Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2023

Obsah

Čo je to ročné zúčtovanie?

Ročné zúčtovanie je porovnanie vašich uhradených preddavkových platieb a poistného, ktoré má byť uhradené na základe vašich skutočne dosiahnutých príjmov v danom roku. Príklad porovnania preddavkov a skutočného poistného u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) uvádzame v tabuľke*.

V prípade zamestnania ide o porovnanie preddavkových platieb, ktoré za vás v mzde uplatnil zamestnávateľ a vašich skutočne dosiahnutých príjmov.

Za svojich klientov robí ročné zúčtovanie každá zdravotná poisťovňa spätne, teda za predchádzajúci kalendárny rok. Ročné zúčtovanie pre zdravotnú poisťovňu a zároveň aj pre poistenca stanovuje dôležité termíny

Termín na oznámenie výsledku ročného zúčtovania vykonaného za rok 2023 je do 30. 9. 2024.

Pokiaľ ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, výsledok vám oznámime do 31. 10. 2024.

Ročné zúčtovanie poistného je každá zdravotná poisťovňa povinná vykonať podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon“). Spôsob spracovania a výpočtu upravuje vyhláška MZ SR č. 159/2018

*Príklad porovnania preddavkov a skutočného poistného u SZČO

PLATITEĽ POISTNÉHO

Poistné1

Vykázané/uhradené preddavky

Výsledok ročného zúčtovania2

SZČO

1 500 €

500 €

1 000 €

Výsledok ročného zúčtovania

 

 

1 000 € (nedoplatok)

1Vypočítané skutočné poistné na základe príjmov uvedených v daňovom priznaní.

2 Pokiaľ je výsledná suma v ročnom zúčtovaní so znamienkom mínus, výsledkom je preplatok. Suma bez znamienka hovorí o nedoplatku.

Čo znamená vykázané/uhradené preddavky?

Sú to vaše povinné predpísané mesačné preddavky na poistné, ktoré ste za daný rok uhradili. Platíte buď minimálny preddavok určený zákonom, alebo preddavok vypočítaný na základe vašich predchádzajúcich príjmov.

V prípade zamestnania ide o preddavky na poistné, ktoré za vás v mzde vykázal zamestnávateľ.

Odkiaľ viete, aké boli moje príjmy?

Pri výpočte ročného zúčtovania vychádzame z údajov:

 • nahlásených priamo vami, v rámci oznamovacích skutočností (oznámenie príjmov z dividend),
 • poskytnutých Finančnou správou SR (daňový úrad), ktorá nám oznámi:
  • príjmy z podnikania ako SZČO,
  • príjmy z osobnej asistencie,
  • príjmy z kapitálového majetku a ostatných príjmov,
  • výdavky na zdravotné a sociálne poistenie,
 • z mesačných výkazov vášho zamestnávateľa.

Pokiaľ sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré sme získali od subjektov verejnej správy (podľa § 29b ods. 6 až 19 zákona), vychádza sa z údajov nahlásených poistencom, a to v prípade, ak sú tieto údaje preukázané dokladmi.

Oznamovacie povinnosti:

 • skontrolujte si vašich platiteľov poistného v mobilnej aplikácii VšZP alebo v ePobočke,
 • pokiaľ ste boli v cudzine, doručte nám potvrdenie o zdravotnom poistení v cudzine do 31. marca 2024môžete tak urobiť aj zaslaním cez kontaktný formulár,
 • ak ste mali v roku 2023 príjem z podielov na zisku, teda vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012 a za účtovné obdobie 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR, oznámte nám to do 31. mája 2024.

Na oznámenie príjmov za rok 2023 použite tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2023, ktoré vypĺňajú a odovzdávajú poistenci majúci v roku 2023 tieto príjmy:

 • príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy, pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012,
 • príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Pre správne oznámenie výsledku a vrátenia prípadného preplatku si skontrolujte a nahláste nám:

 • aktuálnu adresu na doručovanie písomností,
 • telefónne číslo,
 • e-mailovú adresu,
 • číslo bankového účtu, ktoré je potrebné na vrátenie preplatku.

Čo sa stane, ak nepredložím všetky podklady?

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnostiPokiaľ nám zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredložia do 31. mája 2024 podklady na správny výpočet preddavku na poistné, predpíšeme im preddavok z priemernej mesačnej mzdy (zamestnávateľ) alebo z minimálneho základu (samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ).

Oznámenie výsledku

Pokiaľ zistíme, že ste zaplatili viac, ako ste mali, vznikne vám preplatok. V prípade, že ste na preddavkoch zaplatili menej, ako to vychádza podľa vášho reálne dosiahnutého príjmu, vznikne nedoplatok, ktorý musíte doplatiť.

Ak výsledkom nie je preplatok ani nedoplatok, uhradili ste presne toľko, koľko ste mali vzhľadom na váš príjem.

Preplatok vám oznámime zaslaním Oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného s:

 • vyčíslenou výškou preplatku,
 • informáciou o spôsobe vrátenia a lehotou na vrátenie,
 • výškou preddavku na nasledujúci rok (pri SZČO),
 • údajmi, z ktorých sme vychádzali pri výpočte,
 • poučením o možnosti podať nesúhlasné stanovisko.

Nedoplatok vám oznámime zaslaním Výkazu nedoplatkov s:

 • vyčíslenou sumou nedoplatku,
 • lehotou, ktorú máte na zaplatenie a platobnými údajmi,
 • údajmi, z ktorých sme vychádzali pri výpočte,
 • poučením o možnosti podať námietku,
 • informáciou o období, v ktorých ste mali povinnosť platiť poistné (boli ste SZČO alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba),
 • výškou preddavku na nasledujúci rok (pri SZČO).

Výsledok vám doručíme:

 • poštou, doporučene s doručenkou do vlastných rúk alebo
 • elektronicky na www.slovensko.sk (ak máte aktivovanú schránku na doručovanie, výsledok bude oznámený len touto cestou),
 • výsledok zároveň nájdete aj na www.epobocka.com.

Čo sa stane, pokiaľ si zásielku neprevezmem v odbernej lehote?

Úložná doba zásielky je 18 dní. V prípade neprevzatia nám pošta zásielku vráti. Za doručenú sa bude považovať dňom, v ktorý nám bola vrátená a výsledok sa stane právoplatným aj v prípade nepodania námietok/nesúhlasného stanoviska.

Mám zamestnanie, komu doručíte informáciu o výsledku?

V prípade zamestnania platí:

 • pokiaľ ste zamestnancom a nemáte iný príjem ako zo zamestnania, výsledok posielame vášmu zamestnávateľovi, ktorý ho s vami zúčtuje,
 • ak ste mali v danom roku viacerých zamestnávateľov a nie ste ani u jedného z posledných zamestnaný, výsledok posielame priamo vám, doporučene s doručenkou do vlastných rúk poštou (na trvalý alebo prechodný pobyt/kontaktnú adresu) alebo do elektronickej schránky.

Nedoplatok

Pri nedoplatku zasielame Výkaz nedoplatkov, ktorý uhradíte len v prípade, že výsledok ročného zúčtovania presahuje sumu 4,99 €. Úhradu je potrebné urobiť do 60 dní odo dňa doručenia Výkazu nedoplatkov. Ak ste zamestnaný a výsledok sme zaslali zamestnávateľovi, zúčtuje ho s vami tento zamestnávateľ.

Pokiaľ ste SZČO alebo samoplatiteľ, odporúčame platbu cez mobilnú aplikáciu VšZP. V prípade, že vám finančná situácia neumožňuje zaplatiť celú sumu v jednej platbe, môžete požiadať o splátkový kalendár.

Nesúhlasím s nedoplatkom, čo ďalej?

Do 15 dní od prevzatia výsledku máte možnosť podať námietku:

 1. ku ktorej je potrebné priložiť doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré namietate (napr. doklad o poistení v cudzine, o poberaní nemocenských dávok, o úhrade preddavku a pod.),
 2. podáte ju rýchlo a jednoducho, a to elektronicky prostredníctvom ePobočky alebo prostredníctvom formulára na www.slovensko.sk. Ďalšou možnosťou je zaslanie poštou alebo v pobočkách VšZP.

Na základe námietky výsledok posúdime. Ak zistíme, že nedoplatok bol vypočítaný správne alebo námietke nevyhovieme, do 30 dní odo dňa jej doručenia ju postúpime na rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý o nej rozhodne.

Platobné údaje pre úhradu nedoplatku

Číslo účtu nájdete uvedené pri pobočke, ku ktorej podľa trvalého bydliska alebo miesta podnikania patríte. Číslo účtu uvádzame aj vo Výkaze nedoplatkov.

Variabilný symbol:

 • číslo výkazu nedoplatkov (nájdete v zásielke, ktorú ste dostali).

Konštantný symbol:

 • 3558 - pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné.

Najčastejšie dôvody nedoplatku

Nedoplatok môže vzniknúť aj napriek tomu, že preddavky pravidelne uhrádzate. Najčastejšie situácie pre vzniku nedoplatku sú:

 1. Boli ste SZČO len určité obdobie

Môže nastať situácia, že ste SZČO len od určitej časti roka. Napríklad, začnete podnikať od novembra. V tomto prípade vám urobíme ročné zúčtovanie len za 2 mesiace (november, december), za ktoré si uhradíte minimálny preddavok. Následne nám daňový úrad oznámi vašu výšku príjmu, z ktorej pri výpočte vychádzame.

Príklad výpočtu:

 1. za 2 mesiace roku 2023 ste uhradili minimálne preddavky (2 x 84,77 € = 169,54 €),
 2. váš príjem uvedený v daňovom priznaní (základ dane) bol 2 000 €, 
 3. k príjmu sme pripočítali výdavky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré ste si uviedli v daňovom priznaní (2 000 € + 169,54 € + 0 €). Pre tento príklad sme zvolili výdavky na sociálne poistenie v sume 0 €,
 4. výsledok sme vydelili koeficientom 1,486 daný legislatívou,
 5. z výslednej sumy sme príslušnou sadzbou (14 %) vypočítali skutočnú výšku poistného. Príklad výpočtu uvádzame v tabuľke nižšie.

 

PLATITEĽ POISTNÉHO

 

Vymeriavací základ

 

Sadzba

 

Poistné

 

Vykázané/uhradené preddavky

 

Výsledok RZ*

SZČO

(2 000 € + 169,54 € + 0 €)/1,486 = 1459,98 €

14 %

204,39 €

169,54 €

34,85 € (nedoplatok)

*Pokiaľ je výsledná suma v ročnom zúčtovaní so znamienkom mínus, výsledkom je preplatok. Suma bez znamienka hovorí o nedoplatku.

Výsledok ročného zúčtovania teda odzrkadľuje vaše skutočné príjmy za príslušný rok.

 1. Mali ste neočakávané príjmy

Nezáleží, či ste samoplatiteľ, zamestnanec, poistenec štátu, alebo SZČO. Počas roka môžete mať aj iné príjmy, ktorými môžu byť:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý podlieha zdaneniu,
 • výhry, z ktorých sa platí daň (auto, televízor, iná elektronika...),
 • príjmy z dividend (podiely na zisku) za účtovné obdobie rokov 2011 až 2016 a iné.

Ak ste tieto príjmy uviedli v daňovom priznaní (alebo ste si oznámili príjmy z dividend), vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania. To znamená, že pokiaľ ste boli napríklad poistencom štátu, v ročnom zúčtovaní vám z vyššie uvedených príjmov môže vzniknúť nedoplatok.

 1. Máte obdobie, v ktorom neevidujeme platiteľa poistného

Ročné zúčtovanie môžeme vykonať aj napriek tomu, ak v určitom období u vás nemáme evidovaného platiteľa poistného (nevieme, kto za vás platil zdravotné odvody). Najčastejším dôvodom tejto situácie je odchod do zahraničia alebo práca na dohodu (pracovali ste len určité dni v mesiaci).

Pokiaľ ste si nesplnili svoju povinnosť a neoznámili nám vášho platiteľa poistného aj vo vyššie uvedených prípadoch, evidujeme vás ako poistenca, ktorý nie je zamestnancom, poistencom štátu ani SZČO.

Pre účely výpočtu ročného zúčtovania vás považujeme za samoplatiteľa. Výsledkom takéhoto zúčtovania za „uvedené obdobie“ bude nedoplatok.

Pri nesúhlase s takýmto výsledkom si môžete podať námietku, ku ktorej priložíte doklady preukazujúce vášho platiteľa poistného v danom období. V tomto prípade sú doklady nevyhnutnou súčasťou podanej námietky.

 1. Nesprávne vyplnené daňové priznanie

Zdravotná poisťovňa dostáva ako podklad k výpočtu ročného zúčtovania vybrané informácie z Finančnej správy SR (daňový úrad).

Pokiaľ nastala chyba pri vypĺňaní daňového priznania, napríklad oslobodený príjem od zdravotných odvodov nie je v tlačive zaradený správne, zdravotná poisťovňa aj takto vyplnený príjem zahrnie do výpočtu. Riešením je podanie opravného/dodatočného daňového priznania a následné podanie námietky. V prípade, ak ide o opravu údajov, ktoré sú uvedené na prílohe k daňovému priznaniu určených pre účely zdravotnej a sociálnej poisťovne, stačí podať len námietku a oznámiť nám správne údaje.

Preplatok

Ak vám vznikne preplatok, zašleme vám Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania. V prípade nesúhlasu s preplatkom, môžete podať nesúhlasné stanovisko do 15 dní odo dňa jeho doručenia:

 1. a priložíte doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré namietate (napr. doklad o poistení v cudzine, o poberaní nemocenských dávok, o úhrade preddavku a pod.),
 2. podanie urobíte rýchlo a jednoducho, elektronicky prostredníctvom ePobočky alebo prostredníctvom formulára na www.slovensko.sk. Ďalšou možnosťou je zaslanie poštou alebo v pobočkách VšZP.

Na základe podaného nesúhlasného stanoviska vám výsledok ročného zúčtovania opäť posúdime. Ak zistíme, že preplatok bol vypočítaný správne, zašleme vám vyjadrenie s jeho zamietnutím. Pokiaľ sa výsledok ročného zúčtovania zmení, pošleme nové Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania.

Preplatok sme povinní vrátiť do 60 dní od doručenia jeho oznámenia (15 dní na podanie nesúhlasného stanoviska + lehota 45 dní na vrátenie) v prípade, že je výsledok väčší ako 4,99 €. Vrátený bude na váš účet alebo poštovým poukazom. Ak u vás evidujeme nedoplatok, pred vrátením preplatok ponížime o tento nedoplatok.

Pokiaľ ste zamestnaný a výsledok sme zaslali zamestnávateľovi, výsledok s vami zúčtuje zamestnávateľ.

Chcem preplatok zaslať na iné číslo účtu. Čo mám robiť?

Pre vrátenie preplatku na iné číslo účtu stačí nahlásiť zmenu spôsobu vrátenia. Môžete tak urobiť:

Vypísané a vami podpísané tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného môžete zaslať aj ako prílohu cez náš kontaktný formulár.

Nevrátili ste mi celú sumu preplatku

Situácia môže nastať z dvoch dôvodov:

 1. z preplatku je podľa Zákona o dani z príjmov zrazená daň, ktorá sa vyberá zrážkou. Výsledná suma, ktorú posielame, je preplatok po zdanení.
 2. ak vám od času zaslania výsledku vznikli pohľadávky, vrátime vám preplatok znížený o sumu z pohľadávok.

Príklad 1. situácie

Váš celkový výsledok ročného zúčtovania bol preplatok vo výške 66,22 €.

Z preplatku bola v zmysle Zákona o dani z príjmov zrazená daň vo výške 12,58 €.

Z ročného zúčtovania vám vrátime už sumu po zdanení, a to 53,64 €.

Príjmy v ročnom zúčtovaní

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania, sú:

 • príjmy zo závislej činnosti1,
 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti2,
 • kapitálové príjmy3 (napr. výnosy zo zmeniek okrem príjmov z predaja),
 • ostatné príjmy4:
 • príjmy z dividend, ktoré podliehajú zdravotným odvodom

Vysvetlivky k príjmom zdaňovaným podľa:

1 § 5 ods.1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek,

2 § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,

3 § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov,

4 § 8 zákona o dani z príjmov,

Dividendy v ročnom zúčtovaní

V ročnom zúčtovaní za rok 2023 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2023 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

 1. Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012:
 • vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec a to do 31. mája 2024,
 • do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2023 je to suma 605,50 €.

      Príklad

Poistenec mal v roku 2023 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 605,50 €. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000 €. Túto sumu (10 000 €) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2023.

 1. Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 vyplatené platiteľom dividend, t. j. právnickou osobou so sídlom na území SR:
 • preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend,
 • preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené, a do tohto dňa je preddavok zároveň aj splatný,
 • vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 1. Dividendy zo zisku dosiahnuté v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR:
 • výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2024,
 • vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Príklad

Poistenec mal v roku 2023 vyplatené podiely zo zisku za rok 2014 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 €. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 €. Túto sumu (5 000,00 €) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2023.

Za koho robíme ročné zúčtovanie

 1. Za zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol:
  • nižší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
  • rovný alebo vyšší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
  • nižší ako 6 840 € a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale tento zamestnávateľ ho nezamestnával počas celého roka,
  • zamestnanec, ktorý sa považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona z dôvodu účasti na štrajku
  • a zamestnanec, ktorému vznikol kladný rozdiel medzi minimálnym poistným zamestnanca a celkovým skutočným poistným poistenca.
 2. Za SZČO, teda fyzickú osobu, ktorá bola aspoň jeden deň v roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, samostatne zárobkovo činná.
 3. Za samoplatiteľa, a to v prípade, ak dosiahol príjem* za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa alebo pokiaľ mal príjem z dividend vyšší ako 0,00 €.

*Ide o príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov.

4. Za poistenca štátu, ak:

 • dosiahol príjem vstupujúci do ročného zúčtovania za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva* (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 €,

*Ide o príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov.

 • mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

5. Za ostatných poistencov, ktorí:

 • boli časť roka zdravotne poistení v cudzine a časť roka v Slovenskej republike, mali príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnili aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • mali súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona,
 • sa stali v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnili aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom môže byť preplatok, resp. nedoplatok. 

Dôležité termíny

Do 31. marca 2024 je poistenec povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine, a to potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

Do 31. mája 2024 majú poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) povinnosť predložiť vyplnené tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2023.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie rokov 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vyplatil, a dividend za účtovné obdobie rokov 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatených právnickou osobou, ktorá dividendy vypláca a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Do 30. septembra 2024 má každá zdravotná poisťovňa povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

Do 31. októbra 2024 je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za poistencov, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Do 31. decembra 2024 je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých tento výsledok nedosiahol najmenej 5 € (týka sa preplatku ako aj nedoplatku). 

Dokumenty na stiahnutie