Preskočiť na obsah

Samostatne zárobkovo činná osoba

 • Samostatne zárobkovo činná osoba je podľa zákona fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona o zdravotnom poistení, alebo má príjem z tejto činnosti.
 • vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti okrem príjmu z výkonu osobnej asistencie.
 • Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa považuje osoba, ktorá:
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • má oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonáva činnosť sprostredkovateľov

Oznamovacie povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby 

Samostatne zárobkovo činná osoba má povinnosť: 

 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu. Platiteľ poistného je povinný tieto zmeny oznámiť zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa zmeny,
 • vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • plniť si povinnosť v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania poistného,
 • viesť a uchovávať počas obdobia desiatich rokov doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného,
 • plniť si oznamovaciu povinnosť v zmysle § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z.,
 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni v zmysle § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. zmenu platiteľa poistného z dôvodu poberania rodičovského príspevku (§ 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z.) a z dôvodu poberania nemocenského, ošetrovného, materského (§ 11 ods. 7 písm. m) zákona č. 580/2004 Z. z.), a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného – v prípade, ak zdravotnej poisťovni poskytuje údaj o zmene platiteľa poistného z vyššie uvedených dôvodov (§ 11 ods. 7 písm. c) a m) zákona č. 580/2004 Z. z.) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby oznamovať túto zmenu zdravotnej poisťovni nevzniká.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby 

Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

Do príjmu zdaňovaného podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov patria:

  1. príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  2. príjmy zo živnosti,
  3. príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedené v písmenách a) a b),
  4. príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
  5. príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, pri ktorých daňovník využil postup uvedený v § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,
  6. z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  7. znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,
  8. z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,
  9. príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzických osôb, príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti,
  10. príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
  11. úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  12. príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku,
  13. výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Výpočet preddavkov na poistné pre rok 2022

Preddavok na poistné na rok 2022 sa určí vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého v roku 2020, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu 1,486.

Kalkulačka pre výpočet preddavku na poistné

 

Sadzba poistného

Samostatne zárobkovo činná osoba platí z príjmu zdaňovaného podľa § 6 preddavky na poistné a to 

 • vo výške najmenej 14 percent z minimálneho základu
 • vo výške najmenej 7 percent z minimálneho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov SZČO na rok 2022

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Bez zdravotného postihnutia

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba 14 566,50 eur nie je určený 79,31 eur nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu 14 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO

So zdravotným postihnutím

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba 7 566,50 eur nie je určený 39,65 eur nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním resp. s poistencom štátu 7 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.