Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poistenie v zahraničí

Chystáš sa prázdninovať v zahraničí? Ak máš namierené do členského štátu EÚ, EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) alebo do Švajčiarska, určite si vybav náš európsky preukaz zdravotného poistenia, máš ho zadarmo. Ak máš namierené mimo EÚ alebo do sveta, tak si určite vybav komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov.

Čo je EPZP?

EPZP – Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, ktorý oprávňuje klienta slovenskej zdravotnej poisťovne čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktoré sa stanú z lekárskeho hľadiska potrebnými počas pobytu na území iného členského štátu EÚ a to v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú zmluvu s niektorou zdravotnou poisťovňou v danom štáte. Viac... 

Kde všade môžem európsky preukaz využiť a na čo ma oprávňuje?

Na základe európskeho preukazu máš právo na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, EHP a vo Švajčiarsku. Viac... EPZP Ťa oprávňuje k čerpaniu potrebnej zdravotnej starostlivosti. Potrebná zdravotná starostlivosť je taká, ktorú vyžaduje aktuálny zdravotný stav pacienta s ohľadom na očakávanú dĺžku jeho pobytu v danom členskom štáte EÚ a nemožno jej poskytnutie odložiť do doby návratu poistenca domov.

Platí európsky preukaz aj mimo členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska?

Nie, neplatí. Do nečlenských štátov EÚ a do všetkých mimoeurópskych krajín je naďalej potrebné uzavrieť si komerčné cestovné poistenie.

Mám sa pri cestách do EÚ pre istotu ešte pripoistiť aj v komerčnej poisťovni?

Najvýhodnejšia je kombinácia európskeho preukazu a komerčného cestovného poistenia liečebných nákladov v zahraničí. Každá má svoje výhody a nevýhody, preto je na klientovi, pre ktorú formu sa rozhodne, resp. či si vybaví obe a použije tú, ktorá sa mu v danej situácii viac hodí. Aspoň v krátkosti uvádzame rozdiely.

Európsky preukaz zdravotného poistenia:

 • územná platnosť je ohraničená na členské štáty EÚ, EHP a Švajčiarsko
 • pokrýva potrebnú a nie iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť
 • kryje náklady v neobmedzenom finančnom rozsahu
 • vzťahuje sa na všetky vekové skupiny
 • pokrýva aj chronické ochorenia
 • platí len vo verejnom systéme (v zmluvných zdrav. zariadeniach, nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov)
 • poistenec si musí uhradiť spoluúčasť v rovnakej výške ako platia poistenci danej krajiny
 • nekryje repatriáciu a asistenčné služby
 • vystavenie je bezplatné

Komerčné cestovné poistenie:

 • územná platnosť podľa voľby klienta
 • kryje náklady na zdravotnú starostlivosť u zmluvných aj súkromných lekárov
 • kryje úhradu spoluúčasti
 • kryje repatriáciu a asistenčné služby
 • kryje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť (čiže akútnu a nie potrebnú)
 • nevzťahuje sa na chronické ochorenia (tie sú vo výlukách)
 • obmedzuje niektoré zo skupín poistných osôb, ľudí s vekom nad 65rokov,atď.
 • má limitované finančné krytie
 • uzavretie je za úhradu

Odkedy sa EPZP vydáva?

Európsky preukaz zdravotného poistenia začala Všeobecná zdravotná poisťovňa vydávať svojim poistencom 1. januára 2006 a nahrádza formulár E111. Na základe európskeho preukazu má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ. EPZP je určený pre dočasné pobyty (napr. dovolenka, štúdium a iné).

Ako požiadať o vydanie EPZP?

 

 

Kde si môžem EPZP vyzdvihnúť? Bude mi doručený poštou alebo si ho mám prevziať osobne v pobočke VšZP?

Súčasťou žiadosti je aj uvedenie spôsobu prevzatia európskeho preukazu. Môžeš si ho prevziať osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo expozitúre VšZP, ktorú uvedieš v žiadosti.

VšZP ti môže doručiť európsky preukaz aj poštou na aktuálnu adresu, uvedenú v databáze poisťovne.

Keď si vybavím európsky preukaz, kedy s ním môžem vycestovať a dokedy ho môžem využívať?

Európsky preukaz vystavíme do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí maximálne 10 rokov.

Pracuješ alebo brigáduješ v zahraničí?

Študuješ v inom členskom štáte EÚ, a popritom pracuješ alebo si privyrábaš na brigáde? Nezabudni, že akonáhle vykonávaš činnosť zamestnanca v inom členskom štáte EÚ, podliehaš legislatíve tohto štátu. V tomto prípade máš povinnosť oznámiť túto skutočnosť svojej slovenskej zdravotnej poisťovni a ukončiť verejné zdravotné poistenie na Slovensku v lehote najneskôr do 8 dní od vzniku tejto skutočnosti. Ak legislatíva štátu, v ktorom pracuješ alebo brigáduješ, neumožňuje vstup do systému verejného zdravotného poistenia, musíš túto skutočnosť akceptovať a prípadne si uzavrieť komerčné poistenie. Skôr ako začneš v zahraničí pracovať alebo brigádovať, over si podmienky vstupu do systému verejného zdravotného poistenia v danom štáte, aby si predišiel nepríjemnostiam spojeným so zánikom verejného zdravotného poistenia na Slovensku.