Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv so zariadeniami sociálnej pomoci

Platnosť kritérií od: 1. 7. 2024

Poradové číslo

Názov kritéria

Váha kritéria v %

1

Personálne zabezpečenie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania a odbornú spôsobilosť podľa § 31 a nasl. zákona č. 578/2004 Z.z. a § 10a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z.z.  Zodpovedná osoba a sestra je v zariadení zamestnaná minimálne na 0,5 úväzku. Zariadenie má uzatvorený pracovnoprávny vzťah minimálne s dvomi sestrami (vrátane zodpovednej osoby), ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

25

2

Materiálno-technické vybavenie
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia sociálneho zariadenia podľa Prílohy č. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

25

3

Komplexnosť zdravotnej starostlivosti
Dostupnosť komplexnej zdravotnej starostlivosti – špecializovanej ambulantnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ústavnej zdravotnej starostlivosti

50

  • Tieto kritériá sú účinné od 1. 7. 2024 až do ich odvolania alebo zmeny v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z..
  • Kritériá sa vzťahujú na zariadenia sociálnej pomoci, ktoré majú záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „zmluva“).
  • V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu budú tieto kritériá posudzované v súlade so zmluvnými podmienkami.

Poznámka:
V prípade, ak niektoré z kritérií nie je možné vyhodnotiť, poisťovňa kritérium posudzuje individuálne.