Prehľad platných druhov preukazov VšZP

I. Obojstranný plastový preukaz

Na jednej strane je preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia, na druhej strane je európsky preukaz zdravotného poistenia

     
     

 

EPZP SK vydaný Všeobecnou zdravotnou poisťovňou ,a.s. vydávaný držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo pobytového preukazu s elektronickým čipom 

 

II. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia (papierový preukaz poistenca)

 


Oba preukazy sa vydávajú pri vzniku verejného zdravotného poistenia. Platné sú aj všetky staršie typy preukazov poistenca VšZP a exSZP.

Oba preukazy oprávňujú držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR.
Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony v jednej dávke za poistencov VšZP

III. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením „U“ v časti preukazu „Záznamy poisťovne“


Preukaz sa vydával osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z krajín Európskej únie, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska (ďalej len „krajiny EÚ“) a sú tam zdravotne poistené, resp. ich nezaopatreným rodinným príslušníkom, registrovaným vo VšZP na základe formulára E121EU resp. PD S1.

Tento typ preukazu sa vyskytuje už len zriedka, od 1.5.2010 sa aj tejto kategórii poistencov postupne vydávajú preukazy poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí s označením EU (modrý -papierový).

Preukaz oprávňuje držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony poisťovni v jednej dávke spolu so „štandardnými“ poistencami VšZP.

  • VAS – kapitácie nebudú hradené, dohody budú odmietané, pričom v protokole pre PZS bude uvedená informácia -> nehradená kapitácia, hradené výkony
  • ocenovanie -> cenou pre EU poistenca
  • limitácia sa nebude uplatňovať

IV. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí s označením EU (modrý - papierový)

 


Preukaz sa vydáva osobám s bydliskom v SR, ktoré pracujú v krajinách EÚ a sú tam zdravotne poistené ako aj ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (preukaz sa vydáva na základe formulára E106EU, E109EU, E120EU, PD S1). Od 1.5.2010 sa vydáva aj osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z inej krajiny EÚ a sú tam zdravotne poistené a ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (na základe formulára E121EU, PD S1).

Preukaz oprávňuje držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR v rovnakom rozsahu ako u štandardných poistencov VšZP.

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony pre poisťovňu mesačne v súhrnnej faktúre za všetkých poistencov EU bez fotokópie preukazu.

  • VAS – kapitácie nebudú hradené, dohody budú odmietané, pričom v protokole pre PZS bude uvedená informácia -> nehradená kapitácia, hradené výkony
  • ocenovanie -> cenou pre EU poistenca
  • limitácia sa nebude uplatňovať

V. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením POTREBNÁ ZS

Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením P na potrebnú ZS (plastový)


Preukaz POTREBNÁ ZS resp. preukaz s označením P v pravom hornom rohu sa vydával poistencom VšZP s bydliskom v inom členskom štáte EÚ, ktorí poberajú dôchodok zo SR a sú tu zdravotne poistení (preukaz sa vydával na základe formulára E121SK, resp. PD S1).

Preukaz oprávňoval držiteľa na čerpanie potrebnej zdravotnej starostlivosti na území SR.

Aktuálne sa aj uvedeným dôchodcom vydáva štandardný obojstranný plastový preukaz poistenca a aj táto kategória dôchodcov má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v SR. V prípade, ak je dôchodca držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo pobytového preukazu s elektronickým čipom, vydaný má jednostranný EPZP (viď bod. I)

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony poisťovni v jednej dávke spolu so "štandardnými" poistencami VšZP.

  • VAS – kapitácie nebudú hradené, dohody budú odmietané, pričom v protokole pre PZS bude uvedená informácia -> nehradená kapitácia, hradené výkony v rámci potrebnej ZS
  • rozšírenie detailizácie produktu PZS (povolenie hradenia aj pre nekapitovaných poistencov)
  • úprava oceňovania -> overovanie príznaku (vyššie spomenutý) a v kombinácii s potrebnou ZS -> ocenenie cenou pre nepríslušného poistenca (PZS musí vykázať výkony s typom poistenca “N”)
  • výkony vstupujú do limitov (ako SK poistenci)

VI. EURÓPSKY PREUKAZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (EPZP, resp. EHIC)

Napr. EHIC Litva

   

EHIC Chorvátsko

     


Predná strana EHIC musí spĺňať štandardnú formu a obsahovať všetky údaje v kolónke 3 až 9. Zadná strana EHIC môže byť rôzna a môže to byť aj národný preukaz poisťovne vydávajúceho štátu. Na prednej strane je v štvorčeku orámovanom hviezdičkami uvedená skratka vydávajúcej krajiny. Ak tam je skratka SK, jedná sa o slovenský EPZP (EHIC) .
Na preukaze musí byť v sekcii 9 uvedený aj dátum platnosti väčší alebo rovný ako je aktuálny dátum ošetrenia.
Poistenec sa môže preukázať aj Náhradným certifikátom k EHIC (papierový formulár formátu A4), ktorý platí v období uvedenom na formulári.

EHIC slúži na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti, nie na preventívne prehliadky, ani na poskytnutie predom plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Vykazovanie zdravotných výkonov: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje výkony za týchto poistencov mesačne v súhrnnej faktúre za všetkých poistencov EU. Prílohu tvorí fotokópia EHIC, resp. Náhradného certifikátu k EHIC.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Preukazy podobné EHIC[356,23 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.