Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Samostatne zárobkovo činná osoba

Obsahová navigácia

Za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa na účely zdravotného poistenia považujete:

 • ak ste dosiahli vek 18 rokov,
 • máte oprávnenie na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti,
 • alebo máte príjem z tejto činnosti (podnikáte).

Za SZČO sa považujete, aj keď:

 • vykonávate poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • máte oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • ste spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonávate činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonávate športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonávate umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonávate činnosť sprostredkovateľov.

Ako mám postupovať, ak ma registruje živnostenský úrad?

V prípade, že ste ako SZČO registrovaný na živnostenskom úrade a svoju oznamovaciu povinnosť si splníte cez Jednotné kontaktné miesto (JKM), oznámenie do zdravotnej poisťovne za vás urobí živnostenský úrad. Nemusíte nám nič oznamovať.

Pokiaľ podnikáte na základe iného ako živnostenského oprávnenia, máte povinnosť zdravotnej poisťovni túto zmenu oznámiť, napríklad:

Čo v prípade zmeny životnej situácie?

Ako SZČO máte povinnosť oznámiť nám aj situácie, pokiaľ sa stanete poberateľom: rodičovského príspevku a materského, ošetrovného alebo ste práceneschopný (PN) a to v prípade, ak túto zmenu zdravotnej poisťovni nenahlasuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“). Viac informácií k povinnostiam ako SZČO nájdete na www.vszp.sk v časti Platitelia.

Preddavky

SZČO je povinná vypočítať, platiť a odvádzať preddavky na poistné, pre ktoré platí:

 • splatnosť preddavku je do 8 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca (napríklad za január je potrebné uhradiť preddavok do 8. februára),
 • číslo účtu, na ktorý budete platiť preddavky, nájdete uvedené pri pobočke, ku ktorej podľa trvalého bydliska patríte.

Výška preddavku sa môže zmeniť:

 • výsledkom ročného zúčtovania, kde máte uvedenú výšku preddavku na nadchádzajúci kalendárny rok,
 • ak máte aj iného platiteľa poistného, ktorým môže byť zamestnávateľ alebo štát.

Výšku preddavku teda ovplyvnia situácie, pokiaľ sa ako SZČO zároveň stanete:

 • zamestnancom,
 • dohodárom,
 • osobou poberajúcou nemocenské, ošetrovné alebo materské,
 • iným poistencom štátu.

Skutočnú výšku preddavku nájdete v mobilnej aplikácii VšZP v časti Poistné. Suma za aktuálne obdobie je v mobilnej aplikácii uvedená vždy k 4. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pokiaľ tam suma po tomto dátume nie je uvedená, preddavky neplatíte.

Platenie

Preddavky môžete zaplatiť:

 • cez mobilnú aplikáciu VšZP, kde už sú vyplnené platobné údaje,
 • v ktorejkoľvek pobočke VšZP cez POS terminál,
 • bankovým prevodom (možnosť nastavenia trvalého príkazu),
 • poštovým peňažným poukazom.

Číslo účtu, na ktorý budete platiť preddavky, nájdete uvedené pri pobočke, ku ktorej podľa trvalého bydliska patríte.

Variabilný symbol:

 • uveďte rodné číslo (ak je 9-miestne, na konci doplníte nulu) alebo uveďte číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP,
 • pre úhradu nedoplatkov a sankcií uveďte číslo výkazu nedoplatkov alebo platobného výmeru uvedené v liste, ktorý sme vám zaslali.

Konštantný symbol:

 • 3558 - pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné.

Špecifický symbol:

 • uveďte obdobie, za ktoré chcete preddavok uhradiť vo formáte RRRRMM (R je označenie roku a M je označenie mesiaca). Napríklad za január 2023 uveďte ŠS v tvare 202301.

Ak máte nastavený trvalý príkaz, nezabudnite si na začiatku každého roku upraviť výšku preddavku.

Výška mesačných platieb

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO je stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy.

Platenie preddavkov na poistné do 31.12.2023

 • vo výške najmenej 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu,
 • vo výške najmenej 7 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Platenie preddavkov na poistné od 1.1.2024

 • vo výške najmenej 15 % z minimálneho vymeriavacieho základu,
 • vo výške najmenej 7,5 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Na rok 2024 je stanovená minimálna výška preddavku:

 • 97,80 eur pre osoby bez zdravotného postihnutia,
 • 48,90 eur pre osoby so zdravotným postihnutím.

Platba len za určitý počet dní

 • Ak vám vznikol nárok na poberanie nemocenských dávok, ošetrovného alebo materského, za dni poberania týchto dávok neplatíte. Skutočnú výšku preddavku aj v tomto prípade, máte uvedenú v mobilnej aplikácii VšZP v časti Poistné spravidla k 4. dňu nasledujúceho mesiaca.
 • Napríklad pokiaľ je čerpanie PN od 1. 1. 2024 do 10. 1. 2024, preddavky sa budú uhrádzať len za obdobie od 11. 1. 2024 do 31. 1. 2024 (21 dní). Výška preddavku sa vypočíta nasledovne:
 • Mesačný preddavok je 97,80 eur /31 (január má 31 dní) x 21 dní  = 66,25 eur na úhradu. Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ

Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel základu dane z príjmov fyzických osôb (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné:

 • na povinné verejné zdravotné poistenie,
 • na povinné nemocenské poistenie,
 • na povinné dôchodkové poistenie a o
 • povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov SZČO na rok 2024

PLATITEĽ  POISTNÉHO Bez zdravotného postihnutia
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba/Samoplatiteľ 15 652,00 nie je určený 97,80 nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu 15 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO So zdravotným postihnutím
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba/Samoplatiteľ 7,5 652,00 nie je určený 48,90 nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním resp. s poistencom štátu 7,5 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Vysvetlivky:
1Právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016.
2Príjmy z dividend oznamuje poistenec na tlačive "Oznámenie o príjmoch", z ktorých sa preddavky neplatia. Poistné sa platí až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Priemerná mesačná mzda z roku 2022: 1 304,00 eur
Výpočet mininálneho VZ: 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 652,00 eur
Výpočet maximálneho VZ platiteľa dividend: 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 78 240,00 eur
Minimálny preddavok zamestnanec 15 % zo sumy životného minima k 01.01.2024 : 268,88 eur