Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Vydávanie potvrdení o nedoplatkoch

Poskytovanie potvrdení o nedoplatkoch na základe žiadosti platiteľa

Zdravotná poisťovňa je povinná vydať na základe žiadosti poistenca/platiteľa poistného potvrdenie o stave pohľadávok po splatnosti evidovaných zdravotnou poisťovňou voči žiadateľovi ku dňu vydania potvrdenia. Potvrdenie vydáva zdravotná poisťovňa elektronicky alebo písomne. O potvrdenie môže poistenec/platiteľ požiadať aj prostredníctvom ÚPVS a žiadosť o jeho vydanie je taktiež možné odoslať cez e-schránku.

Poskytovanie elektronickej informácie o nedoplatkoch na základe žiadosti orgánu verejnej moci

Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov zdravotná poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci  podľa osobitných predpisov poskytne prostredníctvom informačného systému verejnej správy na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom informáciu o evidovaných pohľadávkach po splatnosti ku dňu poskytnutia informácie a informáciu o nesplnení povinnosti poistenca podľa § 23 ods. 1 písm. b) alebo platiteľa poistného podľa § 20 ods. 1.

Orgánmi verejnej moci (OVM) podľa osobitného predpisu, ktorým sa majú poskytovať informácie o splnení odvodovej povinnosti, sa rozumejú OVM podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Z uvedeného vyplýva, že fyzické a právnické osoby od 1. 12. 2019 už nemusia predkladať potvrdenia o splnení odvodovej povinnosti v papierovej forme pre  OVM, ktoré si túto informáciu vedia overiť. OVM si plnenie odvodovej povinnosti budú overovať  elektronicky v zdravotnej poisťovni,
a to prostredníctvom portálu OverSi a informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ).

Potvrdenia v papierovej forme nebudú musieť fyzické a právnické osoby predkladať napr.:

  • pri žiadostiach o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb
  • pri žiadostiach o prepustenie zo štátneho zväzku
  • pri žiadostiach o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl
  • pri získavaní povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
  • pri žiadostiach o poskytnutie dotácie

Potvrdenia o plnení odvodových povinností však bude VšZP poistencom a platiteľom poistného vydávať na požiadanie aj naďalej.

Zoznam OVM, ktorým sa budú poskytovať informácie o splnení odvodovej povinnosti elektronicky

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam OVM (.zip)

zip, 90,03 kB