Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej „nariadenie“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“); www.vszp.sk; infolinka 0850 003 003, e-mail infolinka@vszp.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov VšZP poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovednaosoba@vszp.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä poistencov, platiteľov poistného, zákonných zástupcov, splnomocnených osôb, poverených osôb, zamestnancov VšZP a pod.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZÁKONA

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje poistencov, platiteľov poistného, ich zástupcov, splnomocnených či poverených osôb a pod. VšZP spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu verejného zdravotného poistenia.

VšZP môže osobné údaje, ktoré získala a spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z., poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. iným orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom.

VšZP neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín, výnimkou môžu byť osobitné prípady v rámci vykonávania niektorých činností VšZP týkajúcich sa napr. zabezpečenia úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v cudzine alebo zisťovania poistného vzťahu na základe osobitného predpisu.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

V prípadoch, v ktorých nie je možné spracúvanie osobných údajov na základe zákona, VšZP spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia na základe súhlasov dotknutých osôb udelených VšZP na stanovený rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a dobu spracúvania. VšZP je oprávnená spracúvať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania. VšZP spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na:

 • účel podporných aktivít súvisiacich s verejným zdravotným poistením,
 • účel marketingových aktivít,
 • účel využívania eSlužieb.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať vyplnením formulára na odvolanie súhlasu priamo na stránke www.vszp.sk alebo zaslaním formulára na odvolanie súhlasu poštou na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Odvolanie súhlasu, ktorý dotknutá osoba udelila VšZP na účel využívania eSlužieb, bude možné vykonať po prihlásení dotknutej osoby do konta ePobočky, alebo písomne po overení totožnosti dotknutej osoby na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia využívaním kamerového systému na účely oprávneného záujmu, ktorý VšZP ako prevádzkovateľ sleduje, t. j. na ochranu majetku, bezpečnosti zamestnancov a klientov VšZP. Tento systém spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu tých dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v blízkosti objektov VšZP. Každá budova s monitorovacím kamerovým systémom je označená v súlade s nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Doba uchovávania záznamu z kamerového systému je max. 30 dní.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VšZP pri vykonávaní činností zdravotnej poisťovne v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo ID karty alebo číslo pasu, pohlavie, adresa trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa, štátna príslušnosť);
 • iné údaje (napr. kontaktné údaje ako telefón, fax, e-mail, mobil, číslo bankového účtu) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi v rozsahu dokumentácie vedenej zdravotnou poisťovňou podľa osobitného právneho predpisu;
 • videá a audiozáznamy (napr. kamerové záznamy prevádzkovateľa);
 • fotografie (súvisiace s marketingovými aktivitami);
 • iné relevantné údaje (napr. údaje o súdnych sporoch, dedičských konaniach, exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením zákonných povinností dotknutej osoby).

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Spracúvanie osobných údajov môže VšZP v zmysle článku 28 nariadenia uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. V zmysle uvedeného VšZP využíva ako prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti zabezpečujúce vyhotovenie preukazu poistenca
 • spoločnosti realizujúce tlač a kompletizáciu dokumentov
 • spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobných predpisov
 • spoločnosti zabezpečujúce podporu informačných technológií a systémov
 • spoločnosti zabezpečujúce prenos dát
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity
 • spoločnosti zabezpečujúce fyzickú a objektovú bezpečnosť
 • spoločnosti zabezpečujúce podporu pri plnení povinností v oblasti ľudských zdrojov

Sprostredkovatelia

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VšZP bude uchovávať osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe osobitných právnych predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z. počas obdobia najmenej 15 rokov odo dňa ukončenia verejného zdravotného poistenia a po jeho zániku, do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistného vzťahu, alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

VšZP bude uchovávať osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov počas obdobia, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba môže žiadosť o prístup k osobným údajom zaslať e-mailom na adresu zodpovednaosoba@vszp.sk, prípadne poštou na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, boli vymazané, avšak za presne stanovených podmienok. VšZP nie je oprávnená vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe osobitných právnych predpisov (zákon č. 580/2004 Z. z. a zákon č. 581/2004 Z. z.). Avšak VšZP je povinná vymazať osobné údaje, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali v zmysle zákonom stanovených podmienok. Ak dotknutá osoba, ktorá VšZP udelila súhlas so spracúvaním údajov, požiada o ich výmaz, VšZP tak učiní bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba má právo na to, aby VšZP obmedzila spracúvanie osobných údajov, a to za predpokladu, že dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo je spracúvanie protizákonné, alebo VšZP ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje dotknutej osoby na účel spracúvania, na ktorý ich získala.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založeného na uvedených ustanoveniach nariadenia. Toto právo je možné uplatniť iba v prípade osobných údajov, na spracúvanie ktorých dotknutá osoba udelila súhlas.

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade ak ste VšZP udelili súhlas so spracúvaním údajov (mimo rozsah zákonného spracúvania), je možné súhlas odvolať elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mail zodpovednaosoba@vszp.sk, doručením žiadosti na ktorékoľvek klientske pracovisko, alebo poštou. V odvolaní súhlasu musí byť uvedené Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a informácia, popis udeleného súhlasu, ktorý odvolávate.   

Za účelom urýchlenia komunikácie, VšZP pripravila pre dotknuté osoby formuláre, odvolania súhlasov:

 • Odvolanie súhlasov udelených po 25.5.2018 na účel marketingu a podporných činností (formulár T01)
 • Odvolanie iného súhlasu (napríklad ak ste súhlasili s publikovaním Vašej fotografie na fanúšikovskej stránke VšZP na Facebook-u a podobne. Do formulára je nutné vpísať aký súhlas na základe žiadosti odvolávate (formulár T02)
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.