Preskočiť na obsah

Vydávanie potvrdení o nedoplatkoch

Poskytovanie potvrdení o nedoplatkoch na základe žiadosti platiteľa

Zdravotná poisťovňa je povinná vydať na základe žiadosti poistenca/platiteľa poistného potvrdenie o stave pohľadávok po splatnosti evidovaných zdravotnou poisťovňou voči žiadateľovi ku dňu vydania potvrdenia. Potvrdenie vydáva zdravotná poisťovňa elektronicky alebo písomne. O potvrdenie môže poistenec/platiteľ požiadať aj prostredníctvom ÚPVS a žiadosť o jeho vydanie je taktiež možné odoslať cez e-schránku.

Poskytovanie elektronickej informácie o nedoplatkoch na základe žiadosti orgánu verejnej moci

Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov zdravotná poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci  podľa osobitných predpisov poskytne prostredníctvom informačného systému verejnej správy na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom informáciu o evidovaných pohľadávkach po splatnosti ku dňu poskytnutia informácie a informáciu o nesplnení povinnosti poistenca podľa § 23 ods. 1 písm. b) alebo platiteľa poistného podľa § 20 ods. 1.

Orgánmi verejnej moci (OVM) podľa osobitného predpisu, ktorým sa majú poskytovať informácie o splnení odvodovej povinnosti, sa rozumejú OVM podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Z uvedeného vyplýva, že fyzické a právnické osoby od 1. 12. 2019 už nemusia predkladať potvrdenia o splnení odvodovej povinnosti v papierovej forme pre  OVM, ktoré si túto informáciu vedia overiť. OVM si plnenie odvodovej povinnosti budú overovať  elektronicky v zdravotnej poisťovni,
a to prostredníctvom portálu OverSi a informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ).

Potvrdenia v papierovej forme nebudú musieť fyzické a právnické osoby predkladať napr.:

  • pri žiadostiach o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb
  • pri žiadostiach o prepustenie zo štátneho zväzku
  • pri žiadostiach o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl
  • pri získavaní povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
  • pri žiadostiach o poskytnutie dotácie

Potvrdenia o plnení odvodových povinností však bude VšZP poistencom a platiteľom poistného vydávať na požiadanie aj naďalej.

Zoznam OVM, ktorým sa budú poskytovať informácie o splnení odvodovej povinnosti elektronicky

Dokumenty na stiahnutie:

Formát zip Zoznam OVM (.zip)[90,03 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.