Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Platiteľ dividend

Platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Vymeriavací základ

Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Preddavky na poistné

  • Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.
  • V prípade, ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný zaslať výkaz preddavkov na poistné platiteľa dividend len elektronicky.
  • Preddavok na poistné z vyplatených dividend vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend.
  • Výška preddavku na poistné je najviac vo výške určenej sadzbou poistného 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.
  • Preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Platiteľ dividend si môže overiť poistný vzťah (k zdravotnej poisťovni) poistenca, ktorému vypláca dividendy prostredníctvom UDZS, alebo si môže overiť poistný vzťah na stránke UDZS v centrálnom registri poistencov.

Nový spôsob platenia preddavkov z dividend sa bude vzťahovať až na dividendy zo zisku za rok 2013. Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti zákona (t. j. pred 01.01.2013) sa vzťahuje zákon platný do 31.12.2012.

Platenie poistného z dividend od 01.01.2017

Z dividend zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 01.01.2017 a neskôr, sa už zdravotné odvody neplatia. (Upozornenie: V prípade, ak je vyplatený podiel na zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 01.01.2017  obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva tento príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a teda vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľa).

Dividendy z účtovného obdobia od 01.01.2011 do 31.12.2016 naďalej vstupujú do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, pričom na tieto príjmy sa vzťahuje maximálny ročný vymeriavací základ, t. j. 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Výška preddavku z dividend z účtovného obdobia od 01.01.2013 do 31.12.2016, ktoré budú vyplatené po 01.01.2017 je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Platenie preddavkov na poistné

Variabilným symbolom, ak nemá zdravotnou poisťovňou pridelený, je jeho IČO doplnené dvoma nulami sprava.
Špecifický symbol sa uvádza v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, pričom RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý sa platba uhrádza a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.

Uvedené je upravené vo Vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Platiteľ dividend uhrádza preddavky na poistné na príjmový účet podľa príslušnosti k pobočke VšZP, t.j. podľa adresy sídla spoločnosti

Upozornenie

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend za predchádzajúci rok najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva

Príklady:

Poistencovi budú v roku 2013 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roka 2012. Poistencovi sa z takto vyplateného príjmu nebudú odvádzať preddavky na poistné. Poistenec má povinnosť najneskôr do 31.05.2014 oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku príjmu z vyplatených dividend a zdravotná poisťovňa mu poistné z tohto príjmu vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného.

Poistencovi budú v roku 2014 vyplatené dividendy na účtovné roky 2012 a 2013. V tomto prípade bude poistenec platiť poistné z tohto príjmu dvojakým spôsobom. Príjmy z dividend za rok 2012, ktoré budú vyplatené v roku 2014 oznámi do 31.05.2015 príslušnej zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa mu z nich poistné vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného. Z dividend za rok 2013 už platiteľ dividend vykáže a uhradí preddavky na poistné. Zdravotná poisťovňa preddavky na poistné zúčtuje v ročnom zúčtovaní poistného.

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov platiteľa dividend na rok 2025

Bez zdravotného postihnutia

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Sadzba (%)

Minimálny vymeriavací základ 

Maximálny vymeriavací základ

Minimálny preddavok

Maximálny preddavok

Platiteľ dividend1

14

nie je určený

85 800,00

nie je určený

12 012,00

Poistenec - oznámené príjmy z dividend za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.20122

10

nie je určený

85 800,00

nie je určený

Preddavky sa neplatia. Poistné
8 580,00

Poistenec - oznámené príjmy z dividend zo zahraničia za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.20162

14

nie je určený

85 800,00

nie je určený

Preddavky sa neplatia. Poistné
12 012,00

So zdravotným postihnutím

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Sadzba (%)

Minimálny vymeriavací základ 

Maximálny vymeriavací základ

Minimálny preddavok

Maximálny preddavok

Poistenec - oznámené príjmy z dividend za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.20122

5

nie je určený

85 800,00

nie je určený

Preddavky sa neplatia. Poistné
4 290,00

Vysvetlivky:
1 Právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016.
2 Príjmy z dividend oznamuje poistenec na tlačive "Oznámenie o príjmoch", z ktorých sa preddavky neplatia. Poistné sa platí až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Priemerná mesačná mzda z roku 2023: 1 430,00 eur
Výpočet mininálneho VZ: 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2023: 715,00 eur
Výpočet maximálneho VZ platiteľa dividend: 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2023: 85 800,00 eur
Minimálny preddavok zamestnanec 4 % (10,95 eur) , zamestnávateľ 11 % (30,13 eur) zo sumy životného minima. Minimálny preddavok spolu 41,08 eur. Suma životného minima k 01.01.2025 : 273,99 eur

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov platiteľa dividend na rok 2024

Bez zdravotného postihnutia

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Sadzba (%)

Minimálny vymeriavací základ 

Maximálny vymeriavací základ

Minimálny preddavok

Maximálny preddavok

Platiteľ dividend1

14

nie je určený

78 240,00

nie je určený

10 953,60

Poistenec - oznámené príjmy z dividend za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.20122

10

nie je určený

78 240,00

nie je určený

Preddavky sa neplatia. Poistné 7 824,00

Poistenec - oznámené príjmy z dividend zo zahraničia za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.20162

14

nie je určený

78 240,00

nie je určený

Preddavky sa neplatia. Poistné 10 953,60

So zdravotným postihnutím

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Sadzba (%)

Minimálny vymeriavací základ 

Maximálny vymeriavací základ

Minimálny preddavok

Maximálny preddavok

Poistenec - oznámené príjmy z dividend za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.20122

5

nie je určený

78 240,00

nie je určený

Preddavky sa neplatia. Poistné 3 912,00

Vysvetlivky:
1 Právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016.
2 Príjmy z dividend oznamuje poistenec na tlačive "Oznámenie o príjmoch", z ktorých sa preddavky neplatia. Poistné sa platí až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Priemerná mesačná mzda z roku 2022: 1 304,00 eur
Výpočet mininálneho VZ: 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 652,00 eur
Výpočet maximálneho VZ platiteľa dividend: 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 78 240,00 eur
Minimálny preddavok zamestnanec 15 % zo sumy životného minima k 01.01.2024 : 268,88 eur

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov platiteľa dividend na rok 2023