Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Informácie k nedoplatkom

Ako predísť nedoplatkom na zdravotnom poistení?

 1. Sledovať stav svojich platieb platiteľov poistného aj cez mobilnú aplikáciu VšZP.
 1. Komunikovať so zdravotnou poisťovňou jedným zo spôsobov:
 • elektronicky cez ePobočku na www.epobocka.com
 • cez kontaktný formulár dostupný na našom webe
 • poštovou formou alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • telefonicky zavolaním na naše call centrum
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke VšZP

Aké sú riziká v prípade dlhu na zdravotnom poistení?

Dlh sa môže navýšiť o úroky z omeškania, poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov alebo trovy exekúcie. Narásť môže aj o pokutu udelenú Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za nesplnenie si povinnosti odvádzať preddavky riadne a včas.

Informácie o dlžníkoch sú zverejňované a zdieľané napríklad s bankovými inštitúciami. Zverejnenie môže sťažiť prístup k úverom, dotáciám, prostriedkom z eurofondov.

Fyzickým osobám je poskytovaná úhrada len neodkladnej zdravotnej starostlivosti, okrem zákonom stanovených výnimiek. To znamená, že napríklad lieky na lekársky predpis si poistenec hradí sám. Rovnako je to aj v prípade kúpeľnej liečby.

Kde si môžem skontrolovať platby na poistné?

TIP 1:  Mobilná aplikácia
Je vám k dispozícii kedykoľvek a ako živnostník alebo samoplatiteľ máte vždy po ruke:

 • prístup k vašim platbám,
 • informácie o stave platieb,
 • možnosť platenia priamo v aplikácii.

 TIP 2: Využite ePobočku
Vďaka ePobočke môžete sledovať:

 • kto za vás platí poistné,
 • stav platieb,
 • ich prehľady za vami zvolené obdobie. 

TIP 3: Spýtajte sa na pobočke
Naši pracovníci vám radi odborne poradia na ktorejkoľvek pobočke a zároveň:

 • poskytnú informácie ako predchádzať vzniku nedoplatkov,
 • overia vaše záväzky,
 • skontrolujú aktuálnosť všetkých kontaktných údajov.

Týmito jednoduchými krokmi je možné predísť nepríjemnostiam, ako je vymáhanie dlhu.

Čo robiť, ak vznikol dlh?

Komunikovať s nami a zvoliť si spôsob oslovenia, či už návštevou pobočky, zavolaním na call centrum alebo napísaním e-mailu. V komunikácií môžu byť vysvetlené možnosti riešenia dlhu, objasní sa aj príčina jeho vzniku.

Preberať zásielky, ktorými vás oboznamujeme o neuhradených záväzkoch ďalších krokoch v prípade ich nesplnenia. V týchto prípadoch môže nastať aj vystavenie výkazu nedoplatkov, vymáhanie formou exekúcie a navýšenie dlžnej sumy aj o trovy z exekúcie.

Aktualizovať kontaktné údaje a údaje preukazujúce platiteľov poistného, ako aj uskutočnené platby. Tieto informácie sú dôležité pre identifikáciu platieb, ako je napríklad správnosť čísla účtu alebo variabilného symbolu.

Máte možnosť požiadať o povolenie splátok dlhu. Viac informácií o splátkovom kalendári.

Ako predchádzať exekučnému konaniu?

Pred samotným začatím exekučného konania vás informujeme o nedoplatku zaslaním výzvy na úhradu nedoplatku alebo výkazom nedoplatkov. Môžete dostať aj poslednú výzvu na úhradu nedoplatku, ako upozornenie pred začatím exekučného konania. Preberajte zásielky a komunikujte s nami  po ich doručení.

Čo robiť po začatí exekučného konania?

 • Spojiť sa exekútorom, ktorý voči vám začal konanie.
 • Overiť si u nás prípadné iné dlhy alebo obdobia, v ktorých nevieme, kto za vás platil poistné.
 • Aktualizovať si kontaktné údaje.

Akým spôsobom je možné uhradiť dlh?

 • V mobilnej aplikácií VšZP.
 • Na účet súdneho exekútora, kde je potrebné pri platbe použiť identifikačné údaje z  „Upovedomenia o začatí exekúcie“. Ak vám upovedomenie nebolo doručené, je potrebné kontaktovať príslušný exekútorský úrad.
 • Priamo na účet VšZP alebo osobne na vybraných pobočkách. Úhradou dlhu priamo na účet poisťovne alebo na pobočke sa nezbavujete povinnosti uhradiť trovy exekúcie. Tieto je potrebné uhradiť na účet exekútora.

Dôležité je uviesť správny variabilný symbol (VS). V prípade uhrádzania nedoplatku na poistnom alebo sankcie, je potrebné ako VS použiť číslo uvedené na príslušnom výkaze nedoplatkov alebo platobnom výmere.

 1. Ak ste medzičasom svoj dlh uhradili, ale neuviedli ste správne identifikačné údaje platby, je potrebné doložiť doklady preukazujúce úhradu dlhu.
 2. Ak máte záujem o postupné splácanie vášho dlhu  v prípade, že sa už začalo exekučné konanie, je potrebné sa obrátiť priamo na súdneho exekútora.

Čo sa stane pri podaní žiadosti o splátkový kalendár u exekútora?

 1. Ak boli splnené zákonné podmienky pre povolenie splátok vymáhaného dlhu, exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie.
 2. Ak neboli splnené zákonné podmienky pre povolenie splátok vymáhaného dlhu, exekútor nás požiada  o súhlas s postupným splácaním.
 3. Ak bude z našej strany udelený súhlas s postupným splácaním, exekútor vám umožní uhrádzať dlh v splátkach a vydá upovedomenie o odklade exekúcie.
 4. Exekútor zasiela prijaté úhrady pomerne znížené o časť vymáhaných trov exekúcie  na účet VšZP.
 5. Pokiaľ nám oznámite dohodnuté splácanie vymáhaného dlhu a  splátky budete včas uhrádzať, vznikne vám nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.

Čo robiť, aby bola exekúcia ukončená?

Pokiaľ bude vymáhaný dlh uhradený priamo nám, je potrebné kontaktovať exekútora za účelom vysporiadania trov súvisiacich s exekúciou. V opačnom prípade bude exekúcia pokračovať.

Zablokovaný účet môže byť odblokovaný až vtedy, keď budú uhradené aj trovy exekučného konania.

Čo sa stane, ak bola exekúcia ukončená ako neúspešná?

 1. Ukončením neúspešnej exekúcie zo zákona dlh nezaniká.
 2. Ak nedôjde k uzatvoreniu splátkového kalendára a dlh bude vyšší ako 100 eur, pristúpime k zverejneniu v zozname dlžníkov, ktorý je verejne dostupný.
 3. Neuzatvorením splátkového kalendára na dlh vyšší ako 100 eur, nebude mať fyzická osoba nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.
 4. Zdravotná poisťovňa môže opätovne pristúpiť k opakovanej exekúcii.

Čo robiť, ak ste zdedili dlh?

V prípade úmrtia platiteľa poistného prihlasujeme svoje pohľadávky do dedičského konania. Dedičia osoby, voči ktorej evidujeme pohľadávku by nás mali kontaktovať.