Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kedy platiť za zdravotnú starostlivosť a kedy nie

Platby v zdravotníctve podľa zákona č. 577/2004 z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. septembra 2006.

Zdravotná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia

Neplatíte za preventívne prehliadky:

 1. U všeobecného lekára pre deti a dorast, pozostávajúce z:
  • deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri prehliadky do troch mesiacov jeho veku,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca vo veku 18 mesiacov,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od troch do osemnásť rokov veku raz za dva roky.
 2. U všeobecného lekára pre dospelých, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, raz za rok.
 3. U gynekológa, s ktorým má poistenka uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u gynekológa,
 4. U gynekológa pôrodníka, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky tehotnej poistenky raz za mesiac a jednej preventívnej prehliadky šesť týždňov po pôrode u gynekológa pôrodníka,
 5. U zubného lekára, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za rok,
  • dvoch preventívnych prehliadok v priebehu tehotenstva,
 6. U urológa, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok u telovýchovného lekára.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti neplatíte. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav osoby vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj:

 • neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 • neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 • neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má nárok každý, vždy a za každých okolností.

Diagnostické vyšetrenia

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, nevyhnutné na zistenie ochorenia a určenie diagnózy.

Za čo platíte

Za liečbu a lekárske výkony platíte v nižšie uvedených prípadoch. Ak je zdravotná starostlivosť poskytnutá na žiadosť poistenca, hradí si ju sám.

Platíte za:

 • medicínsky potrat (interrupcia), ak nejde o zákrok zo zdravotných dôvodov,
 • sterilizáciu,
 • umelé oplodnenie (viac ako 3 cykly výkonov asistovanej reprodukcie),
 • dôkazy vplyvu alkoholu,
 • krvné testy na alkohol a návykové látky,
 • tuboplastiku alebo vazoplastiku po predchádzajúcej sterilizácii.
 • transplantáciu vlasov,
 • plastickú operáciu z dôvodu kozmetickej chyby,
 • rutinnú a rituálnu obriezku,
 • prepichnutie uší,
 • chirurgické výkony z iných ako terapeutických dôvodov,
 • bližšie neurčené chirurgické výkony z iných ako terapeutických dôvodov.

Platíte za vyšetrenie na administratívne účely:

 • vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov,
 • vyšetrenie na vodičský preukaz,
 • vyšetrenie pred športovou súťažou,
 • vyšetrenie pre poisťovňu,
 • vydávanie lekárskych potvrdení,
 • bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely.

Okrem týchto prípadov, tak ako doteraz, doplácate za liečbu u zubného lekára. U zubného lekára sa zo zdravotného poistenia hradí len ošetrenie s použitím štandardných materiálov. Ak máte záujem o zdravotnú starostlivosť s využitím nadštandardných materiálov, doplácate rozdiel v cene medzi štandardným a nadštandardným materiálom. Cenu nadštandardného materiálu si určí každá zubná ambulancia sama. Cena za zubné ošetrenie a protetiku sa preto v jednotlivých ambulanciách líši.

Platenie za služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Sprievodca v nemocnici

Službou súvisiacou s poskytnutím zdravotnej starostlivosti je aj pobyt sprievodcu v nemocnici.

Sprievodca platí 3,30 eur na deň, pričom prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.

Od platby poplatku je oslobodený:

 • sprievodca dieťaťa do troch rokov veku,
 • dojčiaca matka s dojčaťom,
 • sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu.
 • dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak je jeho sprievodcom dojčiaca matka.

Platenie na pohotovosti

Zmena zákona 577/2004 účinná od 1.11.2017 V rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby platí poistenec 2 eurá. Ak ho lekár následne odošle k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby, tento poplatok mu v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby účtovať nebudú. Ods. 5 § 38a stanovuje poplatok 10 eur za spracovanie údajov pre tých poistencov, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytne v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v domácom alebo inom prirodzenom prostredí formou návštevnej služby.
Podľa odseku 6 § 38a uvedeného zákona, poistenec za spracovanie údajov v rámci ústavnej pohotovostnej služby zaplatí:

 1. 10 eur,
 2. 2 eurá, ak poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby navštívi medzi 16.00 h a 22.00 h v pracovných dňoch a medzi 7.00 h a 22.00 h v dňoch pracovného pokoja v okrese, v ktorého územnom obvode sa ambulantná pohotovostná služba neposkytuje,
 3. 2 eurá, ak bol poistenec odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby bezprostredne po návšteve  ambulantnej pohotovostnej služby. Podľa platnej legislatívy môže byť poistenec za určitých okolností od úhrady poplatkov oslobodený.

Platenie za dopravu

(upravuje § 3  Zákona 577/2004 Z. z. rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti).

Za 1 kilometer prepravy sanitkou platíte 0,10 eura.
Za prepravu sanitkou neplatí poistenec:

 • zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu,
 • ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba,
 • s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ktorého prepravujú z jednej nemocnice do druhej na základe rozhodnutia nemocnice,
 • nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
 • dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo dieťa, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,
 • ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,
 • ktorému sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.

Platenie za kúpeľnú liečbu

Zdravotnú starostlivosť poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s indikačným zoznamom v plnom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa. Poistenec uhrádza poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kúpeľoch sa poplatok platí za každý deň bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Poplatky sa líšia podľa druhu diagnózy.

Diagnózy typu A 
Liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii. Poplatok je 1,70 eura za deň pobytu, bez ohľadu na dĺžku liečby.

Od poplatku sú oslobodení:

 • deti do 3 rokov veku,
 • nositeľ najmenej striebornej Janského plakety,
 • osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa neplatia.

Diagnózy typu B
Sú to poistenci najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie. Poplatok v tomto prípade je 5 eur, resp. 7,30 eura za deň pobytu.

5 eur za deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu mimo sezóny, teda v prvom alebo štvrtom štvrťroku (október – marec) a ubytujete sa v tzv. štandardnej izbe.

7,30 eura na deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu v hlavnej sezóne, teda v druhom alebo treťom štvrťroku (apríl – september) a ubytujete sa v štandardnej izbe.

Za štandard sa považuje minimálne dvojlôžková izba so sociálnym zariadením mimo izby. Ak požiadate o vyšší štandard ubytovania, zaplatíte podľa cenníka jednotlivých kúpeľov.
Kúpeľnú starostlivosť môžete absolvovať aj ako samoplatca, v takom prípade zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, teda za ubytovanie a za stravu uhrádza poistenec sám.

Za čo neplatiť!

 • V nemocnici ani v ambulancii sa neplatí za zdravotnícky materiál (napríklad ihly, striekačky alebo obväzy).
 • Všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, všeobecnému lekárovi pre dospelých, gynekológovi, stomatológovi, ak má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, náklady za vstupnú prehliadku poistenca (t. j. za založenie zdravotnej karty) uhrádza zdravotná poisťovňa. Lekár nemá právo požadovať za tento výkon úhradu od poistenca. Takisto nemá právo spoplatňovať vedenie zdravotnej karty.

Ak zdravotnícke zariadenie naďalej požaduje platbu za ambulantné ošetrenie alebo za pobyt v nemocnici alebo v liečebni pre dlhodobo chorých, prípadne máte pocit, že od vás žiada neoprávnené platby, máte možnosť obrátiť sa na odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja (VÚC) alebo Ministerstvo zdravotníctva SR.