Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zubno-lekárskej pohotovostnej služby

Platnosť kritérií od: 1. 7. 2024

Poradové číslo

Názov kritéria

Váha kritéria v %

1

Personálne zabezpečenie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho zabezpečenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne zabezpečenie.

30

2

Materiálno – technické vybavenie
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich materiálno – technické vybavenie.

30

3

Časová dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Časová dostupnosť zdravotnej starostlivosti v čase mimo obvyklých ordinačných hodín poskytovateľov zdravotnej starostlivosti minimálne 20 hodín týždenne a to minimálne 2 hodiny denne počas pracovných dní a 5 hodín denne počas víkendových dní, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

25

4

Geografická dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa platného Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z.
Geografická dostupnosť zdravotnej starostlivosti podľa zmluvne prideleného spádu poskytovateľa pre poistenca na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

15

  • Tieto kritériá sú účinné od 1. 7. 2024 až do ich odvolania alebo zmeny v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z..
  • Kritériá sa vzťahujú na poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí majú záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „zmluva“).
  • V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu budú tieto kritériá posudzované v súlade so zmluvnými podmienkami.
  • Záujemca o uzatvorenie zmluvy musí pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy spĺňať stanovené kritériá aspoň vo výške 85 %. V opačnom prípade sa VšZP žiadosťou nebude zaoberať.

Poznámka:
V prípade, ak niektoré z kritérií nie je možné vyhodnotiť, poisťovňa kritérium posudzuje individuálne.