Preskočiť na obsah

Možnosti klienta a postup VšZP pri realizácii zákona č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 1. 1. 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 233/2019 Z. z.“), ktorým budú zastavené niektoré exekučné konania začaté pred 1. 4. 2017.

Zákon č. 233/2019 Z. z. stanovuje podmienky, za ktorých má dôjsť k zastaveniu exekúcií starších ako 5 rokov, v ktorých nebol v posledných 18 mesiacoch pred dňom zastavenia exekúcie dosiahnutý celkový výťažok aspoň 15 eur. 

Zákon sleduje urýchlené zastavenie nemajetných exekúcií bez potreby rozhodnutia súdu o ich zastavení. Zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo výške 35 eur (s DPH 42 eur).

Vzhľadom na to, že nejde o exekučnú amnestiu, právny nárok veriteľa zostáva zachovaný a veriteľ je oprávnený v zákonom stanovenej lehote podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie.

Napriek tomu, že sa exekučné konanie zo zákona zastaví,  klient naďalej zostáva evidovaný v zozname dlžníkov a má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

V zmysle zákonnej lehoty môže byť opätovný návrh na vykonanie exekúcie podaný najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia exekučného konania.

Podaním opätovného návrhu na vykonanie exekúcie si VšZP bude okrem pôvodnej pohľadávky uplatňovať aj trovy spojené so zastavením starej exekúcie. Pohľadávka sa môže  klientovi navýšiť o ďalšie trovy exekúcie, ktoré si uplatní VšZP ako oprávnený, ako aj exekútor.

Odporúčame preto klientom, aby si záväzky vyplývajúce zo zdravotného poistenia uhradili a zbavili sa tak tohto bremena raz a navždy.

Ak chce klient predísť ďalšiemu navyšovaniu dlhu, má možnosť požiadať o uzavretie splátkového kalendára. So žiadosťou sa obráti na príslušnú pobočku, ktorá mu poskytne presné informácie o výške dlhu a spôsobe jeho úhrady.

Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení má poistenec právo na úhradu plnej zdravotnej starostlivosti, ak dodržiava všetky podmienky, ku ktorým sa zaviazal v dohode o splátkach. Uzavretím splátkového kalendára mu vzniká nárok na  úhradu plnej zdravotnej starostlivosti. V zozname dlžníkov však zostáva až do úplného zaplatenia dlhu.

Ak má klient záujem uhradiť celý dlh naraz, sumu záväzku môže poslať na účet VšZP, alebo ju zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni VšZP. Informácie o identifikačných údajoch platby mu poskytnú  v príslušnej pobočke.

Ak chce klient uhradiť pohľadávku po podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie, mal by vedieť,  že úhradou pohľadávky na účet VšZP sa nezbavuje povinnosti uhradiť aj trovy exekúcie. V súvislosti s úhradou trov je potrebné, aby kontaktoval exekútora, ktorý v jeho veci koná. Pre klienta sa exekučné konanie končí až uhradením pohľadávky a trov exekúcie.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.