Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Všeobecné podmienky k programu Vernosť+

Obsahová navigácia

Úvod

Tieto podmienky používania stanovujú kritériá pre používanie vernostného programu Vernosť+ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3602/B, Oddiel: Sa (ďalej len „VšZP“), založeného na hodnote prevencie a pokrokovej zdravotnej starostlivosti pre jej verných poistencov. Účelom je stanovenie podmienok a pravidiel používania vernostného programu Vernosť+.

Článok 1
Základné pojmy

 1. Vernostný program Vernosť+ je program pre verných poistencov VšZP (ďalej len „program  Vernosť+“).  Program  Vernosť+  umožňuje  poistencom  VšZP  (ďalej  len „poistenec“) v súlade s platnou legislatívou a podmienkami používania získať prístup k benefitom. Program Vernosť+ je prístupný súčasným poistencom  vo  voľne dostupnej mobilnej aplikácii VšZP (ďalej len „mobilná aplikácia“) alebo v elektronickej pobočke VšZP dostupnej na www.epobocka.com (ďalej len „ePobočka“). Mobilná aplikácia a ePobočka slúžia na využívanie a získanie informácií o benefitoch programu Vernosť+.
 2. Verný poistenec je poistenec spĺňajúci podmienky v zmysle článku 2, bodu 2.1 podmienok používania.
 3. Benefit je výhoda, ku ktorej VšZP poskytuje vernému poistencovi prístup na základe aktivácie programu Vernosť+, a to benefit Aktiv+, benefit Dr. Nonstop+ a benefit Objednanie+.
 4. Aktivácia programu Vernosť+ je proces, prostredníctvom ktorého poistenec vyjadrí súhlas s týmito podmienkami používania, splní podmienky nároku na program Vernosť+ a získa prístup k benefitom, za podmienok bližšie uvedených v týchto  podmienkach používania.
 5. Nepretržitý poistný vzťah je obdobie, počas ktorého je poistenec kontinuálne verejne zdravotne poistený vo VšZP. Za kontinuálne verejné zdravotné poistenie sa považuje aj obdobie zániku verejného zdravotného poistenia v SR titulom vzniku verejného zdravotného poistenia v cudzine za podmienky, že bezprostredne po zániku zdravotného poistenia v cudzine sa poistenec opätovne stal poistencom VšZP.
 6. Dovŕšenie roku veku znamená, že napr. dovŕšenie 18. roku veku nastane 00.00 ráno dňa 18-tych narodenín.
 7. Partner je tretia strana, s ktorou VšZP spolupracuje za účelom poskytnutia benefitov programu Vernosť+.
 8. Všeobecné podmienky pre používanie programu Vernosť+ tvoria súhrn dojednaní zaväzujúcich poistenca a jeho zákonného zástupcu pri získaní a využívaní programu Vernosť+ (ďalej len „podmienky používania“). Podmienky používania sú zverejnené v mobilnej aplikácií a ePobočke.

 

Článok 2
Nárok na program Vernosť+

 1. Nárok na program Vernosť+ má verný poistenec, ktorým je poistenec:
  1. s nepretržitým poistným vzťahom vo VšZP trvajúcim viac ako 1 rok (minimálne 366 dní); pre poistenca do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu veku 6 rokov sa táto podmienka považuje za splnenú, a súčasne
  2. s nárokom na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike, a súčasne
  3. s aktivovaným prístupom do mobilnej aplikácie alebo ePobočky.
 2. Za každého poistenca, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku alebo za poistenca, ktorý bol pozbavený  alebo  obmedzený  na  spôsobilosti  na  právne  úkony,  udeľuje  súhlas s podmienkami používania elektronicky cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku jeho zákonný zástupca.
 3. Nárok na program Vernosť+ ako aj jednotlivé benefity zaniká:
  1. zánikom verejného zdravotného poistenia vo VšZP,
  2. zánikom minimálne jednej zo skutočností podľa bodu 2.1 týchto podmienok používania,
  3. odvolaním súhlasu poistenca s podmienkami používania,
  4. rozhodnutím VšZP o zániku nároku poistenca v prípade porušenia povinnosti uvedenej v týchto podmienkach používania zo strany poistenca.
 4. VšZP je oprávnená overovať nárok poistenca na program Vernosť+ ako aj na jednotlivé benefity a poskytovať výsledok overenia trvania nároku partnerom za účelom plnenia programu Vernosť+.

Článok 3 
Druhy benefitov v programe Vernosť+ a ich podmienky

 1. Benefit Aktiv+
  1. Benefit Aktiv+ predstavuje zvýhodnené podmienky prístupu k športovo-relaxačno- kultúrnym službám v aplikácii UpBalansea (ďalej len „aplikácia UpBalansea“), ktorej prevádzkovateľom je partner, spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o., so sídlom na Tomášikovej ulici 16529/23/D v Bratislave - Ružinov 821 01, IČO: 53 528 654 (ďalej len „Up Déjeuner“), a to za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok 19,80 eur s DPH, ktorý hradí verný poistenec partnerovi Up Déjeuner. Benefit Aktiv+ získava verný poistenec aktiváciou programu Vernosť+ a dovŕšením veku 16 rokov.
  2. Podmienky získania a používania aplikácie UpBalansea a produktu UpBalansea určuje partner Up Déjeuner vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach produktu UpBalansea, ktoré sú zverejnené na webovej stránke partnera Up Déjeuner.
 2. Benefit Dr. Nonstop+
  1. Benefit Dr. Nonstop+ predstavuje zvýhodnené podmienky prístupu k službám, poskytovaným prostredníctvom aplikácie MEDDI app (ďalej len „aplikácia MEDDI“), ktorej prevádzkovateľom je partner, spoločnosť MEDDI hub s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 54 217 181 (ďalej len „MEDDI hub“), a to za zvýhodnenú cenu resp. mesačný paušálny poplatok, ktorý uhrádza verný poistenec partnerovi MEDDI hub. Zvýhodnené podmienky sú v nasledovnom rozsahu a výške:
   1. pre verného poistenca – jednotlivca:

    Popis služieb v MEDDI app

    Cena bez DPH

    Cena s DPH

    2 x kontakt s lekárom do 2 hod. (pred prvým zakúpením balíka služieb)

    zdarma

    zdarma

    2 x digitálna diagnostika bez písomného stanoviska lekára (pred prvým zakúpením balíka služieb, jednorazový poplatok bez ďalšej viazanosti)

    4,00 €

    4,80 €

    mesačný poplatok pre poistenca za balík služieb

    neobmedzený počet kontaktov s lekárom do 30 minút

    7,50 €

    mesačne

    9,00 €

    mesačne

    1 x mesačne digitálna diagnostika s písomným stanoviskom lekára

    jednorazový poplatok pre poistenca za služby digitálnej diagnostiky bez písomného stanoviska lekára (mimo mesačného poplatku)

    2,75 € za službu

    3,30 € za službu

    jednorazový poplatok pre poistenca za služby digitálnej diagnostiky s písomným stanoviskom lekára (mimo mesačného poplatku)

    10,00 € za službu

    12,00 € za službu

   2. pre skupinu poistencov v zmysle bodu 3.2.5 tohto článku:

    Popis služieb v MEDDI app

    Cena bez DPH

    Cena s DPH

    2 x kontakt s lekárom do 2 hod. (pred prvým zakúpením balíka služieb)

    zdarma

    zdarma

    2 x digitálna diagnostika bez písomného stanoviska lekára (pred prvým zakúpením balíka služieb, jednorazový poplatok bez ďalšej viazanosti)

    4,00 €

    4,80 €

    mesačný poplatok pre skupinu poistencov za balík služieb

    neobmedzený počet kontaktov s lekárom do 30 minút

    14,00 €

    mesačne

    16,80 €

    mesačne

    1 x mesačne digitálna diagnostika s písomným stanoviskom lekára pre každého poistenca v skupine

    jednorazový poplatok pre poistenca za služby digitálnej diagnostiky bez písomného stanoviska lekára (mimo mesačného poplatku)

    2,75 € za službu

    3,30 € za službu

    jednorazový poplatok pre poistenca za služby digitálnej diagnostiky s písomným stanoviskom lekára (mimo mesačného poplatku)

    10,00 € za službu

    12,00 € za službu

  2. Ďalšie podmienky získania a používania aplikácie MEDDI a využívania služieb, poskytovaných prostredníctvom aplikácie MEDDI, určuje partner MEDDI hub vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach používania aplikácie MEDDI app, ktoré sú zverejnené na webovej stránke partnera MEDDI hub.
  3. Hlavným účelom aplikácie MEDDI je sprostredkovanie odborných konzultácií a stanovísk lekárov, využívajúcich aplikáciu MEDDI, týkajúcich sa zdravotného stavu poistenca formou elektronickej komunikácie. Aplikácia MEDDI nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ani nenahrádza zdravotnú starostlivosť a ani možnosť poistenca v prípade potreby privolať lekársku službu prvej pomoci. Aplikácia MEDDI taktiež neposkytuje, nezaisťuje ani nesprostredkováva všeobecnú, odbornú   alebo   akútnu   zdravotnú   starostlivosť,   ani   nie   je   subjektom,   či poskytovateľom  záchrannej  zdravotnej  služby  a  iných  krízových  záchranných zložiek.
  4. Verný poistenec môže prístup k službám aplikácie MEDDI získať ako jednotlivec alebo ako člen skupiny poistencov podľa bodu 3.2.5 tohto článku.
  5. Aplikáciu MEDDI môže využívať aj skupina maximálne štyroch poistencov bez ohľadu na ich vek, zaregistrovaných v aplikácii MEDDI verným poistencom spĺňajúcim podmienky podľa bodu 3.2.2 tohto článku, ktorý si aktivoval program Vernosť+, pričom každý poistenec v skupine musí byť poistencom VšZP.
 3. Benefit Objednanie+
  1. Benefit Objednanie+ predstavuje službu VšZP pre verného poistenca spočívajúcu v možnosti vyhľadávať v zozname vybraných ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadení ambulanciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a získať prístup k rezervačným prostriedkom vybraných zdravotníckych zariadení za účelom rezervácie termínu na vyšetrenie alebo ošetrenie prostredníctvom elektronických služieb v mobilnej aplikácii alebo ePobočke. Verný poistenec získava benefit Objednanie+ aktiváciou vernostného programu Vernosť+.
  2. Zoznam vybraných zdravotníckych zariadení zapojených do benefitu Objednanie+ je uvedený na webovej stránke VšZP  https://www.vszp.sk/files/vernostny_program/zoznam-vybranych-ustavnych-ambulantnych-zdravotnickych-zariadeni.pdf  

Článok 4
Povinnosti poistenca

 1. Poistenec sa zaväzuje
  1. v mobilnej aplikácií a ePobočke uvádzať pravdivé a aktuálne informácie, najmä e- mailovú adresu, ktorá bude používaná pri elektronickej komunikácii s poistencom. Pre VšZP sú záväzné len tie údaje, ktoré poistenec poskytol;
  2. nevydávať sa za inú osobu, neporušovať podmienky používania a platné právne predpisy Slovenskej republiky;
  3. využívať program Vernosť+ len za účelom čerpania benefitov; členstvo v programe Vernosť+ je neprevoditeľné;
  4. priebežne sa oboznamovať so znením podmienok používania.
 2. Zákonný zástupca sa zaväzuje
  1. konať v záujme jemu zverených poistencov;
  2. poskytovať VšZP pravdivé informácie.

Článok 5 
Ochrana osobných údajov

 1. VšZP sa pre účely tohto článku považuje za prevádzkovateľa. Poistenec resp. jeho zákonný zástupca, ktorý si aktivoval program Vernosť+, sa na účely tohto článku považuje za dotknutú osobu.
 2. Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov  (ďalej  len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení. VšZP a Partneri sú pri poskytovaní benefitov v postavení samostatných prevádzkovateľov.
 3. VšZP spracúva osobné údaje za účelom plnenia a realizácie programu Vernosť+ na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia počas doby kedy má poistenec aktivovaný program Vernosť+.
 4. VšZP spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom plnenia a realizácie programu Vernosť+ v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefónne číslo, lokalizačné údaje, ID poistenca, trvanie poistného vzťahu a rozsah nároku na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebné na identifikáciu poistenca v mobilnej aplikácii alebo ePobočke, overenie nároku na program Vernosť+ alebo jednotlivé benefity a využívanie jednotlivých benefitov.
 5. Spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa zabezpečuje technické riešenie pre správu mobilnej aplikácie a ePobočky. Ďalší poverení sprostredkovatelia a príjemcovia sú uvedení na webovej stránke VšZP.
 6. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 7. Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.vszp.sk/OOU a na všetkých klientskych pracoviskách.

Článok 6
Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

 1. VšZP vyhlasuje, že vo svojom konaní si počína tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. VšZP nezodpovedá za škodu, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku:
  1. nekorektného požívania benefitov programu Vernosť+ zo strany poistenca alebo jeho zákonného zástupcu;
  2. poskytnutia služby zo strany partnera; reklamácie a sťažnosti vo vzťahu k službám poskytovaným partnermi sa riadia a uplatňujú u konkrétnych partnerov ako poskytovateľov služieb;
  3. nefunkčnosti alebo nedostupnosti benefitov programu Vernosť+;
  4. nesprávnosti a neaktuálnosti údajov oznámených poistencom alebo jeho zákonným zástupcom;
  5. za nedoručenie dokumentov z dôvodu prevádzkových porúch na strane poistenca, jeho zákonného zástupcu alebo prevádzkovateľa internetu;
  6. používania programu Vernosť+ v rozpore s podmienkami používania a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
  7. neoprávnených postupov, neschopnosťou alebo nemožnosťou používania programu Vernosť+ v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
  8. prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana tuto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by to v dobe vzniku prekážky predvídala, tieto účinky vylučujúce zodpovednosť sa obmedzujú len na dobu trvania prekážky.

Článok 7 
Osobitné ustanovenia

 1. Poistenec a VšZP pri akceptácii a využívaní programu Vernosť+ komunikujú elektronicky prostredníctvom  mobilnej  aplikácie  VšZP  alebo  ePobočky,  vo  forme  PUSH správ, schránky správ a prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Článok 8 
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi poistencom a VšZP sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. VšZP si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia podmienky používania zmeniť alebo bez náhrady úplne zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia poistenca. Zmena je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podmienok používania v mobilnej aplikácií a ePobočke. Tieto podmienky používania boli zverejnené dňa 31.05.2023. Upravujú právne vzťahy medzi VšZP a poistencom pri získaní a využívaní benefitov programu Vernosť+ od 01.06.2023 do 31.05.2024.
 3. Oblasti neupravené v týchto podmienkach používania sa spravujú ustanoveniami Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. zverejnených na stránke https://www.epobocka.com/ipep-web-ng/vseobecne-podmienky a podmienkami ochrany osobných údajov zverejnených na stránke https://www.vszp.sk/oou/.

Dokumenty na stiahnutie