Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2021

Obsahová navigácia

Ročné zúčtovanie je legislatívne upravené:

 • v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 • vo vyhláške MZ SR č. 159/2018 Z. z.  o podrobnostiach vo vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov (ďalej  len „vyhláška“), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle § 23 – § 24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2022 podklady na správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše preddavok z priemernej mesačnej mzdy (zamestnávateľ) alebo z minimálneho základu (samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ).

Poistenci, ktorí mali v roku 2021 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012 a dividendy za účtovné obdobie roku 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR, sú povinní oznámiť tieto príjmy do 31. 5. 2022.

Na oznámenie príjmov za rok 2021 použite tlačivo . Oznámenie o príjmoch za rok 2021 vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2021 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy, pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012,
 2. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Plnením oznamovacích povinností si poistenci a platitelia poistného zabezpečia správnosť oznámenia výsledkov ročného zúčtovania, od ktorého sa odvíja vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám spojeným napr. s doručovaním preplatku na účet.

Nahlasovanie údajov

Zmenu alebo overenie údajov, napr. o platiteľovi poistného, bankovom účte a pod., môžete vykonať jednoducho a rýchlo z pohodlia domova prostredníctvom ePobočky na www.epobocka.com alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP v časti Poistné – Moji platitelia poistného.

Ak ePobočku nemáte ešte aktivovanú, kliknite na www.epobocka.com. Aktívna ePobočka ponúka klientom celý rad výhod. Viac o výhodách.

Mobilná aplikácia VšZP je bezplatná a dostupná v App Store, Google Play a AppGallery.

Zmeny môžete urobiť aj osobne na našich kontaktných pracoviskách alebo poštou zaslaním Oznámenia poistenca/platiteľa poistného.

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2022 – poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2022 – poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy), sú povinní predložiť vyplnené tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2021 .

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie rokov 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vyplatil, a dividend za účtovné obdobie rokov 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatených právnickou osobou, ktorá dividendy vypláca a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2022 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky proti výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

31. október 2022 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za poistencov, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2022 – zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých tento výsledok nedosiahol najmenej 5 eur (týka sa preplatku, ako aj nedoplatku). 

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek,
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov. 
  Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,
 4. ostatné príjmy – príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.,
 5. príjmy z dividend – príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend
V ročnom zúčtovaní za rok 2021 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2021 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

 • Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to do 31. mája 2022.
 • Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2021 je to suma 546,00 eur.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2021 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 546,00 eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000 eur. Túto sumu (10 000 eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2021.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016
Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend, alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t. j. právnickou osobou so sídlom na území SR

 • Preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend.
 • Preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené, a do tohto dňa je preddavok zároveň aj splatný.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

 • Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2022.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2021 vyplatené podiely zo zisku za rok 2014 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 eur. Túto sumu (5 000,00 eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2021.

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie

Zamestnanec,

 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale tento zamestnávateľ ho nezamestnával počas celého roka,
 • ktorý sa považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona z dôvodu účasti na štrajku.

SZČO

 • Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie všetkým SZČO.

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona),

 • ak je jeho príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa, alebo jeho príjem z dividend je väčší ako 0,00 eura.

Poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ak mal:

 • príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 eura,
 • príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Ostatní poistenci, vzťahuje sa na poistenca,

 • ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka v Slovenskej republike, mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona,
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom môže byť preplatok, resp. nedoplatok. 

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky ročného zúčtovania.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného – § 19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia – § 19 ods. 8 zákona.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

 • údaj o výške preplatku, resp. nedoplatku,
 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte,
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 1. 1. 2023,
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania, resp. poučenie o možnosti podať námietky proti výkazu nedoplatkov.

Výkaz nedoplatkov okrem toho od ročného zúčtovania za rok 2021 obsahuje aj Priebeh období povinnosti platenia poistného. Tu sa uvádzajú obdobia, v ktorých bol poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou alebo tzv. samoplatiteľom v roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva. Ostatných platiteľov poistného teda zamestnávateľa alebo obdobia, kedy bol platiteľom poistného štát, sa neuvádzajú.

Ak sa ročné zúčtovanie vykoná iba na základe príjmov zo závislej činnosti a poistenec je v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, túto povinnosť vykoná za neho zamestnávateľ v prípade, že poistenec je stále jeho zamestnancom.

Samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby môžu úhradu vykonať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska  k oznámeniu alebo od doručenia nového oznámenia. Preplatok sa vracia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

 

Dokumenty na stiahnutie