Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zmeny od 01.01.2022 a od 01.03.2022

Vykazovanie a platenie poistného

V zmysle novely zákona 580/2004 z. z.  § 13 ods. 18 od 01.03.2022  môže Vláda Slovenskej republiky  nariadením vlády Slovenskej republiky ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného ustanovenia sa súčasne s inými zmenami od  01.01.2022 upravuje štruktúra elektronickej dávky 514 - Výkaz preddavkov zamestnávateľa na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „mesačný výkaz“). V mesačnom výkaze bola doplnená nová položka „Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce“.

V položke sa uvádza vymeriavací základ zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce a na základe nariadenia vlády SR a tento zamestnávateľ nemá povinnosť platiť preddavky na poistné v určenom rozsahu. Vymeriavací základ zamestnávateľa je príjem zamestnanca, znížený o tento rozsah. Vypočítava sa ako rozdiel celkovej výšky príjmu zamestnanca a poskytnutej podpory v čase skrátenej práce. Ak zamestnávateľ nemá povinnosť platiť preddavky na poistné v plnom rozsahu, uvedie sa v položke 0. Ak nedochádza k oslobodeniu od povinnosti platiť preddavky na poistné v určenom rozsahu, položka sa nevypĺňa.
Vzor dátového rozhrania mesačného výkazu je zverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Uvedená položka sa bude vypĺňať len v prípade, ak bude zamestnávateľovi v zmysle nariadenia vlády SR poskytnutá podpora v čase skrátenej práce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti. Súčasne s nariadením vlády SR z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti musí byť vydané aj nariadenie vlády SR, ktoré ustanoví obdobie, počas ktorého zamestnávateľ nemá povinnosť platiť preddavky na poistné.

Zrušenie odvodovej úľavy

Od 01.03.2022 sa ruší odvodová úľava. Osoby, u ktorých sa uplatňovala odvodová úľava a teda aj nulová sadzba poistného (u zamestnávateľa aj u zamestnanca) sa nebudú považovať za poistencov štátu. Bude sa na nich nahliadať rovnako ako aj na iné osoby spĺňajúce definíciu zamestnanca v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z.

Zamestnávateľ v tejto súvislosti plní oznamovacie povinnosti v zmysle §24 ods.1 písm. c) zákona o zdravotnom poistení a za zamestnancov u ktorých si uplatňuje odvodovú úľavu zašle ukončenie kódu 1W k 28.02.2022. Zamestnávateľ pri plnení oznamovacích povinností bude môcť vykázať v dávke 601 zamestnanca s kódom zmeny 1W s dátumom zmeny do  28.02.2022 (t .j. po 1.3.2022, už kód 1W bude možné vykázať už len so spätnou platnosťou).

Vykazovanie poistenca, ktorý odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Od 1.1.2022 sa fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o zdravotnom poistení a má nárok na príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z.) považuje za zamestnanca. V mesačnom výkaze bude  takýto poistenec vykázaný ako riadny zamestnanec.

V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 nemala táto osoba na účely zdravotného poistenia postavenie zamestnanca, a preto ju zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasoval do zdravotnej poisťovne, ako zamestnanca.