Odpočítateľná položka

Odpočítateľná položka

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 01.01.2015 zavádza odpočítateľná položka (ďalej len „OP“) v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Kto má nárok na OP?

OP sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho príjem z uvedenej zárobkovej činnosti je nižší ako 570 Eur. Vymeriavací základ takéhoto zamestnanca sa znižuje o odpočítateľnú položku.

OP sa neuplatňuje u zamestnanca pracujúceho na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce) a u zamestnanca s odvodovou úľavou [t. j. zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení“].

OP možno uplatniť na mesačnej báze, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Oznamovanie nároku na OP

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke tlačivo Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, na ktorom zamestnanec písomne oznámi zamestnávateľovi, že má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, prípadne, že nastala zmena v nároku na jej uplatnenie.

Nárok na uplatnenie OP nie je automatický, zamestnanec musí písomne požiadať svojho zamestnávateľa o uplatnenie OP na uvedenom tlačive. Bez podpísaného oznámenia nie je možné uplatniť OP na mesačnej báze. Tlačivo zamestnávateľ neposiela zdravotnej poisťovni!

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku. Rovnako má povinnosť oznámiť do 8 dní aj zmenu resp. zánik nároku.

Tí zamestnanci, ktorí k 01.01.2015 už majú uzatvorený pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pomer a majú nárok na OP pri výpočte preddavkov na poistné, sú povinní tento nárok oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25.1.2015!

Zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na OP a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tohto zamestnanca, spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na základe metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou došlo k doplneniu nového kódu „2P“. Podrobné informácie o spôsobe vykazovania nového kódu nájdete TU.

Uplatnenie OP pri výpočte preddavkov na poistné

V rámci mesiaca, tzn. pri výpočte preddavkov na poistné, si môže uplatniť OP len zamestnanec, ktorý je zamestnaný u  zamestnávateľa v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a súčasne nie je zamestnaný u iného zamestnávateľa alebo súčasne nie je samostatne zárobkovo činnou osobou.

Skutočnosť, že za poistenca je aj platiteľom poistného štát (poistenec je napr. študent, poberateľ dôchodku) neovplyvňuje uplatnenie OP, nakoľko nejde o súčasný súbeh so zamestnaním ani samostatnou zárobkovou činnosťou.

Výška mesačnej OP

 • OP je najviac 380 Eur mesačne,
 • výška OP sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania,
 • ak je príjem zamestnanca nižší ako 380 Eur, OP nesmie byť vyššia ako výška jeho príjmu,
 • ak je príjem zamestnanca 570 Eur a viac OP je 0 Eur (to znamená, že OP možno uplatniť do príjmu vo výške 569,99 Eur),
 • ak zamestnanec nebol zamestnancom počas celého mesiaca, OP sa alikvotne kráti podľa počtu kalendárnych dní mesiaca, kedy bol zamestnancom [dni kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca],

Výpočet OP v rámci mesiaca

V prípade, že príjem pre OP je v intervale medzi 380 Eur a 570 Eur vzorec na výpočet OP je nasledujúci:

OP= (380-((príjem pre  OP-380)*2))/počet dní mesiaca * počet dní zamestnania

Upozornenie:

V súvislosti s uplatňovaním OP v rámci mesiaca, je potrebné uviesť, že v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa posudzujú všetky príjmy za daný rok (vymeriavacie základy podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) a v závislosti od dosiahnutých príjmov sa v rámci ročného zúčtovania poistného môže zmeniť výška nároku na OP resp. zamestnanec môže stratiť nárok na odpočítateľnú položku. Ak zamestnanec očakáva napr. príjmy podľa § 7, § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo napr. dividendy, je na zvážení poistenca, či oznámi zamestnávateľovi, že si chce uplatňovať OP v rámci roka alebo nie.

Uplatnenie OP v ročnom zúčtovaní poistného

V prípade zamestnanca, ktorý mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou sa uplatní OP až v ročnom zúčtovaní poistného.

Ak mal zamestnanec počas kalendárneho roka príjem pre uplatnenie OP u viacerých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného sa OP uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie OP u jednotlivých zamestnávateľov.

Ročné zúčtovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa aj za zamestnanca, ktorého príjem pre uplatnenie OP sa znížil alebo mal znížiť o OP (okrem nižšie uvedenej skupiny).

Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca, ktorý bol počas celého kalendárneho roka súčasne zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a splnil tieto podmienky:

 1. jeho príjem pre uplatnenie OP sa mesačne znižoval o OP
 2. jeho príjem pre uplatnenie OP v každom kalendárnom mesiaci bol nižší ako 380 Eur alebo nebol nižší ako 380 Eur a súčasne nebol vyšší ako 570 Eur a
 3. nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti.

Výška ročnej OP

 • OP je najviac 4 560 Eur ročne,
 • OP sa znižuje o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. , ktorá prevyšuje sumu 4560 Eur,
 • ak zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie OP počas celého kalendárneho roka, OP sa alikvotne kráti podľa počtu dní, kedy zamestnanec mal príjem pre uplatnenie OP [dni kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona o zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca],
 • v prípade, ak je príjem pre uplatnenie OP nižší ako 4 560 Eur, OP nesmie byť vyššia ako výška tohto príjmu,
 • v prípade, ak je vymeriavací základ podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. 6 840 Eur a viac odpočítateľná položke je 0 Eur.

V prípade, že očakávate v priebehu roka aj ďalšie príjmy, ktoré vstupujú do celkového vymeriavacieho základu (§13 zákona č. 580/2004 Z. z.) ako napr. príjem zdaňovaný podľa § 7 (napr. výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja), § 8 (napr. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo vyplatené dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] je potrebné si uvedomiť, že v ročnom zúčtovaní poistného sa výška nároku na OP môže znížiť, resp. môžete nárok na jej uplatnenie stratiť.

Nové vykazovanie od 01.02.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke http://www.health.gov.sk/SitePages/poistne-2015 vzor výkazu zamestnávateľa v listinnej forme ako aj dátové rozhranie výkazu zamestnávateľa v elektronickej podobe s platnosťou od 01.02.2015.

Výkaz preddavkov zamestnávateľa je upravený o tri nové položky a to celková výška príjmu pre uplatnenie OP, celková výška ďalších príjmov a OP.

 • Celková výška príjmu pre uplatnenie OP - uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca pre uplatnenie odpočítateľnej položky
 • Celková výška ďalších príjmov - uvádza sa celková výška ďalších príjmov zamestnanca (napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru, príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z.). Ak takýto príjem zamestnanec nemá, uvedie sa 0.
 • OP - uvádza sa celková výška odpočítateľnej položky u zamestnanca. Ak sa odpočítateľná položka neuplatňuje, uvedie sa 0.

Prvýkrát použijú zamestnávatelia novú štruktúru za január 2015 od 1.2.2015.
Do 31.1.2015 musia platitelia podávať mesačný výkazy ešte v štruktúre platnej do 31.1.2015.

Nové tlačivá nájdete na našej internetovej stránke aj v časti Platitelia - Tlačivá .

Príklady vykazovania:

Príklad 1: Poistenec je v období od 01.01.2015 do 31.01.2015 zamestnancom v pracovnom pomere. Za mesiac január 2015 ako zamestnanec mal príjem vo výške 360 Eur. Zamestnávateľ vykáže OP na mesačnom výkaze nasledovne:

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 360 360 0 360 0 10 4 0 0 0

Príklad 2: Poistenec je v období od 01.01.2015 do 31.01.2015 zamestnancom v pracovnom pomere. Za mesiac január ako zamestnanec mal príjem vo výške 420 Eur. Zamestnávateľ vykáže OP na mesačnom výkaze nasledovne:

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 420 420 0 300 120 10 4 12 4,8 16,80

Príklad 3:Poistenec je v období od 01.01.2015 do 31.01.2015 zamestnancom v pracovnom pomere. Za mesiac január ako zamestnanec mal príjem vo výške 380 Eur. Poistenec nepodpísal zamestnávateľovi Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku. Zamestnávateľ vykáže príjem v mesačnom výkaze nasledovne:

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 380 380 0 0 380 10 4 38 15,20 53,20

Príklad 4: Poistenec je v období od 01.01.2015 do 31.01.2015 zamestnancom v pracovnom pomere a zároveň pracuje na dohodu o vykonaní práce u toho istého zamestnávateľa. Za mesiac január ako zamestnanec mal príjem vo výške 400 Eur a príjem z dohody vo výške 400. Tento zamestnanec má celkový príjem 800 Eur a teda nesplnil podmienku na uplatnenie OP. Zamestnávateľ vykáže príjem v mesačnom výkaze nasledovne:

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 800 400 400 0 800 10 4 80 32 112

Príklad 5: Poistenec je v období od 01.01.2015 do 31.01.2015 zamestnancom v pracovnom pomere a zároveň pracuje na dohodu o vykonaní práce u iného zamestnávateľa. Za mesiac január ako zamestnanec mal príjem vo výške 400 Eur a príjem z dohody u iného zamestnávateľa vo výške 400. Nakoľko sa tento zamestnanec považuje za zamestnanca u dvoch zamestnávateľov, nesplnil podmienku na uplatnenie OP. Zamestnávatelia vykážu príjem v mesačnom výkaze nasledovne:

1. zamestnávateľ, u ktorého má pracovný pomer

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 400 400 0 0 400 10 4 40 16 56

1. zamestnávateľ, u ktorého má dohodu o vykonaní práce

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 400 0 400 0 400 10 4 40 16 56

Príklad 6: Poistenec je invalidným dôchodcom a je v období od 01.01.2015 do 31.01.2015 zamestnancom v pracovnom pomere a zároveň pracuje na dohodu o vykonaní práce u iného zamestnávateľa. Za mesiac január ako zamestnanec mal príjem vo výške 400 Eur a príjem z dohody vo výške 400 Eur. Nakoľko sa tento zamestnanec považuje za zamestnanca iba u jedného zamestnávateľa (ide o invalidného dôchodcu pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce – takáto osoba sa na účely zdravotného poistenia z tohto titulu nepovažuje za zamestnanca), splnil podmienku na uplatnenie OP. Zamestnávateľ, u ktorého je v pracovnom pomere vykáže OP na mesačnom výkaze nasledovne :

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 400 400 0 340 60 5 2 3 1,20 4,20

Príklad 7: Poistenec je v období od 01.01.2015 do 31.01.2015 konateľom s pravidelným príjmom z výkonu tejto funkcie a teda sa považuje za zamestnanca. Jeho príjem je vo výške 400 Eur. Zamestnávateľ vykáže príjem v mesačnom výkaze nasledovne:

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková
výška
príjmu
Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1 XY 31 400 0 400 0 400 10 4 40 16 56

Príklady na výpočet OP

OP uplatňovaná mesačne– príklady

Príklad: Poistenec je zamestnaný od 1.1.2015 a zamestnanie stále trvá. Súčasne začne tento poistenec podnikať od 15.5.2015. Bude si môcť v máji 2015 uplatniť OP?

Nakoľko je tento poistenec považovaný od 15.05.2015 súčasne za zamestnanca aj za SZČO v mesiaci máj si nebude môcť uplatniť OP.
Príklad: Poistenec je zamestnaný u jedného zamestnávateľa od 1.1.2015 do 14.5.2015. U druhého zamestnávateľa sa zamestná od 15.5.2015. Bude si môcť v rámci mesiaca máj uplatniť OP ?

V tomto prípade, nemal poistenec zamestnávateľov súčasne, takže si v máji 2015 bude môcť uplatniť OP. Tá sa však u každého zamestnávateľa alikvotne zníži podľa počtu dní kedy sa za zamestnanca považoval .
Príklad: Poistenec je zamestnaný u jedného zamestnávateľa od 1.1.2015 do 20.5.2015. Od 15.5.2015 je starobný dôchodca. Bude si môcť v rámci mesiaca máj 2015 uplatniť OP?

V danom prípade si OP uplatniť môže, keďže nejde o súčasný súbeh s iným zamestnaním alebo SZČO. Aj keď dochádza k súčasnému súbehu dôchodcu a pracovného pomeru táto osoba má právo uplatniť si OP.
Príklad: Zamestnanec v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa má príjem v mesiaci január 2015 v sume 380 Eur.

Z takéhoto príjmu zamestnanec ani zamestnávateľ v danom mesiaci neplatia žiadne preddavky na poistné, keďže výška OP je v rovnakej sume ako je dosiahnutý príjem, t.j. 380 Eur.
Príklad: Zamestnanec v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa má príjem v mesiaci január 2015 vo výške 420 Eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že jeho príjem je vyšší ako 380 Eur odpočítateľná položka sa zníži na sumu 300 Eur .
Vzorec výpočtu:
(380- ((420-380)*2))/31*31=300
Príklad: Poistenec bol v období od 01.01.2015 do 15.01.2015 vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Od 16.01.2015 sa poistenec stal zamestnancom v pracovnom pomere. Za mesiac január 2015 ako zamestnanec mal príjem vo výške 160 Eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že nebol zamestnancom celý kalendárny mesiac, výška OP sa vypočíta alikvotne podľa počtu dní zamestnania.
Príklad: Zamestnanec v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa má príjem v mesiaci apríl 2015 v sume 340 Eur.

V tomto prípade sa uplatní OP len v sume 340 Eur, teda vo výške príjmu zamestnanca.

Kalkulačka na výpočet nároku a výšky OP

VšZP pripravila pre svojich poistencov a platiteľov poistného kalkulačku, prostredníctvom ktorej je možné overiť, či poistenec spĺňa podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky, ako aj zistiť jej výšku.

 
  1. Ste iba u jedného zamestnávateľa?
  ÁNO NIE

 

Dokumenty na stiahnutie

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.