Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej „nariadenie“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“); www.vszp.sk; infolinka 0850 003 003, e-mail infolinka@vszp.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov VšZP poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovednaosoba@vszp.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä poistencov, platiteľov poistného, zákonných zástupcov, splnomocnených osôb, poverených osôb, zamestnancov VšZP, zmluvných partnerov pod.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZÁKONA

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje poistencov, platiteľov poistného, ich zástupcov, splnomocnených či poverených osôb a pod. VšZP spracúva osobné údaje na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu verejného zdravotného poistenia.

VšZP môže osobné údaje, ktoré získala a spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z., poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. iným orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom.

VšZP v súvislosti s uchádzaním sa o pracovné miesto vo VšZP spracúva osobné údaje aj na základe zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), a to v súvislosti s elektronickým zabezpečením výpisu z registra trestov pre novoprijatých zamestnancov.

VšZP neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín, výnimkou môžu byť osobitné prípady v rámci vykonávania niektorých činností VšZP týkajúcich sa napr. zabezpečenia úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v cudzine alebo zisťovania poistného vzťahu na základe osobitného predpisu.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZMLUVY

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy alebo v súvislosti so žiadosťou dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

V prípadoch, v ktorých nie je možné spracúvanie osobných údajov na základe zákona alebo na základe zmluvy, VšZP spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia na základe súhlasov dotknutých osôb udelených VšZP na stanovený rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a dobu spracúvania. VšZP je oprávnená spracúvať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania. VšZP spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na:

 • účel podporných aktivít súvisiacich s verejným zdravotným poistením,
 • účel marketingových aktivít,
 • účel poskytovania tlačových správ a informácií o VšZP médiám,
 • účel výberové konania na pracovné miesto a ponuky vhodného pracovného miesta vo VšZP,
 • účel zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti pri jednoznačnej autentifikácii (identifikácii) dotknutej osoby.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať vyplnením formulára na odvolanie súhlasu priamo na stránke www.vszp.sk alebo zaslaním formulára na odvolanie súhlasu poštou na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Odvolanie súhlasu, ktorý dotknutá osoba udelila VšZP na účel využívania eSlužieb, bude možné vykonať po prihlásení dotknutej osoby do konta ePobočky, alebo písomne po overení totožnosti dotknutej osoby na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, a to:

 • využívaním kamerového systému na účely oprávneného záujmu, ktorý VšZP ako prevádzkovateľ sleduje, t. j. na ochranu majetku, bezpečnosti zamestnancov a klientov VšZP. Tento systém spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu tých dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v blízkosti objektov VšZP. Každá budova s monitorovacím kamerovým systémom je označená v súlade s nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Doba uchovávania záznamu z kamerového systému je max. 30 dní,
 • nahrávaním hovorov call centra (volania na telefónne číslo 0850 003 003 a telefónne číslo na volanie zo zahraničia +421 2 208 17 003) a spracúvaním e-mailov zaslaných na infolinka@vszp.sk alebo správ zaslaných prostredníctvom formulára na webovej stránke VšZP v rubrike „Napíšte nám“ na účely oprávneného záujmu, ktorý VšZP ako prevádzkovateľ sleduje, t. j. na vyhodnocovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb klientom a zároveň ochranu VšZP a klienta (dotknutej osoby) vo vzťahu k poskytnutým informáciám. Doba uchovávania zaznamenaných hovorov, emailov a správ je 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sú zaznamenané hovory, emaily a správy denne automaticky vymazávané,
 • meno, priezvisko, odbornosť resp. špecializácia, miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti na účely oprávneného záujmu - hodnotenie návštevy poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za účelom zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý je podnikateľským subjektom,
 • meno, priezvisko, číslo OP alebo iného dokladu na účely oprávneného záujmu -  evidencie návštev v objektoch VšZP,
 • meno, priezvisko, adresa, e-mail na účely oprávneného záujmu  -zasielanie newsletterov poistencom VšZP za účelom zabezpečiť vyššiu informovanosť pre svojich poistencov.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VšZP pri vykonávaní činností zdravotnej poisťovne v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo ID karty alebo číslo pasu, pohlavie, adresa trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa, štátna príslušnosť);
 • iné údaje (napr. kontaktné údaje ako telefón, fax, e-mail, mobil, číslo bankového účtu) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi v rozsahu dokumentácie vedenej zdravotnou poisťovňou podľa osobitného právneho predpisu;
 • osobitné kategórie osobných údajov
  • údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach;
  • údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
  • výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
  • dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s  poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
  • označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť a označenie poskytovateľov služieb;
  • údaj o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na  poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a údaj o vyradení poistenca z tohto zoznamu;
  • údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu;
  • označenie platiteľa poistného;
  • údaje o predpísanom poistnom v členení na uhradené a  neuhradené podľa platiteľa poistného za každý kalendárny mesiac, údaje o úrokoch z omeškania v členení na uhradené a neuhradené a údaje o výsledku ročného zúčtovania v členení na uhradené a neuhradené;
  • údaje o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla poistencovi preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky, v členení uhradená a neuhradená poistencom;
  • údaje o výške úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie;
  • údaje o výške úhrady za ďalšie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie v členení uhradená a neuhradená poistencom;
  • údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek podľa osobitného predpisu;
  • údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny,
  • biometrické údaje (charakteristika  tváre),
  • biodynamický podpis.
 • ďalšie údaje (meno, priezvisko, e-mail, názov periodika) súvisiace s poskytovaním tlačových správ a informácií o VšZP
 • videá a audiozáznamy (napr. kamerové záznamy prevádzkovateľa);
 • fotografie (súvisiace s marketingovými aktivitami);
 • údaje poskytnuté pri uchádzaní sa o pracovné miesto vo VšZP (napr. údaje uvedené v životopise, motivačnom liste, ďalších dokumentoch evidovaných vo VšZP v súvislosti s uchádzaním sa o pracovné miesto)
 • iné relevantné údaje (napr. údaje o súdnych sporoch, dedičských konaniach, exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením zákonných povinností dotknutej osoby).

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Spracúvanie osobných údajov môže VšZP v zmysle článku 28 nariadenia uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. V zmysle uvedeného VšZP využíva ako prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti zabezpečujúce vyhotovenie preukazu poistenca
 • spoločnosti realizujúce tlač a kompletizáciu dokumentov
 • spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobných predpisov
 • spoločnosti zabezpečujúce podporu informačných technológií a systémov
 • spoločnosti zabezpečujúce prenos dát
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity
 • spoločnosti zabezpečujúce fyzickú a objektovú bezpečnosť
 • spoločnosti zabezpečujúce podporu pri plnení povinností v oblasti ľudských zdrojov

Sprostredkovatelia

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje dotknutej osoby a dokumentáciu, ktoré VšZP spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z. uchováva VšZP 15 rokov odo dňa ukončenia vykonávania verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr.
 2. Osobné údaje, ktoré VšZP spracúva na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov VšZP uchováva počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený alebo do jeho odvolania, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
 3. VšZP uchováva osobné údaje aj v lehotách určených registratúrnym plánom.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba môže žiadosť o prístup k osobným údajom zaslať e-mailom na adresu zodpovednaosoba@vszp.sk, prípadne poštou na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, boli vymazané, avšak za presne stanovených podmienok. VšZP nie je oprávnená vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe osobitných právnych predpisov (zákon č. 580/2004 Z. z. a zákon č. 581/2004 Z. z.). Avšak VšZP je povinná vymazať osobné údaje, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali v zmysle zákonom stanovených podmienok. Ak dotknutá osoba, ktorá VšZP udelila súhlas so spracúvaním údajov, požiada o ich výmaz, VšZP tak učiní bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba má právo na to, aby VšZP obmedzila spracúvanie osobných údajov, a to za predpokladu, že dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo je spracúvanie protizákonné, alebo VšZP ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje dotknutej osoby na účel spracúvania, na ktorý ich získala.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založeného na uvedených ustanoveniach nariadenia. Toto právo je možné uplatniť iba v prípade osobných údajov, na spracúvanie ktorých dotknutá osoba udelila súhlas.

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade ak ste VšZP udelili súhlas so spracúvaním údajov (mimo rozsah zákonného spracúvania), je možné súhlas odvolať elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mail zodpovednaosoba@vszp.sk, doručením žiadosti na ktorékoľvek klientske pracovisko, alebo poštou. V odvolaní súhlasu musí byť uvedené Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a informácia, popis udeleného súhlasu, ktorý odvolávate.   

Za účelom urýchlenia komunikácie, VšZP pripravila pre dotknuté osoby formuláre, odvolania súhlasov:

 • Odvolanie súhlasov udelených po 25.5.2018 na účel marketingu a podporných činností (formulár T01)
 • Odvolanie iného súhlasu (napríklad ak ste súhlasili s publikovaním Vašej fotografie na fanúšikovskej stránke VšZP na Facebook-u a podobne. Do formulára je nutné vpísať aký súhlas na základe žiadosti odvolávate (formulár T02)

NAMIETANIE VOČI SPRACÚVANIU

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu VšZP  podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. V prípade namietania voči spracúvaniu VšZP nebude osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať.

Za účelom urýchlenia komunikácie, VšZP pripravila pre dotknuté osoby formulár namietanie voči spracúvaniu osobných údajov :

 • Namietanie voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu (formulár T03)

SPRACÚVANIE BIOMETRICKÝCH ÚDAJOV

Biometrické údaje sú podľa článku 4 bod 14 nariadenia osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje.

Biometrické údaje patria medzi osobitnú kategóriu osobných údajov. K spracúvaniu biometrických údajov dochádza aj v rámci poskytovaných eSlužieb VšZP. Predmetom spracúvania je biometrická charakteristika tváre. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby. V prípade jeho neudelenia k spracúvaniu biometrických údajov dochádzať nebude.

COOKIES

Čo sú súbory cookies a ako fungujú

Cookie je malý textový súbor obsahujúci písmena a čísla, ktorý sa ukladá vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Do zariadenia sa ukladá okamihom vstupu na webovú stránku. Umožňuje webovej stránke rozoznať zariadenie užívateľa, avšak cookie sama o sebe neukladá ani nezbiera žiadne dáta mimo vlastnej hodnoty.

Aké súbory cookies používame a na aký účel

VšZP na svojich webových stránkach www.vszp.skwww.preventivne.sk používa na účel neustáleho skvalitňovania našich služieb a ich zlepšovania a prispôsobovania vašim záujmom a potrebám.

VšZP využíva na svojich webových stránkach tieto súbory cookies:

POVINNÉ (NUTNÉ, TECHNICKÉ) – je na nich závislá funkčnosť samotných webových stránok. Umožňujú webovým stránkam ich základné funkcie ako je napr. navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webových stránok. Bez týchto cookies webové stránky nemôžu fungovať.

ŠTATISTICKÉ – umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy. Prostredníctvom štatistických cookies sledujeme napr. návštevnosť našich webových stránok, počet zobrazení webových stránok, hlavné kanály príchodu užívateľov, zoznam najprezeranejších podstránok. Tieto cookies využívame najmä na účel zlepšovania a skvalitňovania dohľadateľnosti informácií na našich stránkach a ich úprave tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim potrebám. Štatistické cookies sa nepoužívajú na zbieranie konkrétnych informácií o návštevníkoch.

MARKETINGOVÉ – používajú sa na účel zvýšenia atraktívnosti reklám.

COOKIES TRETÍCH STRÁN – na našich webových stránkach využívame aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Ide o cookies tretích strán (Google, Yuoutube, Facebook, Doubleclick), ktorých kódy sme vložili na svoje stránky. Preto môžu byť do vášho zariadenia počas používania našich webových stránok uložené cookies týchto tretích strán, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o situácie, kedy naše stránky využívajú rôzne nástroje na analýzu (napr. nástroje spoločnosti Google) alebo nástroje, ktoré používame na našich webových stránkach pri poskytovaní služieb (napr. zobrazovanie obsahu na webových stránkach Youtube alebo Facebook).

Ako dáva používateľ súhlas s používaním cookies

Cookies používame v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie, pričom takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za Váš súhlas s používaním cookies. Väčšina internetových prehliadačov má túto funkciu automaticku povolenú.

Ak si neželáte, aby sme cookies používali, ich používanie môžete obmedziť alebo zakázať prostredníctvom zmeny nastavení vášho internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o nastavení a ukladaní súborov cookies nájdete na stránkach poskytovateľov jednotlivých prehliadačov.

Informácie o možnostiach vypnutia cookies nájdete aj na http://www.youronlinechoices.com/sk/

Dovoľujeme si vás upozorniť, že prípadné zmeny nastavení vášho internetového prehliadača a zákaz používania cookies môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť našich webových stránok (naše webové stránky a ich prezeranie nemusia fungovať správne).

Doba spracovania (uchovávania) cookies

Doba spracovania (uchovávania) cookies sa líši od účelu, na ktorý sú cookies uchovávané.

Podľa účelu uchovávania cookies delíme na dva súbory, a to:

 • krátkodobé (dočasné) – ostávajú vo vašom zariadení do zavretia internetového prehliadača (po zatvorení prehliadača sa vymažú)
 • dlhodobé (trvalé) – zostávajú v internetovom prehliadači uložené dlhší čas, a to na obdobie, ktoré závisí od nastavenia vášho internetového prehliadača a nastavení cookies alebo na obdobie, pokiaľ cookies vy samy neodstránite
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.