierovy_preukaz_poistenca 


Oba preukazy sa vydávajú pri vzniku verejného zdravotného poistenia. Platné sú aj všetky staršie typy preukazov poistenca VšZP a exSZP.

Oba preukazy oprávňujú držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR.
Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony v jednej dávke za poistencov VšZP

III. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením „U“ v časti preukazu „Záznamy poisťovne“

Preukaz_poistenca_s_oznacenim_U


Preukaz sa vydával osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z krajín Európskej únie, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska (ďalej len „krajiny EÚ“) a sú tam zdravotne poistené, resp. ich nezaopatreným rodinným príslušníkom, registrovaným vo VšZP na základe formulára E121EU resp. PD S1.

Tento typ preukazu sa vyskytuje už len zriedka, od 1.5.2010 sa aj tejto kategórii poistencov postupne vydávajú preukazy poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí s označením EU (modrý -papierový).

Preukaz oprávňuje držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony poisťovni v jednej dávke spolu so „štandardnými“ poistencami VšZP.

 • VAS – kapitácie nebudú hradené, dohody budú odmietané, pričom v protokole pre PZS bude uvedená informácia -> nehradená kapitácia, hradené výkony
 • ocenovanie -> cenou pre EU poistenca
 • limitácia sa nebude uplatňovať

IV. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí s označením EU (modrý - papierový)

Preukaz_poistenca_poisteneho_v_zahranici_s_oznacenim_EU 


Preukaz sa vydáva osobám s bydliskom v SR, ktoré pracujú v krajinách EÚ a sú tam zdravotne poistené ako aj ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (preukaz sa vydáva na základe formulára E106EU, E109EU, E120EU, PD S1). Od 1.5.2010 sa vydáva aj osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z inej krajiny EÚ a sú tam zdravotne poistené a ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (na základe formulára E121EU, PD S1).

Preukaz oprávňuje držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR v rovnakom rozsahu ako u štandardných poistencov VšZP.

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony pre poisťovňu mesačne v súhrnnej faktúre za všetkých poistencov EU bez fotokópie preukazu.

 • VAS – kapitácie nebudú hradené, dohody budú odmietané, pričom v protokole pre PZS bude uvedená informácia -> nehradená kapitácia, hradené výkony
 • ocenovanie -> cenou pre EU poistenca
 • limitácia sa nebude uplatňovať

V. NÁROKOVÝ PREUKAZ

Preukaz poistenca s označením NÁROKOVÝ PREUKAZ sa vydáva osobám – cudzincom s poskytnutou doplnkovou ochranou alebo cudzincom zaradeným do programu ochrany obetí.

Nárokový preukaz pre tieto dve skupiny osôb vydáva zdravotná poisťovňa na papierovú zeleno-bielu šablónu preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia, pričom:

 • nárokový preukaz vydaný cudzincom s poskytnutou doplnkovou ochranou obsahuje okrem čísla preukazu, platnosti a kódu poisťovne na zadnej strane v časti Záznamy poisťovne text „OSOBA S DOPLNKOVOU OCHRANOU“,
 • nárokový preukaz vydaný cudzincom zaradeným do programu ochrany obetí na zadnej strane v časti Záznamy poisťovne žiaden doplňujúci text okrem čísla preukazu, platnosti a kódu poisťovne neobsahuje.

Vzor nárokového preukazu pre cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou

preukazpreukaz

Vzor nárokového preukazu pre cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou

preukazpreukaz

Oba preukazy oprávňujú držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR.

Kapitácie: nie sú hradené.
Oceňovanie: ako za poistencov bez domova.
Limitácia sa nebude uplatňovať.
Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony na samostatnej faktúre typu „UT“.

VI. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením POTREBNÁ ZS

Preukaz_poistenca_s_oznacenim_POTREBNA_ZS

Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením P na potrebnú ZS (plastový)

Preuka_ poistenca_s_oznacenim_P_na_potrebnu_ZS Preukaz_poistenca_s_oznacenim_P_na_potrebnu_ZS


Preukaz POTREBNÁ ZS resp. preukaz s označením P v pravom hornom rohu sa vydával poistencom VšZP s bydliskom v inom členskom štáte EÚ, ktorí poberajú dôchodok zo SR a sú tu zdravotne poistení (preukaz sa vydával na základe formulára E121SK, resp. PD S1).

Preukaz oprávňoval držiteľa na čerpanie potrebnej zdravotnej starostlivosti na území SR.

Aktuálne sa aj uvedeným dôchodcom vydáva štandardný obojstranný plastový preukaz poistenca a aj táto kategória dôchodcov má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v SR. V prípade, ak je dôchodca držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo pobytového preukazu s elektronickým čipom, vydaný má jednostranný EPZP (viď bod. I)

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony poisťovni v jednej dávke spolu so "štandardnými" poistencami VšZP.

 • VAS – kapitácie nebudú hradené, dohody budú odmietané, pričom v protokole pre PZS bude uvedená informácia -> nehradená kapitácia, hradené výkony v rámci potrebnej ZS
 • rozšírenie detailizácie produktu PZS (povolenie hradenia aj pre nekapitovaných poistencov)
 • úprava oceňovania -> overovanie príznaku (vyššie spomenutý) a v kombinácii s potrebnou ZS -> ocenenie cenou pre nepríslušného poistenca (PZS musí vykázať výkony s typom poistenca “N”)
 • výkony vstupujú do limitov (ako SK poistenci)

VII. EURÓPSKY PREUKAZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (EPZP, resp. EHIC)

Napr. EHIC Litva

EHIC_Litva   EHIC_Litva 

EHIC Chorvátsko

EHIC_Chorvatsko    EHIC_Chorvatsko 


Predná strana EHIC musí spĺňať štandardnú formu a obsahovať všetky údaje v kolónke 3 až 9. Zadná strana EHIC môže byť rôzna a môže to byť aj národný preukaz poisťovne vydávajúceho štátu. Na prednej strane je v štvorčeku orámovanom hviezdičkami uvedená skratka vydávajúcej krajiny. Ak tam je skratka SK, jedná sa o slovenský EPZP (EHIC) .
Na preukaze musí byť v sekcii 9 uvedený aj dátum platnosti väčší alebo rovný ako je aktuálny dátum ošetrenia.
Poistenec sa môže preukázať aj Náhradným certifikátom k EHIC (papierový formulár formátu A4), ktorý platí v období uvedenom na formulári.

EHIC Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Po 1. januári 2021 naďalej platí aj britský EHIC s doposiaľ používaným vizuálom, ak je v čase ošetrenia platný.

Okrem doposiaľ používaných britských EHIC Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vydáva EHIC s označením CRA a GHIC. Rovnako aj tieto EHIC je možné v prípade potreby použiť pre čerpanie zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

Vzor britského EHIC s označením CRA

Vzor britského EHIC s označením CRA

Vzor britského EHIC s označením GHIC

Vzor britského EHIC s označením GHIC

EHIC slúži na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti, nie na preventívne prehliadky, ani na poskytnutie predom plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony za týchto poistencov mesačne v súhrnnej faktúre za všetkých poistencov EU. Prílohu tvorí fotokópia EHIC, resp. Náhradného certifikátu k EHIC.

 

Dokumenty na stiahnutie