Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zdravotná starostlivosť

Čo všetko uhrádzame poistencom

V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, odbornú starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Vedeli ste že?

Poskytujeme zľavy pre zdravý životný štýl pre celú rodinu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie. Na liečbu mimoriadne nákladných ochorení a na unikátne zdravotné výkony a operácie, ktoré sú finančne, medicínsky i organizačne náročné, no pre poistencov nevyhnutné, vynakladá VšZP nemalé finančné prostriedky. Patria sem transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, inovatívne operačné zákroky, náročné diagnostické vyšetrenia, atď.

Práva a povinnosti poistencov

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
 • výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (toto právo sa nevzťahuje na osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a žiadateľa o azyl)
 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume
 • odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti
 • zmiernenie utrpenia
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu
 • podieľanie sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára

 • všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov
 • osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje môže po 6 mesiacoch odstúpiť od dohody aj bez uvedenia dôvodu, odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu
 • ak všeobecný lekár odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, obráťte sa na príslušný samosprávny kraj, ktorý preverí túto skutočnosť a bezodkladne určí, ktorý lekár uzatvorí takúto dohodu
 • pri zmene všeobecného lekára z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je všeobecný lekár povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti u odborného lekára

 • špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje lekár - špecialista na základe písomného odporúčania všeobecného lekára
 • na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore klinická psychológia, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov
 • na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť
 • v prípade dispenzarizácie
 • v prípade ochranného ambulantného liečenia
 • na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa § 8 ods. 10

Zdravotná dokumentácia

 • údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie danej osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu
 • manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu,
 • osobe splnomocnenej na základe písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom

Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia

 • poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
 • poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • poistenec, ktorý nepodal prihlášku, má právo len na úhradu neodkladnej starostlivosti
 • poistenec má nárok na poskytnutie neodkladnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • poistenec má právo podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je lekár povinný

 • viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie
 • umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,
 • umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby
 • informovať vopred osobu alebo jej zákonného zástupcu o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti
 • bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody
 • zabezpečiť zastupovanie počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý zastupovanie vykonáva
 • vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 • vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov, ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o prešetrenie, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Preventívne prehliadky

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

 • deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku,
 • jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
 • jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky
 • jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u všeobecného lekára
 • jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív raz za rok u všeobecného lekára
 • dve preventívne prehliadky v kalendárnom roku u poistenca do 18 rokov veku u zubného lekára
 • jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára
 • dve preventívne prehliadky tehotnej poistenky u zubného lekára,
 • jedna gynekologická preventívna prehliadka poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok
 • jedna gynekologická preventívna prehliadka tehotnej poistenky raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode
 • jedna urologická preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve s frekvenciou raz za tri roky, raz za dva roky alebo raz za kalendárny rok podľa hodnoty PSA
 • jedna preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov raz za desať rokov alebo poistenca so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov.

Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára.