Platiteľ dividend

Platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Vymeriavací základ

Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Preddavky na poistné

  • Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.
  • V prípade, ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný zaslať výkaz preddavkov na poistné platiteľa dividend len elektronicky.
  • Preddavok na poistné z vyplatených dividend vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend.
  • Výška preddavku na poistné je najviac vo výške určenej sadzbou poistného 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.
  • Preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Platiteľ dividend si môže overiť poistný vzťah (k zdravotnej poisťovni) poistenca, ktorému vypláca dividendy prostredníctvom UDZS, alebo si môže overiť poistný vzťah na stránke UDZS v centrálnom registri poistencov.

Nový spôsob platenia preddavkov z dividend sa bude vzťahovať až na dividendy zo zisku za rok 2013. Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti zákona (t. j. pred 01.01.2013) sa vzťahuje zákon platný do 31.12.2012.

Platenie poistného z dividend od 01.01.2017

Z dividend zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 01.01.2017 a neskôr, sa už zdravotné odvody neplatia. (Upozornenie: V prípade, ak je vyplatený podiel na zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 01.01.2017  obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva tento príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a teda vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľa).

Dividendy z účtovného obdobia od 01.01.2011 do 31.12.2016 naďalej vstupujú do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, pričom na tieto príjmy sa vzťahuje maximálny ročný vymeriavací základ, t. j. 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Výška preddavku z dividend z účtovného obdobia od 01.01.2013 do 31.12.2016, ktoré budú vyplatené po 01.01.2017 je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Platenie preddavkov na poistné

Variabilným symbolom, ak nemá zdravotnou poisťovňou pridelený, je jeho IČO doplnené dvoma nulami sprava.
Špecifický symbol sa uvádza v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, pričom RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý sa platba uhrádza a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.

Uvedené je upravené vo Vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Platiteľ dividend uhrádza preddavky na poistné na príjmový účet podľa príslušnosti k pobočke VšZP, t.j. podľa adresy sídla spoločnosti

Upozornenie

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend za predchádzajúci rok najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva

Príklady:

Poistencovi budú v roku 2013 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roka 2012. Poistencovi sa z takto vyplateného príjmu nebudú odvádzať preddavky na poistné. Poistenec má povinnosť najneskôr do 31.05.2014 oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku príjmu z vyplatených dividend a zdravotná poisťovňa mu poistné z tohto príjmu vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného.

Poistencovi budú v roku 2014 vyplatené dividendy na účtovné roky 2012 a 2013. V tomto prípade bude poistenec platiť poistné z tohto príjmu dvojakým spôsobom. Príjmy z dividend za rok 2012, ktoré budú vyplatené v roku 2014 oznámi do 31.05.2015 príslušnej zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa mu z nich poistné vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného. Z dividend za rok 2013 už platiteľ dividend vykáže a uhradí preddavky na poistné. Zdravotná poisťovňa preddavky na poistné zúčtuje v ročnom zúčtovaní poistného.

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov platiteľa dividend na rok 2020

Platiteľ dividend Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v € 

Bez ZP / so ZP

Minimálny preddavok nie je určený

 

 

 

Najviac 14 % zo sumy 60-násobku priemernej mesačnej mzdy

60 780,00

8 509,20

Maximálne poistné za kalendárny rok 2020 platí pre dividendy z účtovného obdobia od 1.1.2013 do 31.12.2016.

14 % z celoročného maximálneho VZ (z 60-násobku priemernej mesačnej mzdy)

60 780,00

8 509,20

Maximálne poistné za kalendárny rok 2020 (bez ZP) platí pre dividendy z účtovného obdobia od 1.1.2011 do 31.12.2012.

10 % z celoročného maximálneho VZ (z 60-násobku priemernej mesačnej mzdy)

60 780,00

Preddavky sa neplatia. Poistné 6 078,00

Maximálne poistné za kalendárny rok 2020 (so ZP) platí pre dividendy z účtovného obdobia od 1.1.2011 do 31.12.2012.

5 % z celoročného maximálneho VZ (z 60-násobku priemernej mesačnej mzdy)

60 780,00

Preddavky sa neplatia. Poistné 3 039,00

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.