Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Pri spracovaní osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii, VšZP nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

VšZP spracúva osobné údaje na vyhotovovanie profilov, aby mohla zlepšovať svoje služby, ponúkať kvalitné služby a tiež v súvislosti s výkonom verejného zdravotného poistenia. VšZP vykonáva profilovanie v rámci jednotlivých účelov, pričom vždy má na zreteli dodržiavanie zásad stanovených nariadením. V prípade profilovania s využitím osobných údajov o zdraví, VšZP zabezpečuje, aby boli dodržané podmienky stanovené v článku 9 nariadenia.

Voči profilovaniu osobných údajov založeného na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem) alebo f) (oprávnený záujem) nariadenia máte právo namietať spôsobom uvedeným v tejto všeobecnej informácii pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. VšZP bude po podaní námietky vyhodnocovať, či oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.