Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Odpočítateľná položka

Odpočítateľná položka

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 01.01.2015 zavádza odpočítateľná položka (ďalej len „OP“) v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Kto má nárok na OP?

OP sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho príjem z uvedenej zárobkovej činnosti je nižší ako 570 Eur. Vymeriavací základ takéhoto zamestnanca sa znižuje o odpočítateľnú položku.

OP sa neuplatňuje u zamestnanca pracujúceho na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce).

OP možno uplatniť na mesačnej báze, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Neuplatňovanie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa ukončuje uplatňovanie odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa nebude u zamestnávateľa uplatňovať ani na mesačnej báze a ani v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (prvýkrát v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018, ktoré sa bude vykonávať v roku 2019).

Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca.

Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa od 01.01.2018 vypočítava z položky mesačného výkazu „Celková výška príjmu“. Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava ako doposiaľ z položky mesačného výkazu „Vymeriavací základ“.

Na stránke MZ SR je zverejnené usmernenie k výpočtu a vykazovaniu odpočítateľnej položky od roku 2018.

Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky

Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky sa týka len výpočtu odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie. Novelizované znenie § 13a zákona č. 580/2004 Z. z. sa prvý krát použije v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017, ktoré sa bude vykonávať v roku 2018.

Uvedenou zmenou dochádza k spresneniu výpočtu v špecifických prípadoch, keď príjem zamestnanca prevyšuje minimálnu mzdu a nebol zamestnancom celý rok. Popri existujúcom výpočte sa použije aj doplňujúci výpočet (§13a ods. 4 písm. b)), v ktorom sa odpočítateľná položka upravená podľa § 13a ods. 3 bude znižovať o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13a ods. 1 presahujúci odpočítateľnú položku upravenú podľa §13a ods. 3 (teda nie fixnú sumu 4560 Eur).

Ako výsledná odpočítateľná položka sa použije tá, ktorá bude nižšia (tzn. porovná sa výpočet podľa §13a ods.4 písm. a) s výpočtom podľa § 13a ods. 4 písm. b).

Oznamovanie nároku na OP

Nárok na uplatnenie OP nie je automatický, zamestnanec musí písomne požiadať svojho zamestnávateľa o uplatnenie OP na uvedenom tlačive. Bez podpísaného oznámenia nie je možné uplatniť OP na mesačnej báze. Tlačivo zamestnávateľ neposiela zdravotnej poisťovni!

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku. Rovnako má povinnosť oznámiť do 8 dní aj zmenu resp. zánik nároku.

Tí zamestnanci, ktorí k 01.01.2015 už majú uzatvorený pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pomer a majú nárok na OP pri výpočte preddavkov na poistné, sú povinní tento nárok oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25.1.2015!

Zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na OP a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tohto zamestnanca, spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na základe metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou došlo k doplneniu nového kódu „2P“. Podrobné informácie o spôsobe vykazovania nového kódu.

Uplatnenie OP pri výpočte preddavkov na poistné

V rámci mesiaca, tzn. pri výpočte preddavkov na poistné, si môže uplatniť OP len zamestnanec, ktorý je zamestnaný u  zamestnávateľa v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a súčasne nie je zamestnaný u iného zamestnávateľa alebo súčasne nie je samostatne zárobkovo činnou osobou.

Skutočnosť, že za poistenca je aj platiteľom poistného štát (poistenec je napr. študent, poberateľ dôchodku) neovplyvňuje uplatnenie OP, nakoľko nejde o súčasný súbeh so zamestnaním ani samostatnou zárobkovou činnosťou.

Výška mesačnej OP

 • OP je najviac 380 Eur mesačne,
 • výška OP sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania,
 • ak je príjem zamestnanca nižší ako 380 Eur, OP nesmie byť vyššia ako výška jeho príjmu,
 • ak je príjem zamestnanca 570 Eur a viac OP je 0 Eur (to znamená, že OP možno uplatniť do príjmu vo výške 569,99 Eur),
 • ak zamestnanec nebol zamestnancom počas celého mesiaca, OP sa alikvotne kráti podľa počtu kalendárnych dní mesiaca, kedy bol zamestnancom [dni kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca],

Výpočet OP v rámci mesiaca

V prípade, že príjem pre OP je v intervale medzi 380 Eur a 570 Eur vzorec na výpočet OP je nasledujúci:

OP= (380-((príjem pre  OP-380)*2))/počet dní mesiaca * počet dní zamestnania

Upozornenie:

V súvislosti s uplatňovaním OP v rámci mesiaca, je potrebné uviesť, že v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa posudzujú všetky príjmy za daný rok (vymeriavacie základy podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) a v závislosti od dosiahnutých príjmov sa v rámci ročného zúčtovania poistného môže zmeniť výška nároku na OP resp. zamestnanec môže stratiť nárok na odpočítateľnú položku. Ak zamestnanec očakáva napr. príjmy podľa § 7, § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo napr. dividendy, je na zvážení poistenca, či oznámi zamestnávateľovi, že si chce uplatňovať OP v rámci roka alebo nie.

Uplatnenie OP v ročnom zúčtovaní poistného

V prípade zamestnanca, ktorý mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou sa uplatní OP až v ročnom zúčtovaní poistného.

Ak mal zamestnanec počas kalendárneho roka príjem pre uplatnenie OP u viacerých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného sa OP uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie OP u jednotlivých zamestnávateľov.

Ročné zúčtovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa aj za zamestnanca, ktorého príjem pre uplatnenie OP sa znížil alebo mal znížiť o OP (okrem nižšie uvedenej skupiny).

Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca, ktorý bol počas celého kalendárneho roka súčasne zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a splnil tieto podmienky:

 1. jeho príjem pre uplatnenie OP sa mesačne znižoval o OP
 2. jeho príjem pre uplatnenie OP v každom kalendárnom mesiaci bol nižší ako 380 Eur alebo nebol nižší ako 380 Eur a súčasne nebol vyšší ako 570 Eur a
 3. nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti.

Výška ročnej OP

 • OP je najviac 4 560 Eur ročne,
 • OP sa znižuje o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. , ktorá prevyšuje sumu 4560 Eur,
 • ak zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie OP počas celého kalendárneho roka, OP sa alikvotne kráti podľa počtu dní, kedy zamestnanec mal príjem pre uplatnenie OP [dni kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona o zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca],
 • v prípade, ak je príjem pre uplatnenie OP nižší ako 4 560 Eur, OP nesmie byť vyššia ako výška tohto príjmu,
 • v prípade, ak je vymeriavací základ podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. 6 840 Eur a viac odpočítateľná položke je 0 Eur.

V prípade, že očakávate v priebehu roka aj ďalšie príjmy, ktoré vstupujú do celkového vymeriavacieho základu (§13 zákona č. 580/2004 Z. z.) ako napr. príjem zdaňovaný podľa § 7 (napr. výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja), § 8 (napr. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo vyplatené dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] je potrebné si uvedomiť, že v ročnom zúčtovaní poistného sa výška nároku na OP môže znížiť, resp. môžete nárok na jej uplatnenie stratiť.

Príklady na výpočet OP

OP uplatňovaná mesačne– príklady

Príklad: Poistenec je zamestnaný od 1.1.2015 a zamestnanie stále trvá. Súčasne začne tento poistenec podnikať od 15.5.2015. Bude si môcť v máji 2015 uplatniť OP?
Odpoveď: Nakoľko je tento poistenec považovaný od 15.05.2015 súčasne za zamestnanca aj za SZČO v mesiaci máj si nebude môcť uplatniť OP.

Príklad: Poistenec je zamestnaný u jedného zamestnávateľa od 1.1.2015 do 14.5.2015. U druhého zamestnávateľa sa zamestná od 15.5.2015. Bude si môcť v rámci mesiaca máj uplatniť OP ?
Odpoveď: V tomto prípade, nemal poistenec zamestnávateľov súčasne, takže si v máji 2015 bude môcť uplatniť OP. Tá sa však u každého zamestnávateľa alikvotne zníži podľa počtu dní kedy sa za zamestnanca považoval .

Príklad: Poistenec je zamestnaný u jedného zamestnávateľa od 1.1.2015 do 20.5.2015. Od 15.5.2015 je starobný dôchodca. Bude si môcť v rámci mesiaca máj 2015 uplatniť OP?
Odpoveď: V danom prípade si OP uplatniť môže, keďže nejde o súčasný súbeh s iným zamestnaním alebo SZČO. Aj keď dochádza k súčasnému súbehu dôchodcu a pracovného pomeru táto osoba má právo uplatniť si OP.

Príklad: Zamestnanec v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa má príjem v mesiaci január 2015 v sume 380 Eur.
Odpoveď: Z takéhoto príjmu zamestnanec ani zamestnávateľ v danom mesiaci neplatia žiadne preddavky na poistné, keďže výška OP je v rovnakej sume ako je dosiahnutý príjem, t.j. 380 Eur.

Príklad: Zamestnanec v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa má príjem v mesiaci január 2015 vo výške 420 Eur.
Odpoveď: Vzhľadom na skutočnosť, že jeho príjem je vyšší ako 380 Eur odpočítateľná položka sa zníži na sumu 300 Eur .
Vzorec výpočtu:
(380- ((420-380)*2))/31*31=300

Príklad: Poistenec bol v období od 01.01.2015 do 15.01.2015 vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Od 16.01.2015 sa poistenec stal zamestnancom v pracovnom pomere. Za mesiac január 2015 ako zamestnanec mal príjem vo výške 160 Eur.
Odpoveď: Vzhľadom na skutočnosť, že nebol zamestnancom celý kalendárny mesiac, výška OP sa vypočíta alikvotne podľa počtu dní zamestnania.

Príklad: Zamestnanec v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa má príjem v mesiaci apríl 2015 v sume 340 Eur.
Odpoveď: V tomto prípade sa uplatní OP len v sume 340 Eur, teda vo výške príjmu zamestnanca.

Kalkulačka na výpočet nároku a výšky OP

VšZP pripravila pre svojich poistencov a platiteľov poistného kalkulačku, prostredníctvom ktorej je možné overiť, či poistenec spĺňa podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky, ako aj zistiť jej výšku.

1. Ste iba u jedného zamestnávateľa?

 

Dokumenty na stiahnutie