Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poradňa pre študenta o zdravotnom poistení

Obsahová navigácia

Študenti, pozor! Zistite si, ako ste na tom so zdravotným poistením

Najčastejšie otázky o zdravotnom poistení od študentov a absolventov škôl súvisiace so začiatkom školského roka

PRE STREDOŠKOLÁKOV

 • Ukončil som strednú školu a po prázdninách budem pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Aké mám oznamovacie povinnosti?

  Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak absolvent strednej školy pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu, t. j. nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni.
 • Aké mám povinnosti, ak po ukončení strednej školy nebudem pokračovať v štúdiu na vysokej škole?

  Ak absolvent strednej školy nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade platí za neho zdravotné poistenie štát. Ak tak neurobí, musí sa najneskôr do 8. októbra kalendárneho roku prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia a poistné si začne hradiť sám.
 • Ukončil som strednú školu, podal som si prihlášku na VŠ, ale ešte stále neviem, či budem prijatý. Mám si zatiaľ platiť poistné sám?

  Poistencami štátu sú absolventi stredných škôl do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Poistné si teda v tomto období nemusíte platiť sám.
 • Ukončil som strednú školu a budem študovať na VŠ v zahraničí, aké mám povinnosti?

  Ak sa absolvent strednej školy chystá na vysokú školu v niektorej z krajín EÚ, EHS alebo vo Švajčiarsku (členské štáty EÚ), na ktorej je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom v SR, zostane naďalej ako študent poistený v SR a zdravotné poistenie bude za neho platiť štát. Potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ vrátane štátu štúdia bude čerpať na základe EPZP. Zoznam ekvivalentných vysokých škôl je zverejnený na internetovej stránke MŠ SR. V prípade, že bude navštevovať vzdelávaciu inštitúciu, ktorá sa v uvedenom zozname nenachádza, je potrebné, aby zdravotnej poisťovni doručil doklad o ekvivalencii štúdia (vydáva ho Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe žiadosti o posúdenie štúdia) a potvrdenie o návšteve školy. Okrem ekvivalencie bude zdravotná poisťovňa skúmať aj ďalšie podmienky vyplývajúce zo zákona (napr. vek do 30 rokov, či ide o denné štúdium, neexistenciu zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ a pod.). Ak absolvent podmienky ekvivalentného štúdia nesplní, stane sa samoplatiteľom.
 • Skončil som strednú školu a idem pracovať do zahraničia. Čo z toho pre mňa vyplýva?

  Ak ste sa rozhodli po skončení strednej školy odísť pracovať do zahraničia, zdravotné odvody si budete platiť tam, kde ste ekonomicky aktívny. To znamená, že sa musíte prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia, a zároveň sa v lehote do 8 dní od vzniku povinnosti zdravotného poistenia v inom štáte odhlásiť z verejného zdravotného poistenia v SR a doložiť doklady preukazujúce vznik zdravotného poistenia mimo územia SR.
 • Po maturite ma neprijali na vysokú školu. Rozhodol som sa preto, že si založím živnosť. Mám povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni?

  Ak si založíte živnosť, vznik oprávnenia oznámi poisťovni živnostenský úrad. Ak budete vykonávať iný druh samostatne zárobkovej činnosti (napr. finančný poradca, daňový poradca, lekár, veterinár, advokát, notár, znalec, tlmočník, autor), treba to oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní.
 • Ukončil som strednú školu a pokračujem v nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu, je súvisle za mňa platiteľom poistného štát?

  V tomto prípade najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku zostávate poistencom štátu za predpokladu, že sa po ukončení štúdia na strednej škole nezamestnáte alebo nezačnete podnikať.
 • Nezložil som maturitnú skúšku a opravný termín mám v septembri. Ako to bude s mojím poistením? Dokedy ho bude za mňa platiť štát?

  Ak ste maturitnú skúšku nevykonali v určenom termíne a bola vám povolená opravná skúška, poistné bude za vás platiť štát do konca školského roka (31. augusta), v ktorom malo byť štúdium ukončené.
 • Prerušil som štúdium na strednej škole (nie zo zdravotných dôvodov), mám oznamovaciu povinnosť? Dokedy som považovaný za študenta?

  V období, v ktorom ste z iných ako zdravotných dôvodov prerušili štúdium, sa za študenta nepovažujete. Máte teda povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného.
 • Som 18-ročná študentka strednej školy s individuálnym študijným plánom (nie je to považované ani za denné, ani externé štúdium) a dokončila som už povinnú školskú dochádzku. Je za mňa platiteľom poisteného štát?

  Individuálne vzdelávanie sa povoľuje vo výnimočných prípadoch. Ak spĺňate všetky podmienky vyplývajúce zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§ 9 ods. 1), poistné platí za vás štát.

  Znenie § 9 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:
  (1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa
  a) do skončenia povinnej školskej dochádzky,
  b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak
  1. sa sústavne pripravuje na povolanie,
  2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo
  3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.
  Ak by ste sa počas individuálneho vzdelávania zamestnali, prestávate byť poistenkou štátu.
 • Mám 17 rokov a rozhodol som sa ukončiť štúdium na strednej škole. Bude za mňa naďalej platiteľom poistného štát?

  V prípade prerušenia štúdia z iných ako zdravotných dôvodov štát prestane za vás platiť poistné z titulu nezaopatreného dieťaťa. Je potrebné, aby ste zdravotnej poisťovni oznámili platiteľa poistného.
 • Som absolventka vyššieho odborného vzdelania na strednej odbornej škole, zaujímalo by ma, či počas letných prázdnin som v zdravotnej poisťovni stále vedená ako študentka?

  Áno, aj počas letných prázdnin ste ešte stále zaradená medzi študentmi, pretože prázdniny ako obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku (31. augusta), v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, sa podľa zákona považujú za sústavnú prípravu na povolanie. V tomto prípade máte teda stále status študenta.

PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

 • Odkedy začína platiť za študenta poistné štát, ak sa zápis na VŠ uskutoční ešte pred začatím akademického roka?

  Poistencom štátu sa stávate dňom zápisu na vysokú školu. Ak bezprostredne po skončení štúdia na strednej škole pokračujete v štúdiu na vysokej škole, štát je platiteľom poistného aj počas letných prázdnin do zápisu na vysokú školu.
 • Ukončil som prvý stupeň vysokoškolského štúdia a po prázdninách pokračujem v štúdiu na druhom stupni. Počas prázdnin bude za mňa poistné platiť štát?

  Ak do dovŕšenia 26 rokov veku po skončení 1. stupňa (Bc.) pokračujete vo vysokoškolskom štúdiu, štát za vás zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na 2. stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium. Na absolventov vysokoškolského štúdia 2. stupňa (napr. Mgr., Ing.), ktorí v tom istom roku začnú doktorandské štúdium, sa uvedené vzťahuje iba pri dennej forme doktorandského štúdia.
 • Ukončil som vysokú školu, dokedy som považovaný za študenta?

  Status študenta strácate v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Nie teda až po promócii, keď si prevezmete diplom.
 • Je potrebné zdokladovať štúdium každý rok (prechod z jedného ročníka do druhého)?

  Potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné predkladať každý rok, ak študujete bez prerušenia na vysokej škole v Slovenskej republike. Túto informáciu oznamuje elektronicky zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Neurobil som štátnu záverečnú skúšku (Bc.) a rozhodol som sa opäť si podať prihlášku na vysokú školu. Aké sú moje povinnosti, bude za mňa platiť poistné štát aj v medziobdobí?

  V tomto prípade hovoríme o skončení štúdia vylúčením zo štúdia na vysokej škole pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku vysokej školy. Dňom vylúčenia zo štúdia na vysokej škole strácate status študenta, a teda prestávate byť poistencom štátu. Zo zákona vám vyplýva oznamovacia povinnosť nahlásiť do 8 dní zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného.
 • Ukončil som vysokoškolské štúdium 2. stupňa a opäť idem študovať na inú VŠ. Je za mňa platiteľom poistného štát?

  V prípade, že ste už získali akademický titul pre vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, neplatí za vás poistné štát.
 • Ukončil som 2. stupeň vysokoškolského štúdia a ďalej ma čaká postgraduálne alebo rigorózne štúdium. Bude za mňa aj naďalej platiteľom poistného štát? Aké mám povinnosti?

  Nie, v tomto prípade nebude za vás platiť poistné štát. Štát je podľa zákona platiteľom poistného len za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak jeho celková dĺžka neprekročí štandardnú dĺžku štúdia, stanovenú pre doktorandský študijný program v dennej forme, ak študent už v minulosti nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.
 • Študujem na VŠ v zahraničí mimo EÚ, môžem zostať poistený v SR?

  Na poskytnutie kvalifikovanej odpovede je potrebné doručiť do zdravotnej poisťovne doklad o ekvivalencii štúdia (vydáva ho Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia), potvrdenie o návšteve školy a, samozrejme, vyžaduje sa aj splnenie iných zákonom stanovených podmienok, napr. vek do 30 rokov, denná forma štúdia a pod.
 • Idem študovať do zahraničia v programe Erasmus. Aké mám povinnosti?

  Ak chcete byť naďalej považovaný za poistenca štátu, platí to, čo sme uviedli v odpovedi na predchádzajúcu otázku, a teda je potrebné doručiť do zdravotnej poisťovne doklad o ekvivalencii štúdia (vydáva ho Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia), potvrdenie o návšteve školy a, samozrejme, vyžaduje sa aj splnenie iných zákonom stanovených podmienok, napr. vek do 30 rokov, denná forma štúdia a pod.
 • Študujem na vysokej škole v zahraničí, a zároveň som si tam našiel aj prácu. Aké povinnosti z toho pre mňa vyplývajú?

  Ak v zahraničí popri štúdiu v niektorej z krajín EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku začnete pracovať, máte povinnosť prihlásiť sa do miestneho systému zdravotného poistenia, a zároveň do 8 dní od vzniku povinnosti zdravotného poistenia podať do VšZP odhlášku z verejného zdravotného poistenia v SR spolu s dokladmi preukazujúcimi vznik zdravotného poistenia mimo územia SR.
 • Nezložil som v riadnom termíne štátnu záverečnú skúšku (Mgr.) a čaká ma opravná. Dokedy som považovaný za poistenca štátu?

  Poistencom štátu ste do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Do tohto termínu si teda poistné nemusíte platiť. Ak do 31. augusta úspešne absolvujete štátnu záverečnú skúšku, prestanete byť študentom v deň nasledujúci po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ak do 31. augusta neabsolvujete úspešne opravnú štátnu záverečnú skúšku, tak dňom 31. augusta príslušného kalendárneho roka strácate status študenta.
 • Prerušujem vysokoškolské štúdium zo zdravotných dôvodov. Aké doklady mám predložiť, aby som bol považovaný za poistenca štátu?

  Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj osoba po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie je schopná sa sústavne pripravovať na povolanie, alebo je neschopná vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov choroba a stav, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. V tomto prípade je potrebné doručiť zdravotnej poisťovni potvrdenie školy o prerušení štúdia zo zdravotných dôvodov.
 • Budem študovať kombinovanou formou štúdia, ako bude posudzované moje poistenie?

  Ak sa chystáte študovať na vysokej škole v inej ako dennej forme a máte viac ako 26 rokov, musíte počítať s tým, že štát nebude za vás platiť poistné.
 • Prijali ma na celoživotné vzdelávanie na lekársku fakultu v zahraničí. Môžem byť naďalej poistená v SR ako študentka?

  Potvrdenie o prijatí na takúto formu vysokoškolského štúdia na uznanie kategórie poistenca štátu nepostačuje. Celoživotné vzdelávanie podľa zákona č. 568/2009 Z. z. zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť si vedomosti, zručnosti a schopnosti. Tento zákon sa nevzťahuje na nadobúdanie, hodnotenie a overovanie odbornej kvalifikácie na výkon povolaní podľa osobitných predpisov, na prípravu na výkon odborných činností podľa osobitných predpisov, na vzdelávanie uskutočňované podľa osobitného predpisu a na vzdelávanie na vysokých školách. Osoba, ktorá sa zúčastňuje na celoživotnom vzdelávaní, sa nepovažuje za študenta v zmysle zákona o vysokých školách. Celoživotné vzdelávanie už svojou definíciou v zákone jednoznačne nezodpovedá definícii denného vysokoškolského štúdia 1. alebo 2. stupňa. Status študenta nie je preto možné v tomto prípade ponechať.
 • Idem na 3 roky študovať do Kanady, mám doklad o ekvivalencii štúdia. Môžem ostať poistený v SR ako študent?

  Odporúčame vyžiadať si z vysokej školy v zahraničí potvrdenie o štúdiu, ktoré je potrebné doručiť zdravotnej poisťovni aj s dokladom o ekvivalencii štúdia. Na priznanie statusu študenta však musíte spĺňať aj ďalšie zákonom stanovené podmienky, napr. vek do 26 rokov veku, resp. do 30 rokov, ak ide o dennú formu štúdia a pod.

PRE DOKTORANDOV

 • Ukončil som 2. stupeň vysokoškolského štúdia a pokračujem ďalej v štúdiu ako doktorand. Je súvisle za mňa platiteľom poistného štát?

  Za absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí v štúdiu pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Za poistenca štátu sa považuje účastník denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.
 • Ako doktorand som prekročil štandardnú dĺžku štúdia, dokedy som poistencom štátu?

  Štát za vás odvádza poistné na verejné zdravotné postenie, ak spĺňate tieto podmienky:
  • študujete doktorandský študijný program v dennej forme,
  • celková dĺžka vášho štúdia neprekročila štandard stanovený pre doktorandský študijný program v dennej forme,
  • už predtým ste nezískali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
  • nedovŕšili ste vek 30 rokov.
  Ak študent doktorandského štúdia niektorú z uvedených podmienok nespĺňa, nepovažuje sa na účel zdravotného poistenia za osobu, za ktorú poistné platí štát. V takomto prípade je poistenec povinný platiť si poistné sám ako samoplatiteľ, ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú štát hradí poistné z iného dôvodu.
 • Som účastníkom doktorandského štúdia a dovŕšil som vek 30 rokov. Dokedy som poistencom štátu?

  Do dovŕšenia 30 rokov veku.
  Štát za vás odvádza poistné na verejné zdravotné postenie, ak spĺňate tieto podmienky:
  • študujete doktorandský študijný program v dennej forme,
  • celková dĺžka vášho štúdia neprekročila štandard stanovený pre doktorandský študijný program v dennej forme,
  • už predtým ste nezískali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
  • nedovŕšili ste vek 30 rokov.
  Ak študent doktorandského štúdia niektorú z uvedených podmienok nespĺňa, nepovažuje sa na účel zdravotného poistenia za osobu, za ktorú poistné platí štát. V takomto prípade je poistenec povinný platiť si poistné sám ako samoplatiteľ, ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo osobou, za ktorú štát hradí poistné z iného dôvodu.
 • Chystám sa na doktorandské štúdium do zahraničia. Aké mám povinnosti?

  Do zdravotnej poisťovne je potrebné doručiť doklad o ekvivalencii štúdia, ktorý vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia, a potvrdenie o návšteve školy. Na to, aby za vás mohol platiť poistné štát, sa vyžaduje aj splnenie ďalších zákonom stanovených podmienok, o ktorých sme sa už podrobne zmienili.
 • Ukončil som doktorandské štúdium a idem študovať na ďalšiu VŠ, ako to bude s mojím poistením?

  V tomto prípade štát nie je platiteľom poistného. Štát je platiteľom poistného za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov (§ 11 ods. 7 písm. t., zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.)).

Vieš ako podať doklady do poisťovne?

Jednoducho stačí, ak si tlačivo stiahneš z našej stránky, vyplníš, vytlačíš a podpíšeš. K podpísanému tlačivu prilož potrebné doklady (ich fotokópie) a všetko odnes na našu pobočku alebo zašli poštou na adresu tvojej pobočky.

Ak si nenašiel odpoveď na svoju otázku a nevieš si rady, tak nám napíš na infolinka@vszp.sk, alebo zavolaj do call centra - 0850 003 003.