Zoznam dlžníkov

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

 • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,
 • a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur.

Pokiaľ poistenec (okrem nižšie uvedenej skupiny) splní podmienky na zaradenie do zoznamu, nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad: kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov, zdravotnícke pomôcky.

Dôležité upozornenie:

Súčasťou zoznamu dlžníkov sú aj poistenci, ktorí v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. majú právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.

Ide o poistenca:

 • ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 • od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 • na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 • ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
 • ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 • ktorému bol určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si môžu prostredníctvom ePobočky v časti Overenie poistenosti a nároku na ZS overiť poistenosť poistenca a rozsah jeho nároku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Údaje sú aktualizované na dennej báze.

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých môže bezprostredne ohroziť seba alebo svoje okolie.
Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je:

 • neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 • neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 • neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

*Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza:

 • u fyzickej osoby: meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu
 • u samostatne zárobkovo činnej osoby: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky.

Tento zoznam zverejnených dlžníkov na internete priamo súvisí so zoznamom pre posúdenie úhrady zdravotnej starostlivosti!
Úhrady zrealizované po dátume, ku ktorému bolo vyhodnotené saldokonto neplatičov nie sú v daných zoznamoch zohľadnené a zohľadnia sa až pri najbližšej aktualizácii. Dátum, ku ktorému je vyhodnotené saldokonto platiteľov a obdobie splatnosti pohľadávok, ktoré sa vyhodnocujú do zoznamu sú uvedené priamo v zozname dlžníkov. Celková suma pohľadávky uvedená v zozname dlžníkov nezohľadňuje prípadnú pohľadávku, ktorá vznikla do 31. 12. 2004 (t. j. pohľadávka vzniknutá za účinnosti zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní).
Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať námietku na jeho zaradenie do zoznamu dlžníkov v listinnej podobe na príslušnú pobočku zdravotnej poisťovne, alebo v elektronickej podobe na adresu: neplatici@vszp.sk
Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k námietke do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade opodstatnenosti námietky dlžníka v rovnakej lehote zo zoznamu dlžníkov vyradí.
Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za údaje o jej dlžníkoch zverejnené na internetových stránkach iných spoločností.

Chcete správne platiť preddavky na poistné?

Jedným z dôvodov, keď sa platiteľ poistného vyskytne v zozname dlžníkov, sú aj nesprávne uvedené identifikačné údaje (variabilný symbol), preto si dovoľujeme upozorniť platiteľov, aby pri úhradách používali správne identifikačné údaje.

Som na zozname dlžníkov?

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.