Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Vykonávate činnosť zamestnanca/SZČO v jednom ČŠ EÚ (inom ako Slovensko)

Ak vykonávate činnosť ako zamestnanec alebo SZČO len v jednom ČŠ EÚ, podliehate právnym predpisom tohto ČŠ EU.

Toto pravidlo vyplýva z  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 o koordinácii sociálneho zabezpečenia, konkrétne z čl.11 ods.3 písm. a), ktoré znie:

„osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte podlieha právnym predpisom tohto členského štátu“.

Pravidlo hovorí, že rozhodujúci je konkrétny štát, v ktorom dochádza k skutočnému výkonu činnosti ako zamestnanec/SZČO. Nie je rozhodujúce, v ktorom ČŠ EÚ má sídlo zamestnávateľ, alebo v ktorom ČŠ EÚ bolo vydané oprávnenie na vykonávanie SZČ.

Preto každý kto odchádza pracovať do iného ČŠ EÚ (zamestnanec/SZČO) musí mať túto skutočnosť na pamäti.

Výnimku tvoria Vyslaní zamestnanci/SZČO a Zamestnanci/SZČO vykonávajúci činnosť v dvoch alebo viacerých ČŠ . Na tieto osoby sa vzťahujú iné pravidlá, ktoré nájdete po kliknutí na príslušné odkazy.

Ak teda vykonávate činnosť ako zamestnanec/SZČO len v jednom ČŠ EÚ (inom ako Slovensko), vzťahujú sa na Vás právne predpisy tohto štátu aj v oblasti sociálneho zabezpečenia, do ktorého patrí aj zdravotné poistenie.

Čo to pre Vás znamená?

  • Oznámte Vašej slovenskej zdravotnej poisťovni , že pracujete v zahraničí.
  • Vykonajte zánik - Vášho zdravotného poistenia na Slovensku.
  • Ak máte nezaopatrených rodinných príslušníkov – manžel/manželka/nezaopatrené deti s bydliskom na Slovensku, verejné zdravotné poistenie je potrebné ukončiť aj im.

Oznámiť, že vykonávate činnosť ako zamestnanec/SZČO v inom ČŠ EÚ, ste povinný Vašej zdravotnej poisťovni do 8 dní od do dňa vzniku tejto skutočnosti.

Prečo je to dôležité?

Túto povinnosť Vám ukladá zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení   o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov §24 ods.1 písm. c) (ďalej zákon o zdravotnom poistení) a zároveň, aby Vami čerpaná zdravotná starostlivosť, alebo zdravotná starostlivosť čerpaná Vašimi nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi nebola vyhodnotená ako neoprávnene čerpaná zdravotná starostlivosť, ktorú zdravotná poisťovňa následne bude vymáhať priamo od poistenca.

Okrem toho sa splnením tejto oznamovacej povinnosti v lehote vyhnete zbytočným starostiam, ktoré sú spojené so zanedbaním povinností v zmysle  zákona o zdravotnom poistení.

Ak vykonávate činnosť ako zamestnanec/SZČO v inom ČŠ EÚ informujte sa o Vašich právach a povinnostiach v oblasti zdravotného poistenia v príslušnej inštitúcii – zdravotnej poisťovni v danom ČŠ EÚ.

Zdravotnú starostlivosť na Slovensku môžete využívať, ak Vám a Vašim nezaopatreným rodinným príslušníkom Vaša zahraničná zdravotná poisťovňa vystaví dokument S1 (alebo jeho inú formu) a ktorý si následne zaregistrujete/bude zaregistrovaný vo Vami vybranej slovenskej zdravotnej poisťovni.

Na čo nesmiete zabudnúť:

  • Oznámiť slovenskej zdravotnej poisťovni zamestnanie/SZČ v inom ČŠ EÚ.
  • Informovať slovenskú zdravotnú poisťovňu o situácii rodinných príslušníkov.
  • Informovať sa v ČŠ EÚ o podmienkach vstupu do systému zdravotného poistenia pre seba aj rodinných príslušníkov.
  • Požiadať zahraničnú zdravotnú poisťovňu o vydanie S1.
  • Nechať si zaregistrovať S1 vo vybranej slovenskej zdravotnej poisťovni.