Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zubno-lekárskej pohotovostnej služby od 1. 3. 2024

 

Poradové číslo

Názov kritéria

Váha kritéria v %

1

Personálne zabezpečenie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho zabezpečenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne zabezpečenie.

30

2

Materiálno – technické vybavenie
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich materiálno – technické vybavenie.

30

3

Časová dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Časová dostupnosť zdravotnej starostlivosti v čase mimo obvyklých ordinačných hodín poskytovateľov zdravotnej starostlivosti minimálne 20 hodín týždenne a to minimálne 2 hodiny denne počas pracovných dní a 5 hodín denne počas víkendových dní, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

25

4

Geografická dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa platného Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z.
Geografická dostupnosť zdravotnej starostlivosti podľa zmluvne prideleného spádu poskytovateľa pre poistenca na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

15

Tieto kritériá sú účinné od 1.3.2024 až do ich odvolania alebo zmeny v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z..

Tieto kritériá sa vzťahujú na poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí majú záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „zmluva“).

V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu budú tieto kritériá posudzované v súlade so zmluvnými podmienkami.

Záujemca o uzatvorenie zmluvy musí pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy spĺňať stanovené kritériá aspoň vo výške 85 %. V opačnom prípade sa VšZP žiadosťou nebude zaoberať.