Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typy ZS 101, 102, 103, 200, 210 – VLD, VLDD, GYN a ŠAS

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami vyhodnocuje plnenie jednotlivých hodnotiacich parametrov, ktoré ovplyvňujú výsledne hodnoty individuálnych zložiek úhrady: individuálnej dodatkovej kapitácie „IDK“ a individuálnej pripočítateľnej položky „IPP".

Prehľad hodnotiacich parametrov na výpočet "IDK" - typ ZS 101,102 - VLD, VLDD

Poistenec

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
Gatekeeping Percento ošetrených kapitovaných poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo ambulancie pohotovostnej služby a urgentných príjmoch neprekročí 25 %.  Bez pásiem
(plní/neplní)
30 %
Percento ošetrených kapitovaných poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo ambulancie pohotovostnej služby a urgentných príjmoch je viac ako 25 % a maximálne 30 %. 20 %
Percento ošetrených kapitovaných poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo ambulancie pohotovostnej služby a urgentných príjmoch je viac ako 30 % a maximálne 35 %. 10 %
Racionálna preskripcia ATB pri vybraných diagnózach Počet antibiotík predpísaných poistencom v ambulancii na ošetreného poistenca je rovný alebo pod hranicou pásma definovaným výpočtom v príslušnej referenčnej skupine ambulancií.  Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Prevencia Preventívna prehliadka vykonaná aspoň u takého počtu poistencov, ktorý zodpovedá priemeru v príslušnej odbornosti v hodnotenom období. Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Preventívna prehliadka vykonaná aspoň u takého počtu poistencov, ktorý zodpovedá 75% z priemeru v príslušnej odbornosti v hodnotenom období. 7 %
Spolu hodnotiace parametre "Poistenec"     60 %

 Elektronizácia

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
eNávrhy Poskytovateľ vystavuje žiadosť o schválenie vybraných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo kúpeľnej liečby formou eNávrhu.  Bez pásiem
(plní/neplní)
10 %
eZdravie Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.  Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Spolu hodnotiace parametre "Elektronizácia"     25 %

Dostupnosť

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
Ordinačný čas Stanovenie flexibilného ordinačného času na aspoň 2 hodín týždenne pre každú ambulanciu. Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Stanovenie ordinačných hodín do 16:00 hod. aspoň jeden deň v týždni pre každú ambulanciu.
Spolu hodnotiace parametre "Dostupnosť"     15 %

Prehľad hodnotiacich parametrov na výpočet "IDK" - typ ZS 103 - GYN

Poistenec

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
Celkové náklady na ošetreného poistenca Hodnota parametra je pod hranicou horného pásma definovanou výpočtom v príslušnej referenčnej skupine ambulancií Bez pásiem
(plní/neplní)
45 %
Prevencia  Preventívna prehliadka vykonaná aspoň u takého počtu poistencov, ktorý zodpovedá priemeru v príslušnej odbornosti v hodnotenom období. 15 %
Preventívna prehliadka vykonaná aspoň u takého počtu poistencov, ktorý zodpovedá 75% z priemeru v príslušnej odbornosti v hodnotenom období. 7 %
Spolu hodnotiace parametre "Poistenec"     60 %

Elektronizácia

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
eNávrhy Poskytovateľ vystavuje žiadosť o schválenie vybraných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo kúpeľnej liečby formou eNávrhu.  Bez pásiem
(plní/neplní)
10 %
eZdravie Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.  Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Spolu hodnotiace parametre "Elektronizácia"     25 %

Dostupnosť

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
Ordinačný čas Stanovenie flexibilného ordinačného času na aspoň 2 hodín týždenne pre každú ambulanciu. Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Stanovenie ordinačných hodín do 16:00 hod. aspoň jeden deň v týždni pre každú ambulanciu.
Spolu hodnotiace parametre  "Dostupnosť"     15 %

Prehľad hodnotiacich parametrov na výpočet "IPP" - typ ZS 200,210 - ŠAS 

Poistenec

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
Celkové náklady na ošetreného poistenca Hodnota parametra je pod hranicou horného pásma definovanou výpočtom v príslušnej referenčnej skupine ambulancií. Bez pásiem
(plní/neplní)
40 %
Frekvencia návštev na ošetreného poistenca Hodnota parametra je pod hranicou horného pásma definovanou výpočtom v príslušnej referenčnej skupine ambulancií. Bez pásiem
(plní/neplní)
10 %
Podiel prvovyšetrení  Hodnota parametra je nad hranicou dolného pásma definovanou výpočtom v príslušnej referenčnej skupine ambulancií. Bez pásiem
(plní/neplní)
10 %
Spolu hodnotiace parametre  "Poistenec"     60 %

Elektronizácia

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
eNávrhy Poskytovateľ vystavuje žiadosť o schválenie vybraných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo kúpeľnej liečby formou eNávrhu.  Bez pásiem
(plní/neplní)
10 %
eZdravie Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.  Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Spolu hodnotiace parametre "Elektronizácia"     25 %

Dostupnosť

Hodnotiaci parameter Kritérium splnenia Pásmo plnenia Váha
Ordinačný čas Stanovenie flexibilného ordinačného času na aspoň 2 hodín týždenne pre každú ambulanciu. Bez pásiem
(plní/neplní)
15 %
Spolu hodnotiace parametre "Dostupnosť"     15 %