Preskočiť na obsah

Čestné vyhlásenie – uplatňovanie právnych predpisov SR-EÚ, EHP, CH

Popis

Tlačivo Čestné vyhlásenie – uplatňovanie právnych predpisov SR/EÚ, EHP, CH predkladajú tie osoby, ktoré sa od určitého  okamihu nachádzajú vo vzťahu nielen k Slovenskej republike, ale tiež k inému členskému štátu Európskej únie*, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska (ďalej „EÚ,EHP a CH“). * Zahrňuje aj Veľkú Britániu.

Týmto čestným vyhlásením dotknutá osoba vyhlasuje, že sa nachádza/la, resp. nenachádza/la v niektorej zo situácií uvedených v časti Čestne vyhlasujem, a to za účelom vzniku verejného zdravotného poistenia v SR, zániku verejného zdravotného poistenia v SR, ak žiada o vystavenie bydliskového formulára, ak predkladá bydliskový formulár vystavený v niektorom štáte EÚ, EHP a CH k registrácii vo VšZP, prípadne v iných špecifických prípadoch.

V prípade vzniku verejného zdravotného poistenia v SR resp. jeho zániku, môže byť toto tlačivo jedným z dokladov priložených k Prihláške poistenca/Odhláške poistenca, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Ak poistenec predloží k vyššie spomenutým tlačivám iné relevantné doklady preukazujúce danú skutočnosť, toto čestné vyhlásenie nie je vyžadované.

V prípade vzniku verejného zdravotného poistenia, môžu toto tlačivo predložiť osoby, ktoré:

  • ukončili zamestnanie, alebo samostatnú zárobkovú činnosť v inom štáte EÚ, EHP a CH a vracajú sa späť do štátu bydliska – Slovenská republika,
  • majú bydlisko v inom štáte EÚ,EHP a CH a začali poberať niektorý druh dôchodku výlučne zo SR, pričom doteraz neboli v SR verejne zdravotne poistené a nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť,
  • okrem dôchodku zo SR poberajú aj dôchodok z iného štátu EÚ,EHP a CH a zároveň ich bydlisko sa nachádza v SR.

V prípade zániku verejného zdravotného poistenia, môžu toto tlačivo predložiť osoby, ktoré:

  • vykonávajú zárobkovú činnosť (zamestnanie, samostatná zárobková činnosť)  výlučne v inom štáte EÚ, EHP a CH a ich bydlisko sa nachádza v SR,
  • majú bydlisko v SR a poberajú dôchodok výlučne z iného štátu EÚ, EHP a CH, pričom v SR nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť.

Ako tlačivo vyplniť
Každá osoba, ktorá sa nachádza v niektorej z vyššie popísaných situácií, vyplní farebnú časť svojimi osobnými údajmi. Tlačivo môže vyplniť a podať za osobu aj jej zákonný zástupca, alebo splnomocnená osoba.

V časti Čestne vyhlasujem je potrebné vybrať situáciu, ktorá sa na dotknutú osobu vzťahuje.

Príklady, ako tlačivo správne vyplniť:

Časť zamestnanci a SZČO

Pri zániku verejného zdravotného poistenia v SR z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti na území niektorého zo štátov EÚ, EHP a CH

príklad_1-zamestnanec_szčo

Osoba, ktorá má v SR otvorené oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú však z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ, EHP a CH nevykonáva, uvedie túto skutočnosť v bode 2. 

Príklad_2

UPOZORNENIE
Ak má osoba, ktorej zaniká verejné zdravotné poistenie na území SR z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti na území niektorého zo štátov EÚ, EHP a CH, alebo z dôvodu vzniku nároku na akýkoľvek druh dôchodku zo systému sociálneho zabezpečenia výlučne zo štátov EÚ, EHP a CH, rodinných príslušníkov – manžela/manželku a deti, ktorí majú bydlisko v SR a ktorí sú v súlade so zákonom č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov považovaní za nezaopatrených rodinných príslušníkov, týchto rodinných príslušníkov uvedie v bode 3. Takýmto rodinným príslušníkom taktiež zaniká verejné zdravotné poistenie na území SR a je potrebné vyplniť tlačivo Odhláška poistenca, alebo Oznámenie poistenca/platiteľa aj pre tieto osoby.

príklad 3

Časť dôchodcovia

Pri vzniku verejného zdravotného poistenia z dôvodu poberania dôchodku výlučne zo slovenského systému sociálneho zabezpečenia, alebo pri žiadosti o vydanie bydliskového formulára pre dôchodcov (osoba nevykonáva činnosť zamestnanca alebo SZČO v žiadnom štáte)

príklad 4 - časť dôchodcovia

Pri zániku verejného zdravotného poistenia z dôvodu poberania dôchodku výlučne z iného štátu EÚ, EHP a CH (osoba nevykonáva činnosť zamestnanca alebo SZČO v SR) 

príklad 5 - časť dôchodcovia

Všetky doklady označené, resp. doplnené v časti K vyhláseniu prikladám nasledovné doklady, sú len uvedené ako príklady. Ak disponujete inými dokladmi, na základe ktorých je Vaša situácia zrejmá, môžete k tlačivám Prihláška poistenca/Odhláška poistenca, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného priložiť len tieto doklady.

Tlačivo je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a spolu s ostatnými dokladmi zaslať, alebo osobne doručiť do VšZP na ktorékoľvek jej kontaktné miesto.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.