Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (zamestnávatelia)

Vyplňovanie tlačiva – všeobecné zásady:

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je platiteľ poistného povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné.
Podrobnosti o platení preddavkov na poistné boli definované vo Vyhláške MZ SR č. 239/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. V § 1 tejto Vyhlášky boli definované údaje, ktoré má obsahovať Výkaz preddavkov zamestnávateľa (ďalej len Výkaz).
S účinnosťou od 25.01.2011 bolo vydané úradom Metodické usmernenie č. 3/2/2008, ktoré určovalo spôsob a formu vykazovania preddavkov. 
S účinnosťou od 15.04.2012 vydalo MZ SR Vyhlášku č. 130/2012 o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.
Novela vyššie uvedenej vyhlášky č. 159/2018 od 15.06.2018 upravila spôsob a formu vykazovania preddavkov. Súčasťou príloh sú listinné vzory pre platiteľov poistného na vykázanie preddavkov na poistné ako aj vzory pre vykazovanie preddavkov na poistné v elektronickej podobe.

Forma, vzory a štruktúra výkazov preddavkov pre vykazovanie preddavkov na poistné zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva v časti Legislatíva a financovanie – Zdravotné poistenie.

Vykazovanie preddavkov

Povinnosť zamestnávateľov elektronicky vykazovať preddavky na verejné zdravotné poistenie je stanovená nasledovne:

  • s počtom 20 (vrátane) a viac zamestnancov v období do 31. 12. 2008,
  • s počtom 9 (vrátane) a viac zamestnancov v období od 01.01.2009,
  • s počtom 5 (vrátane) a viac zamestnancov v období od 01. 10. 2009.
  • s počtom 3 (vrátane) a viac zamestnancov v období od 01. 01. 2011.

Termín predkladania:
Zamestnávateľ je povinný doručiť pobočke VšZP výkaz preddavku na poistné za príslušný kalendárny mesiac do troch dní od dňa splatnosti ním odvádzaného preddavku poistného.

Spôsob vykazovania:
Tlačivá sa predkladajú príslušnej pobočke VšZP v papierovej forme, zamestnávateľ, ktorý predkladá výkaz za viac ako 3 poistencov (vrátane), je povinný ho už predložiť v elektronickej forme. Elektronicky je možné podávať výkazy preddavkov cez ePobočku, pokiaľ si užívatelia zriadia elektronické služby. Viac...

Zasielanie výkazov pomocou e-mailu nie je povolené a VšZP ho neakceptuje! 

Tlačivá sú k dispozícii na našich pobočkách a expozitúrach. Tlačivá a štruktúra elektronickej dávky sa nachádzajú nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

Poskytnutie tlačiva cez Internet:

Tlačivo si môžete stiahnuť do svojho počítača, vyplniť a vytlačiť. Nakoniec tlačivo potvrďte Vašim podpisom. Takto vyplnené tlačivo pošlite poštou alebo prineste osobne do podateľne v príslušnej pobočke/expozitúre VšZP.

Dokumenty na stiahnutie:

Výkaz preddavkov zamestnávateľa Popis Tlačivo na stiahnutie 
Štruktúra výkazu preddavkov zamestnávateľa v elektronickej forme   Štruktúra výkazu
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.