Zmena poisťovne

Zmena zdravotnej poisťovne

Poistenec môže zmeniť svoju príslušnú zdravotnú poisťovňu len raz ročne a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Zmenu zdravotnej poisťovne realizuje podaním prihlášky v novej zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne je možné podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stane od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne, ktorú si vybral.
V prípade, že poistenec podá prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne po 30. septembri, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam. To znamená, že v opačnom prípade budú všetky prihlášky považované za neplatné.

K prihláške poistenca sa predkladajú kópie dokladov, ako občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby a splnomocnenie na právne úkony. Priložiť je potrebné iba zodpovedajúce doklady, podľa toho kto podáva prihlášku poistenca.

Ak prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne podáva zákonný zástupca poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j) alebo fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa § 3 ods. 3 písm. j) zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, je povinný podať prihlášku do rovnakej zdravotnej poisťovne aj za poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j).

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle call centra: 0850 003 003 v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. Po tomto čase môžete nechať odkaz s vašou otázkou a my vás budeme spätne kontaktovať.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.