Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Indikátory kvality

Vyhodnotenie indikátorov kvality za rok 2023

Povinnosť zdravotnej poisťovne spracovať hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa vyhodnotenia indikátorov kvality vychádza z ustanovenia § 7 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach... v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 752/2004 Z.z. Indikátory vypracúva Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a slúžia na monitoring vybraných oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti. Hodnotenie sa týka poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky údaje získala VšZP z vlastného informačného systému.
Osobitne vydaným Metodickým pokynom Ministerstva zdravotníctva SR z 23. septembra 2013 bol definovaný súbor indikátorov kvality pre rok 2023. Na základe týchto indikátorov kvality VšZP hodnotila kvalitu zdravotnej starostlivosti u jednotlivých poskytovateľov.

1. Indikátory kvality pre rok 2023

A. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť

1. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

 1. Skríning rakoviny krčka maternice
 2. Prevencia – gynekológ a pôrodník

2. Výsledky zdravotnej starostlivosti

 1. Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 2. Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia a ftizeológia
 3. Nepredpokladané prijatia po jednodňovej chirurgii
 4. Zubný kaz u poistencov vo veku do 18 rokov
 5. Zubný kaz u poistencov vo veku nad 18 rokov

B. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť

1. Výsledky zdravotnej starostlivosti

 1. Úmrtnosť – celková
 2. Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii
 3. Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti (vek nad 65 rokov)
 4. Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov)
 5. Úmrtie na akútnu mozgovo-cievnu príhodu
 6. Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu
 7. Úmrtnosť po intervenčných výkonoch
 8. Úmrtnosť po operačných výkonoch
 9. Materská úmrtnosť
 10. Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti
 11. Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti
 12. Rehospitalizovanosť celková do 30 dní
 13. Rehospitalizovanosť celková do 90 dní
 14. Reoperovanosť
 15. Rehospitalizácia na J12.0 až J18.9 (Pneumónia)
 16. Dekubity
 17. Nozokomiálna nákaza – infekcie v zdravotnej starostlivosti

2. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

 1. Operovanosť

C. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých

1. Výsledky zdravotnej starostlivosti

 1. Index prevencie u dospelých poistencov
 2. Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
 3. Úroveň návštevnosti dospelých poistencov

2. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

 1. Manažment akútnej starostlivosti

D. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast

1. Výsledky zdravotnej starostlivosti

 1. Index prevencie u poistencov do 1 roku veku
 2. Index prevencie u poistencov vo veku 11 a 17 rokov
 3. Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast
 4. Úroveň návštevnosti detí a dorastu

2. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

 1. Manažment akútnej starostlivosti u detí a dorastu

E. Ekonomické indikátory na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

1. Efektívnosť využitia zdrojov

 1. Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 2. Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 3. Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 4. Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 5. Frekvencia pacientov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 6. Frekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 7. Preskripcia liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 8. Preskripcia zdravotníckych pomôcok v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 9. Preskripcia liekov vo všeobecne ambulantnej starostlivosti
 10. Jednodňová starostlivosť

Indikátory kvality 2023

A - indikátory PZS špecializovaná ambulantná starostlivosť 2023
B - indikátory PZS ústavná zdravotná starostlivosť 2023
C - indikátory PZS všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých 2023
D - indikátory PZS všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast 2023
E - ekonomické indikátory na hodnotenie PZS 2023

Indikátory kvality 2022

A - indikátory PZS špecializovaná ambulantná starostlivosť 2022
B - indikátory PZS ústavná zdravotná starostlivosť 2022
C - indikátory PZS všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých 2022
D - indikátory PZS všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast 2022
E - ekonomické indikátory na hodnotenie PZS 2022