Preskočiť na obsah

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná starostlivosť hradená poisťovňou

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. VšZP schvaľuje kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ (ďalej len Návrh) a k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie. VšZP, v súlade s vyššie uvedeným zákonom, posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti. Vychádza pritom z údajov uvedených v Návrhu a tiež z údajov dostupných v osobnom účte poistenca. Ak je žiadosť o kúpeľnú liečbu kompletná, VšZP ju posúdi spravidla do 30 dní od jej doručenia. V čase schvaľovania žiadosti nie je potrebné, aby sa poistenec iniciatívne, osobne alebo telefonicky, zaujímal o výsledok. Na proces rozhodovania poisťovne a jeho dĺžku to nemá žiaden vplyv.  O výsledku bude VšZP poistenca písomne informovať.

VšZP v záujme skvalitňovania poskytovanej kúpeľnej starostlivosti pristúpila k prehodnoteniu zmluvných podmienok s jednotlivými kúpeľnými zariadeniami. VšZP v nových zmluvných podmienkach pre svojich poistencov garantuje vyšší štandard ubytovania, ako aj vyšší počet procedúr (3 procedúry denne počas celej dĺžky pobytu, vrátane nedele a sviatkov).

Pri 21-dňovej kúpeľnej liečbe teda poistenec VšZP absolvuje 63 procedúr, a pri 28-dňovej kúpeľnej liečbe absolvuje  84 procedúr počas celej kúpeľnej liečby.

Ubezpečujeme našich poistencov, že VšZP má zmluvne dohodnuté poskytovanie kúpeľnej starostlivosti vo všetkých indikačných skupinách.

Zoznam kúpeľných zariadení, ktoré poskytujú kúpeľnú liečbu v zmysle nových zmluvných podmienok:

 • Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a.s.
 • Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.
 • Bardejovské kúpele a.s.
 • Kúpele Bojnice,a.s.
 • Kúpele Brusno, KB SPA s.r.o.
 • Kúpele Dudince a.s.
 • Pieniny Resort s.r.o. Červený Kláštor 
 • Slovthermae Dudince, Diamant
 • Kúpele Horný Smokovec s.r.o.
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Kováčová
 • Kúpele Lúčky, a.s.
 • Horezza a.s. Nová Polianka
 • Kúpele Nimnica, a.s.
 • Horezza, a.s. Hotel Granit Piešťany
 • Kúpele Sliač a.s.
 • Kúpele Štós a.s.
 • Sanatórium Tatranská Kotlina
 • Horezza a.s., Tatranské Zruby    
 • Sanatórium Dr. Guhra  Tatranská Polianka
 • Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.
 • Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba,  Bardejov         
 • Prírodné jódové kúpele Číž a.s. 
 • Kúpele Kováčová s.r.o.
 • KLÚ MV SR Arco, Trenčianske Teplice
 • Kúpele Lučivná 
 • Kúpele Nový Smokovec a.s. 
 • Slovenské liečebné kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
 • Prírodné liečebné kúpele Smrdáky,a.s.

O  kúpeľnú liečbu pre koronavírus neprídete

Museli ste z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 prerušiť kúpeľnú liečbu a chceli by ste si dočerpať jej zostávajú časť? Nenastúpili ste na liečbu z dôvodu zatvorenia kúpeľov, alebo sa počas krízovej situácie skončila platnosť vášho kúpeľného návrhu? VšZP vám odporúča dodržať nasledujúce postupy.

Postup pri predĺžení platnosti kúpeľného návrhu:

 • Podajte si žiadosť o predĺženie platnosti kúpeľného návrhu.
 • Predĺženie platnosti návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie je možné len u návrhov, ktoré sú podľa platnej legislatívy termínované v závislosti od úrazu alebo operácie.
 • Potrebu kúpeľnej starostlivosti aj po uplynutí platnosti návrhu musí na Vašej žiadosti potvrdiť Váš ošetrujúci lekár
 • Žiadosť zašlite na adresu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., oddelenie kúpeľnej starostlivosti, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov. Žiadosť môžete doručiť aj do ktorejkoľvek pobočky/expozitúry v SR alebo ju zaslať e-mailom na adresu infolinka@vszp.sk.
 • O predĺžení termínu nástupu na kúpeľnú liečbu vás budeme písomne informovať.
 • Ak máte schválený kúpeľný návrh s úhradou A, termín nástupu na liečbu vám určia a oznámia kúpele.

Predĺženie platnosti kúpeľného návrhu umožňuje legislatívna úprava zákona č. 577/2004 Z. Z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej: „Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.“

Postup pri pokračovaní prerušenej kúpeľnej liečby:

 • Podajte si žiadosť o pokračovanie kúpeľnej liečby.
 • Žiadosť spolu s prepúšťacou správou z kúpeľov, kde ste liečbu začali, zašlite na adresu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., oddelenie kúpeľnej starostlivosti, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov, alebo ju doručte do ktorejkoľvek pobočky/expozitúry v SR. Žiadosť môžete zaslať aj e-mailom na adresu infolinka@vszp.sk.
 • VšZP vám zašle písomné stanovisko k pokračovaniu liečby a túto informáciu dá na vedomie aj príslušnému kúpeľnému zariadeniu.
 • Následne si priamo s kúpeľným zariadením, ktoré vás bude kontaktovať, dohodnete termín pokračovania liečby.

Tlačivá a Informácie na stiahnutie:

Tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
Zoznam kúpeľných zariadení
Tlačivo Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Prehľad kúpeľných zariadení podľa indikačných skupín

Indikácie XXI – XXX sú vyhradené chorobám poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Popis indikácie :

Čo by mal obsahovať Návrh na kúpeľnú starostlivosť

 • odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom,
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu,
 • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby.
 • nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie
 • U pooperačných, poúrazových stavov, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie.
 • Poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca, pre prípad potreby dožiadania informácií.

Takto vyplnený Návrh, spolu s priloženými lekárskymi správami je treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s,
Centrum kúpeľnej starostlivosti
Kúpeľná 5, Prešov 080 15
Tel. kontakt: call centrum 0850 003 003 , 0910 864 062
051/282 42 31, 02/208 24 797

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „A“

Zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby).
Poistenec hradí 1,70 € za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie.

 • VšZP zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii.
 • Poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) VšZP zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu určuje kúpeľné zariadenie v závislosti na kapacitné možnosti ubytovania v jednotlivých liečebných domoch a následne zašle poistencovi predvolanie na kúpeľnú liečbu.

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „B“

Zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

 • VšZP zasiela poistencovi Oznámenie + Stanovisko o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je kópia KN + odborné nálezy + zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia.
 • Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú liečbu s odbornými nálezmi spolu so Stanoviskom.

VšZP má s jednotlivými kúpeľnými zariadeniami zmluvne dohodnuté podmienky na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. Z dôvodu skvalitňovania poskytovanej kúpeľnej starostlivosti VšZP vo vybraných kúpeľných zariadeniach zmluvne zabezpečila pre svojich poistencov vyšší počet procedúr. Uvedeným krokom chce VšZP zvýšiť medicínsku efektivitu kúpeľnej liečby hradenej zo zdravotného poistenia. Detailné informácie o zmluvnom počte procedúr Vám poskytne priamo kúpeľné zariadenie alebo VšZP. Kontaktovať nás môžete na uvedených telef. číslach:  

 • call centrum: 0850 003 003,
 • 0910 864 062, 02/208 24 797, 051/282 42 31, 051/282 41 00,
 • alebo e-mailom: kupele@vszp.sk.

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak VšZP pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu.
Doplnenie údajov je potrebné doručiť do VšZP čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude VšZP vybavovať až po jeho kompletizácii.

Ambulantná kúpeľná liečba

Pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu VšZP uhrádza čiastku 5,48 Eur/deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade VšZP vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

V prípade, ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti VšZP Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.
Tlačivo na stiahnutie Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.