Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv so zariadeniami sociálnej pomoci od 1. 7. 2023

Poradové číslo

Názov kritéria

Váha kritéria

v %

1

Personálne zabezpečenie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania a odbornú spôsobilosť podľa § 31 a nasl. zákona č. 578/2004 Z.z. a § 10a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z.z.  Zodpovedná osoba a sestra je v zariadení zamestnaná minimálne na 0,5 úväzku. Zariadenie má uzatvorený pracovnoprávny vzťah minimálne s dvomi sestrami (vrátane zodpovednej osoby), ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

25

2

Materiálno-technické vybavenie

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia sociálneho zariadenia podľa Prílohy č. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

25

3

Komplexnosť zdravotnej starostlivosti

Dostupnosť komplexnej zdravotnej starostlivosti – špecializovanej ambulantnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ústavnej zdravotnej starostlivosti

50