Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typ ZS 420 - Počítačová tomografia

Úhradový mechanizmus

VšZP pristúpila s účinnosťou od 1. 7. 2024 k novému úhradovému mechanizmu v type zdravotnej starostlivosti počítačová tomografia, a to formou naviazania jednotkovej ceny bodu pre pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa plnenia hodnotiacich parametrov.

Špecializačný odbor

Základná cena bodu v €

Zvýhodnená cena bodu v €*

CT – počítačová tomografia

0,003830

0,004155

*závisí od splnenia hodnotiacich parametrov pre typ ZS 420 – počítačová tomografia

Cena bodu pre prístroje CT = základná cena vo výške 0,003830 € a zvýhodnená cena 0,004155 €. Zvýhodnenú cenu možno dosiahnuť len prostredníctvom hodnotiacich parametrov.

Metodika k hodnotiacim parametrom

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami s účinnosťou od 1. 7. 2024 vyhodnocuje plnenie jednotlivých hodnotiacich parametrov, ktoré ovplyvňujú výsledné ceny bodu.

Prehľad hodnotiacich parametrov

Hodnotiaci parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Dostupnosť

Poskytovateľ na pracovisku počítačovej tomografie poskytuje zdravotnú starostlivosť po celé hodnotené obdobie v rozsahu aspoň 70 hodín týždenne.

 

Pracovisko musí mať reálnu kapacitu lekárov tak, aby vedeli zabezpečiť popis k rozsahu ordinačných hodín.

 

Parameter je splnený v prípade, ak poskytovateľ spĺňa obe podmienky kumulatívne.

Bez pásiem
(plní/neplní)

10 %

eZdravie

Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.

Bez pásiem
(plní/neplní)

15 %

Resnímkovanie

Podiel duplicitných výkonov vykázaných v rozpätí 45 dní s rovnakou diagnózou na URČ porovnávané na celoslovenský priemer v Hodnotenom období.

Bez pásiem
(plní/neplní)

10 %

Priemerná efektívna dávka pacienta (mSv)

Priemerná efektívna dávka pacienta pre daný výkon CT (hlava/hrudník/brucho a panva) na URČ je nižšia v porovnaní na celoslovenskú referenčnú hodnotu.

Bez pásiem
(plní/neplní)

25 %

Vek prístroja

Vek prístroja do 10 rokov (vrátane technický upgrade)

Bez pásiem
(plní/neplní)

15 %

Počet fyzických detektorov pozdĺž osi Z

64 a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

25 %

Spolu hodnotiace parametre

100 %