Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2, 851 04, Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 35937874

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B

(ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“)

VšZP je zdravotnou poisťovňou, ktorej činnosť je regulovaná zákonom. Predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

VšZP pristupuje k ochrane osobných údajov pri ich spracúvaní zodpovedne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „nariadenie“)  ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi a zabezpečuje ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni používaných prostriedkov.

Zodpovedná osoba

VšZP s cieľom posilniť záruky a právne garancie práv dotknutých osôb pri spracúvaní vašich osobných údajov poverila zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov a je kontaktnou osobu pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Zodpovednú osobu možno kontaktovať:

  • e-mailom na adrese zodpovednaosoba@vszp.sk
  • poštou na adrese Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04, Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“
  1. Účely, právny základ, retenčná doba
  2. Zdroje osobných údajov
  3. Prenos do tretích krajín
  4. Zoznam príjemcov
  5. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
  6. Práva dotknutých osôb

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov obsahuje všeobecné informácie podľa čl. 13 a 14 nariadenia. V niektorých špecifických prípadoch má VšZP za potrebné poskytnúť podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré dopĺňajú alebo spresňujú tieto všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k špecifickým spracovateľským operáciám alebo situáciám. Ak nie je v podrobných informáciách o spracúvaní osobných údajov v osobitných prípadoch uvedené inak, vzťahujú sa na toto spracúvanie tieto všeobecné informácie.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov v osobitných prípadoch:

Zmeny tejto informácie

Ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Pre zachovanie transparentnosti komunikácie a aktuálnosti tejto informácie si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tu uvedené informácie upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 23. 12. 2023.

Dokumenty na stiahnutie