Preskočiť na obsah

Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Samostatne zárobkovo činná osoba

 • Samostatne zárobkovo činná osoba je podľa zákona fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona o zdravotnom poistení, alebo má príjem z tejto činnosti.
 • vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti okrem príjmu z výkonu osobnej asistencie.
 • Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa považuje osoba, ktorá:
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • má oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonáva činnosť sprostredkovateľov

Oznamovacie povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby 

Samostatne zárobkovo činná osoba má povinnosť: 

 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu. Platiteľ poistného je povinný tieto zmeny oznámiť zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa zmeny,
 • vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • plniť si povinnosť v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania poistného,
 • viesť a uchovávať počas obdobia desiatich rokov doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného,
 • plniť si oznamovaciu povinnosť v zmysle § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z.,
 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni v zmysle § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. zmenu platiteľa poistného z dôvodu poberania rodičovského príspevku (§ 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z.) a z dôvodu poberania nemocenského, ošetrovného, materského (§ 11 ods. 7 písm. m) zákona č. 580/2004 Z. z.), a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného – v prípade, ak zdravotnej poisťovni poskytuje údaj o zmene platiteľa poistného z vyššie uvedených dôvodov (§ 11 ods. 7 písm. c) a m) zákona č. 580/2004 Z. z.) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby oznamovať túto zmenu zdravotnej poisťovni nevzniká.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby 

Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

Do príjmu zdaňovaného podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov patria:

  1. príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  2. príjmy zo živnosti,
  3. príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedené v písmenách a) a b),
  4. príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
  5. príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, pri ktorých daňovník využil postup uvedený v § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,
  6. z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  7. znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,
  8. z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,
  9. príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzických osôb, príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti,
  10. príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
  11. úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  12. príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku,
  13. výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Výpočet preddavkov na poistné

Preddavok na poistné na aktuálny rok sa určí vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého v roku, ktorý dva roky predchádza aktuálnemu roku, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu 1,486.

Kalkulačka pre výpočet preddavku na poistné

 

Sadzba poistného

Samostatne zárobkovo činná osoba platí z príjmu zdaňovaného podľa § 6 preddavky na poistné a to 

 • vo výške najmenej 14 percent z minimálneho základu
 • vo výške najmenej 7 percent z minimálneho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov SZČO na rok 2023

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Bez zdravotného postihnutia

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba 14 605,50 eur nie je určený 84,77 eur nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu 14 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený
PLATITEĽ  POISTNÉHO

So zdravotným postihnutím

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba 7 605,50 eur nie je určený 42,38 eur nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním resp. s poistencom štátu 7 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.