Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) tieto práva. Vaše práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené iba v súlade s GDPR.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte v súlade s článkom 15 GDPR právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k takýmto osobným údajom. Zároveň máte právo získať informácie o:

 1. účeloch spracúvania vašich osobných údajov,
 2. kategóriách osobných údajov, ktoré sú o vás spracúvané,
 3. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 4. predpokladanej dobe uchovávania vašich osobných údajov,
 5. existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby alebo ich vymazanie, obmedzenie alebo namietanie spracúvania,
 6. práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
 7. o zdroji získania vašich osobných údajov, pokiaľ tieto neboli získané priamo od vás,
 8. existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,
 9. primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v prípade, že vaše osobné údaje sú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dotknutá osoba máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Právo získať takúto kópiu však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte v súlade s článkom 16 GDPR právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz (zabudnutie)

Ako dotknutá osoba máte v súlade s článkom 17 GDPR právo si u prevádzkovateľa uplatniť vymazanie vašich osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvolali ste súhlas so spracúvaním, ak bolo spracúvanie založené na súhlase a neexistuje iný právny základ na spracúvanie,
 • využili ste právo namietať a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • ide o právnu povinnosť prevádzkovateľa vymazať údaje,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať vaše osobné údaje, ak sú potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte v súlade s článkom 18 GDPR právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
 • spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte v súlade s článkom 20 GDPR právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, ak sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu, v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné.

Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať

Ako dotknutá osoba máte právo v súlade s článkom 21 GDPR namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania, ak sa domnievate, že takéto spracúvanie obmedzuje vaše práva alebo do nich zasahuje a ak:

 • sa toto spracúvanie uskutočňuje vo verejnom záujme alebo
 • na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

Toto právo však nie je možné uplatniť v prípade osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe zákonného dôvodu.

Právo podať sťažnosť

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov právo podať sťažnosť a obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Právo odvolať súhlas

Ako dotknutá osoba máte právo odvolať udelený súhlas, v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

SPÔSOB UPLATNENIA PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte právo uplatniť vyššie uvedené práva prostredníctvom žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

Obsah žiadosti

Žiadosť môžete pripraviť samostatne alebo môžete využiť našu vzorovú žiadosť, pričom žiadosť by mala obsahovať:

 • meno, priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • emailová adresa,*
 • ktoré právo uplatňujete,
 • podpis žiadateľa (v nižšie uvedených prípadoch úradne osvedčený alebo kvalifikovaný elektronický podpis),
 • spôsob, akým si žiadate žiadosť vybaviť (emailom, písomne),

*v prípade, že si žiadate vybaviť žiadosť elektronicky.

V prípade nejasnosti alebo neúplnosti žiadosti vás bude prevádzkovateľ kontaktovať so žiadosťou o objasnenie alebo poskytnutie doplňujúcich informácií. V prípade, že prevádzkovateľ spracúva veľké množstvo osobných údajov, môže vás vyzvať na spresnenie, ktorých osobných údajov alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka, pričom uvedené nemá vplyv na plynutie lehoty na vybavenie žiadosti.

V záujme čo najväčšej ochrany súkromia a tiež vzhľadom na zákonnú povinnosť VšZP zachovávať mlčanlivosť, nemôžeme sprístupniť vaše osobné údaje komukoľvek bez dostatočne preukázanej totožnosti žiadateľa. Ak bude mať prevádzkovateľ pochybnosti o vašej totožnosti,  môže vás  vyzvať na odstránenie pochybností. Miera overenia identifikácie žiadateľa vždy závisí od druhu uplatneného práva. V prípade žiadosti o uplatnenie práva na prístup alebo prenosnosť osobných údajov sa vždy vyžaduje, aby bola žiadosť podpísaná úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pokiaľ sa rozhodnete podať vašu žiadosť osobne v pobočke VšZP, vašu totožnosť overí zamestnanec v pobočke VšZP prostredníctvom dokladu totožnosti. Ak za vás žiadosť podáva iná osoba, je nevyhnutné, aby takáto osoba disponovala úradne overeným plnomocenstvom.

Lehota na vybavenie žiadosti

Vaša žiadosť bude v zmysle platných právnych predpisov vybavená do jedného mesiaca. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o najviac ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ vás informuje o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania základnej lehoty. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Spôsob a forma podania a vybavenia žiadosti

Vašu žiadosť môžete podať:

Písomne:

 • na adresu sídla prevádzkovateľa,
 • v ktorejkoľvek pobočke,
 • elektronicky,
 • telefonicky prostredníctvom call centra, ak ide o uplatnenie práva na odvolanie súhlasu alebo podanie námietky.

Ak v žiadosti neuvediete inak, resp. ak to vyžaduje ochrana vašich osobných údajov, vaša žiadosť bude vybavená spôsobom a formou, ktorú si zvolí prevádzkovateľ.

Informácie na základe žiadosti poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne, okrem prípadov zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti, najmä opakujúcej sa žiadosti. V takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.