Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Čestné vyhlásenie – uplatňovanie právnych predpisov SR-EÚ, EHP, CH

Popis

Tlačivo Čestné vyhlásenie – uplatňovanie právnych predpisov SR/EÚ, EHP, CH predkladajú tie osoby, ktoré sa od určitého  okamihu nachádzajú vo vzťahu nielen k Slovenskej republike, ale tiež k inému členskému štátu Európskej únie*, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska (ďalej „EÚ,EHP a CH“). * Zahrňuje aj Veľkú Britániu.

Týmto čestným vyhlásením dotknutá osoba vyhlasuje, že sa nachádza/la, resp. nenachádza/la v niektorej zo situácií uvedených v časti Čestne vyhlasujem, a to za účelom vzniku verejného zdravotného poistenia v SR, zániku verejného zdravotného poistenia v SR, ak žiada o vystavenie bydliskového formulára, ak predkladá bydliskový formulár vystavený v niektorom štáte EÚ, EHP a CH k registrácii vo VšZP, prípadne v iných špecifických prípadoch.

V prípade vzniku verejného zdravotného poistenia v SR resp. jeho zániku, môže byť toto tlačivo jedným z dokladov priložených k Prihláške poistenca/Odhláške poistenca, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Ak poistenec predloží k vyššie spomenutým tlačivám iné relevantné doklady preukazujúce danú skutočnosť, toto čestné vyhlásenie nie je vyžadované.

V prípade vzniku verejného zdravotného poistenia, môžu toto tlačivo predložiť osoby, ktoré:

  • ukončili zamestnanie, alebo samostatnú zárobkovú činnosť v inom štáte EÚ, EHP a CH a vracajú sa späť do štátu bydliska – Slovenská republika,
  • majú bydlisko v inom štáte EÚ,EHP a CH a začali poberať niektorý druh dôchodku výlučne zo SR, pričom doteraz neboli v SR verejne zdravotne poistené a nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť,
  • okrem dôchodku zo SR poberajú aj dôchodok z iného štátu EÚ,EHP a CH a zároveň ich bydlisko sa nachádza v SR.

V prípade zániku verejného zdravotného poistenia, môžu toto tlačivo predložiť osoby, ktoré:

  • vykonávajú zárobkovú činnosť (zamestnanie, samostatná zárobková činnosť)  výlučne v inom štáte EÚ, EHP a CH a ich bydlisko sa nachádza v SR,
  • majú bydlisko v SR a poberajú dôchodok výlučne z iného štátu EÚ, EHP a CH, pričom v SR nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť.

Ako tlačivo vyplniť
Každá osoba, ktorá sa nachádza v niektorej z vyššie popísaných situácií, vyplní farebnú časť svojimi osobnými údajmi. Tlačivo môže vyplniť a podať za osobu aj jej zákonný zástupca, alebo splnomocnená osoba.

V časti Čestne vyhlasujem je potrebné vybrať situáciu, ktorá sa na dotknutú osobu vzťahuje.

Príklady, ako tlačivo správne vyplniť:

Časť zamestnanci a SZČO

Pri zániku verejného zdravotného poistenia v SR z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti na území niektorého zo štátov EÚ, EHP a CH

príklad_1-zamestnanec_szčo

Osoba, ktorá má v SR otvorené oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú však z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ, EHP a CH nevykonáva, uvedie túto skutočnosť v bode 2. 

Príklad_2

UPOZORNENIE
Ak má osoba, ktorej zaniká verejné zdravotné poistenie na území SR z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti na území niektorého zo štátov EÚ, EHP a CH, alebo z dôvodu vzniku nároku na akýkoľvek druh dôchodku zo systému sociálneho zabezpečenia výlučne zo štátov EÚ, EHP a CH, rodinných príslušníkov – manžela/manželku a deti, ktorí majú bydlisko v SR a ktorí sú v súlade so zákonom č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov považovaní za nezaopatrených rodinných príslušníkov, týchto rodinných príslušníkov uvedie v bode 3. Takýmto rodinným príslušníkom taktiež zaniká verejné zdravotné poistenie na území SR a je potrebné vyplniť tlačivo Odhláška poistenca, alebo Oznámenie poistenca/platiteľa aj pre tieto osoby.

príklad 3

Časť dôchodcovia

Pri vzniku verejného zdravotného poistenia z dôvodu poberania dôchodku výlučne zo slovenského systému sociálneho zabezpečenia, alebo pri žiadosti o vydanie bydliskového formulára pre dôchodcov (osoba nevykonáva činnosť zamestnanca alebo SZČO v žiadnom štáte)

príklad 4 - časť dôchodcovia

Pri zániku verejného zdravotného poistenia z dôvodu poberania dôchodku výlučne z iného štátu EÚ, EHP a CH (osoba nevykonáva činnosť zamestnanca alebo SZČO v SR) 

príklad 5 - časť dôchodcovia

Všetky doklady označené, resp. doplnené v časti K vyhláseniu prikladám nasledovné doklady, sú len uvedené ako príklady. Ak disponujete inými dokladmi, na základe ktorých je Vaša situácia zrejmá, môžete k tlačivám Prihláška poistenca/Odhláška poistenca, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného priložiť len tieto doklady.

Tlačivo je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a spolu s ostatnými dokladmi zaslať, alebo osobne doručiť do VšZP na ktorékoľvek jej kontaktné miesto.