Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zmena poisťovne

Poisťovňu môžete zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Stačí si podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne, ktorú ste si vybrali. Termín najneskoršieho podania prihlášky je 30. september. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stanete od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne.
V prípade, že podáte prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne až po 30. septembri, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Vedeli ste že?

Poskytujeme zľavy pre zdravý životný štýl pre celú rodinu.

Ak by ste si zmenu zdravotnej poisťovne rozmysleli, môžete vziať podanú prihlášku späť do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Pokiaľ by ste podali prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, ste povinní do 31. októbra vziať späť podané prihlášky okrem tej, na ktorej trváte.

Prihlášku možno podať osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu, poštou alebo elektronickými prostriedkami.

K prihláške, ktorá nebola podaná osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne, musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo je uvedené na prihláške, alebo musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo úradne osvedčeným podpisom.

Ak prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne podáva zákonný zástupca poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j) alebo fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa § 3 ods. 3 písm. j) zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, je povinný podať prihlášku do rovnakej zdravotnej poisťovne aj za poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j)