Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typ ZS 222 – Jednodňová zdravotná starostlivosť

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami vyhodnocuje plnenie jednotlivých hodnotiacich parametrov, ktoré ovplyvňujú výsledné hodnoty výkonov.

Podrobnosti o spôsobe výpočtu týchto parametrov sú uvedené v dokumente s názvom "Metodika výpočtu hodnotiacich parametrov pre typ zdravotnej starostlivosti – Jednodňová zdravotná starostlivosť".

Prehľad hodnotiacich parametrov

Hodnotiaci parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Úväzok lekára

Poskytovateľ zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom aspoň 1 lekára minimálne na úväzok 0,8 lekárskeho miesta pre každú odbornosť v súlade s rozsahom dohodnutým v tejto zmluve.

 

Súčet všetkých úväzkov lekárov v danej odbornosti je 1,0 a viac lekárskeho miesta.

 

Parameter je splnený v prípade, ak poskytovateľ spĺňa obe podmienky kumulatívne.

Bez pásiem

(plní / neplní)

15%

Náročnosť

Každý výkon má pridelenú náročnosť na stupnici od 0 do 3, pričom hodnota 3 predstavuje najvyššiu náročnosť.

 

Podľa vykázanej a uznanej zdravotnej starostlivosti sa určuje priemerný index náročnosti poskytovateľa.

Nad pásmom

55%

V pásme

27,5%

Pod pásmom

0%

eZdravie

Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.

Bez pásiem

(plní / neplní)

15%

eObjednávanie

Objednávací systém použitý na online objednávanie spĺňa nároky podľa smernice GDPR (18/2018 Z. z.) a umožňuje pacientovi sa objednať online, e-mailom alebo telefonicky na konkrétnu hodinu.

Bez pásiem

(plní / neplní)

15%

Spolu hodnotiace parametre

100%