Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zdravotnícke pomôcky a liečba

Obsahová navigácia

Všeobecná zdravotná poisťovňa z verejného zdravotného poistenia prepláca svojim klientom s ochorením diabetes mellitus viac ako 200 rôznych zdravotníckych pomôcok, ktoré im napomáhajú lepšie zvládať ich ochorenie.

Medzi bežné zdravotnícke pomôcky na zvládanie liečby diabetu patria:

 • glukomery na kontrolu hladiny cukru v krvi,
 • prúžky do glukomerov,
 • inzulínové perá na aplikáciu inzulínu.

Medzi modernejšie zdravotnícke pomôcky, ktoré zdravotná poisťovňa hradí v plnej alebo čiastočnej výške patria:

 • inzulínové pumpy,
 • senzory,
 • vysielače.

Niektoré z týchto zdravotníckych pomôcok sú dokonca natoľko moderné, že vedia komunikovať so smart technológiami, ako sú mobilné telefóny, inteligentné hodinky alebo tablety.

Moderná liečba diabetu vďaka glukózovým senzorom

Čoraz modernejšou sa stáva liečba diabetu pomocou glukózového senzora v kombinácii s vysielačom, ktoré môžu komunikovať s inzulínovou pumpou alebo s inteligentnými smart zaradeniami. Systém na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy v krvi (senzor + vysielač) je výborným pomocníkom pri sledovaní hladiny glykémie.

Ako funguje senzor?

Senzor v pravidelných krátkych intervaloch kontroluje hladinu glykémie, ktorú pomocou vysielača odosiela do inzulínovej pumpy alebo do inteligentného zariadenia. Poistenec, ale aj ošetrujúci lekár má teda výborný prehľad o vývoji hladiny cukru v krvi. V prípade vychýlenia sa hodnôt z prednastaveného rozmedzia vyšle prístroj varovný signál.

Ak je poistenec varovným signálom upozornený na vysokú nameranú hodnotu:

 • môže si aplikovať inzulín, respektíve vysielač vyšle signál priamo do inzulínovej pumpy, ktorá automaticky aplikuje inzulín.

Odpadáva tak nutnosť neustálej kontroly hladiny glykémie pomocou glukomeru a prúžkov.

Pre koho sú učené inzulínové pumpy?

Inzulínová pumpa je vhodná pre pacientov, u ktorých nie je možné ani na intenzifikovanom inzulínovom režime IIT (IIT- podávanie inzulínu tri a viackrát denne) dosiahnuť inzulínom plnú kompenzáciu ochorenia. Spolupracujú a majú sledované hodnoty glykémií minimálne 6 mesiacov v rámci diabetologického centra alebo diabetologickej ambulancie.

Kto môže predpísať inzulínové pumpy?

Lekár s odbornosťou diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo pediatrická endokrinológia. Vydanie inzulínovej pumpy vyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne. Žiadosť vystavuje predpisujúci lekár, ktorý ju odošle do zdravotnej poisťovne.

Pacienti, ktorí spĺňajú kritériá na liečbu inzulínovou pumpou, nemusia od júla 2020 absolvovať niekoľkodňovú hospitalizáciu, počas ktorej boli nastavovaní na inzulínovú pumpu. V súčasnosti je možné dospelého diabetika nastaviť na tento typ liečby aj ambulantne.

Čo to znamená v praxi?

Pacient sa už nebude musieť približne na týždeň vzdať pohodlia svojho domova a „vycestovať“ za liečbou do nemocnice. Teraz vo vybranej, špeciálne certifikovanej ambulancii v blízkosti svojho bydliska absolvuje niekoľkohodinové zaškolenie, nastavia ho na pumpu a získa všetky informácie potrebné pre praktický život s touto zdravotníckou pomôckou.

Z ambulancie odíde už s funkčnou pumpou. Výhodou tohto postupu je okrem nižšej časovej náročnosti aj podstatne lepšia fyzická dostupnosť lekára v prípade, ak pacient potrebuje následnú konzultáciu. Vo VšZP vieme nastaviť dospelého diabetika na inzulínovú pumpu vo viac ako 85 ambulanciách rovnomerne rozmiestnených po celom území Slovenska.

Nájdite najbližšiu ambulanciu.

Tieto zdravotnícke pomôcky sú určené pre:

 • tehotné klientky,
 • deti do 19. roku života na inzulínovej pumpe alebo IIT,
 • dospelých diabetikov so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie,
 • pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom,
 • liečbu diabetikov s diabetom 1. typu pomocou inzulínovej pumpy alebo IIT.

Diabetikom a lekárom pomôžu zmeny v zákone od 1. 1. 2023

Od januára 2023 čaká tieto dve podskupiny zdravotníckych pomôcok zmena úhradového mechanizmu, ktorá zjednoduší predpisovanie týchto pomôcok. Ošetrujúci lekár nebude musieť komplikovane vypočítavať počty senzorov a vysielačov, na ktoré má poistenec za rok nárok, ale bude mať nárok na ročný finančný balíček akým sa nevyčerpá, lekár bude môcť poistencovi predpisovať senzory resp. vysielače.

Kúpeľná liečba v terapii diabetu

VšZP lieči pacientov s ochorením diabetes mellitus v prípade určitých typov cukrovky v kúpeľných zariadeniach podľa výberu pacienta:

 • Bardejovské Kúpele,
 • Kúpeľno-liečebný ústav DRUŽBA, Bardejovské Kúpele,
 • Kúpele Brusno,
 • Kúpele Lúčky,
 • Trenčianske Teplice,
 • Nimnica,
 • Vyšné Ružbachy,
 • Kováčová (len ambulantne).

Návrh na kúpeľnú liečbu pacienta podáva diabetológ alebo všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu, pričom všetky potrebné odborné vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace.

Prehľad vyšetrení, ktoré je potrebné absolvovať: glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, sérové lipidy a lipoproteíny, EKG a očné pozadie.

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť.

Liečba diabetu je v kúpeľnom zariadení u dospelých poistencov s dĺžkou pobytu – 21 dní. Z verejného zdravotného poistenia hradíme zdravotnú starostlivosť a služby - stravu a ubytovanie, si hradí poistenec sám.

Najčastejšie sa diabetes odhalí u klientov vrámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára – odberom krvi na glykémiu (zvýšené hodnoty). Od typu diabetu závisí aj liečba, na ktorú klienta nastaví diabetológ (tabletky, inzulín). Kúpeľnú liečbu odporučí klientovi lekár a podľa indikačného zoznamu mu vystaví návrh na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine IV/1 s diagnózou novozistený Diabetes mellitus – kúpeľná liečba je možná iba do 6 mesiacov po zistení diabetu lekárom.

V indikačnej skupine IV/2 s diagnózou: Diabetes mellitus s komplikáciami (neurologické, cievne, nefrologické) je liečba v kúpeľných zariadeniach pacientom hradená z verejného zdravotného poistenia raz za dva roky.

U detských poistencov je kúpeľná liečba s diagnózou Diabetes mellitus zaradená do skupiny A (hradíme zdravotnú starostlivosť a časť služieb v štandardných podmienkach). Návrh na kúpeľnú liečbu má platnosť 12 mesiacov od vystavenia lekárom (diabetológom, endokrinológom, ale aj všeobecným lekárom pre deti a dorast na odporúčanie špecialistu).

Pre deti do 18 rokov sa diabetes lieči len v zariadení Bardejovské kúpele. Aj tu platí, že kúpeľnej liečbe predchádza ambulantná alebo ústavná zdravotná starostlivosť.