Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zoznam dlžníkov

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o zdravotnom poistení) je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

 • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,

a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur.

 

Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu (okrem nižšie uvedenej skupiny), má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Podmienky na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených do zoznamu dlžníkov

Aj keď je poistenec zaradený do zoznamu dlžníkov v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) až h) zákona o zdravotnom poistení, má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak ide o poistenca:

 1. ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 2. od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 3. na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 4. ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 5. ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
 6. ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 7. ktorému bol určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 8. ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu,

 

Od 01.01.2023 poistenec, ktorý je dlžníkom podľa § 25a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení a nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až h) zákona o zdravotnom poistení, má právo na úhradu

 1. zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s tehotenstvom,
 2. očkovania za účelom prevencie infekčných ochorení ako aj liečbu infekčného ochorenia,
 3. zdravotnej starostlivosti poskytovanej na liečbu chronického ochorenia.

Počas obdobia trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, zdravotná poisťovňa neuplatňuje obmedzenie úhrady zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 2 úvodnej vety zákona o zdravotnom poistení pre poistencov, ktorí sa stali dlžníkmi od vzniku mimoriadnej situácie (tzn. od  12. 3. 2020). Údaj o tom, že takýto poistenec má nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení sa zapisuje do zoznamu dlžníkov. 

Po skončení mimoriadnej situácie sa uhrádzanie iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti týmto dlžníkom obnoví a stratia nárok na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti.

 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si môžu nárok na rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti konkrétneho poistenca skontrolovať  prostredníctvom ePobočky v časti Overenie poistenosti a nároku na ZS. Údaje sa aktualizujú na dennej báze.

Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe pri náhlej zmene  zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť poistencovi alebo náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých môže bezprostredne ohroziť seba alebo svoje okolie. Za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je:

 1. neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 2. neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 3. neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

 

*Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza

 • u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u samostatne zárobkovo činnej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky.

 

Dôležité upozornenie

Úhrady zrealizované po dátume, ku ktorému bolo vyhodnotené saldo konto neplatičov, nie sú v daných zoznamoch zohľadnené a zohľadnia sa až pri najbližšej aktualizácii. Dátum, ku ktorému je vyhodnotené saldo konto platiteľov a obdobie splatnosti pohľadávok rozhodujúcich pre zoznam, sú súčasťou zoznamu dlžníkov. Celková suma pohľadávky uvedená v zozname dlžníkov nezohľadňuje prípadnú pohľadávku, ktorá vznikla do 31. 12. 2004 (počas účinnosti zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní).

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať písomnú námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu dlžníkov, ktorú adresuje príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo námietku pošle e-mailom na adresu neplatici@vszp.sk.
Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k nej  do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že sa zistí opodstatnenosť námietky, zdravotná poisťovňa v rovnakej lehote platiteľa zo zoznamu dlžníkov vyradí.

Zdravotná poisťovňa spracúva osobné údaje dlžníkov na základe zákona o zdravotnom poistení v súlade s článkom 6 bodom 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade vyžadované zákonom, niektoré práva dotknutých osôb podľa GDPR môžu byť obmedzené, vždy však v súlade s GDPR. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na https://www.vszp.sk/oou/.  

Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za údaje o  svojich dlžníkoch zverejnených  na internetových stránkach iných spoločností.

Chcete správne platiť preddavky na poistné?

Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov pri úhrade preddavkov na poistné. Chybný variabilný symbol je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa platitelia poistného dostávajú do zoznamu dlžníkov.

Som na zozname dlžníkov?

Pri vyhľadávaní samoplatiteľov môžete zadať meno, mesto, ulicu alebo PSČ.
Pri vyhľadávaní zamestnávateľov a SZČO môžete zadať meno, obchodné meno, IČO, obec, ulicu alebo PSČ
Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)