Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Oznámenie zamestnávateľa

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov v zmysle Metodického usmernenia ÚDZS č. 12/12/2014 s účinnosťou od 02.03.2023.

V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/12/2014 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni“, zverejňujeme pre platiteľov prehľad noviniek - zmien týkajúcich sa oznámenia o zmene platiteľa u poistencov. Uvedené zmeny platia od 02.03.2023.

 1. Osoby poberajúce príjmy v nepravidelných intervaloch, resp. po skončení pracovného pomeru

  • zamestnávateľ ich prihlasuje a odhlasuje iba na jeden deň a to v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň

 2. Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť

  • za poistencov uvedených v zozname pod číslom 1 (poistenec štátu) v spojení s písmenami v spojení s písmenami C, O a U  a za poistencov pod číslom 2 (zamestnanec)
   C poberateľ rodičovského príspevku
   O osoba na PN, OČR, materská dovolenka (Zamestnávateľ je naďalej povinný oznámiť začiatok a koniec poberania náhrady príjmu vyplácaného svojim zamestnancom. Túto skutočnosť  oznamuje zdravotnej poisťovni kódom 1O vždy s uvedením začiatku poberania náhrady príjmu vyplácaného svojim zamestnancom, a ak práceneschopnosť trvá 10 a menej dní, tak aj s uvedením konca poberania náhrady príjmu vyplácaného svojim zamestnancom.)
   U poberateľ náhrady služobného platu policajta a vojaka počas PN

 3. Zamestnávateľ neplní oznamovaciu povinnosť

  • za poistencov štátu pod číslom 1 v spojení s písmenami A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, T, P, Q, R, S, V, X a Y
   A študent
   B poberateľ dôchodku
   D osoba v dôchodkovom veku bez nároku na starobný dôchodok
   E invalid bez nároku na invalidný dôchodok
   G osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
   H osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení (rozhodnutie súdu) alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne
   I zahraničný študent na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv
   J poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie
   K osoba, ktorá sa celodenne stará o dieťa vo veku do 6 rokov
   L fyzická osoba, ktorá opatruje občana ZŤP alebo blízku osobu nad 80 rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby,
   M manžel (ka) zamestnanca v zahraničí
   N osobný asistent občanovi ZŤP
   T fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo
   P fyzická osoba, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzická osoba, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
   Q fyzická osoba, vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚP
   R cudzinec zaistený na území SR
   S azylant v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu
   V študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka štúdia neprekročila štandardnú dĺžku doktorandského štúdia, ak neprekročil vek 30 rokov a ak nezískal už VŠ vzdelanie III. Stupňa
   X fyzická osoba vykonávajúca dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu
   Y štipendista v rámci programu, ktorého vytvorenie schválila vláda Slovenskej republiky, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje na základe medzinárodnej zmluvy, alebo v rámci programu Európskej únie, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje podľa osobitného predpisu, ak takejto osobe je priznané štipendium na dobu v trvaní viac ako jeden mesiac a ak ku dňu vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia trvá existencia programu.

 4. Osobitný kód 2Y

  • na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu nepravidelných príjmov alebo príjmov vyplatených po skončení pracovného pomeru sa používa kód 2Y, v ktorom 2 vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca a Y o tom, že ide o situáciu, ktorá je uvedená v § 11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení.

 5. Osobitný kód 2N

  • na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu čerpania neplateného voľna zamestnanca, absencie sa zaviedol kód 2N, v ktorom 2 vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca a N o tom, že ide o situáciu, ktorá je uvedená v § 11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení.

 6. Osobitný kód 2D

  • na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu zamestnávania fyzickej osoby na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti sa zaviedol osobitný kód 2D, v ktorom 2 vypovedá, že ide o zamestnanca a D o skutočnosti, že takýto zamestnanec má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti

 7. Osobitný kód 2P

  • Zamestnávateľ si plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu „2P“ v prípade, ak sú splnené súčasne všetky 3 podmienky:

   • fyzická osoba je zamestnaná na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
   • má nárok na odpočítateľnú položku a
   • pokladá sa u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľstvo, mandátna zmluva).

  Prostredníctvom kódu „2P“ sa neoznamujú zmeny týkajúce sa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  Kód „2P“ je potrebné použiť, aj v prípade, ak si takáto osoba nepožiadala o uplatnenie OP u zamestnávateľa. Príklady ilustrujúce situácie, kedy zamestnávateľ vykazuje kód „2P“ sú popísané nižšie v časti „Niekoľko príkladov z praxe“.

 8. Osobitný kód 2S

  • na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu zamestnávania fyzickej osoby na základe pracovného pomeru, z dôvodu účasti na štrajku sa zaviedol osobitný kód 2S, v ktorom „2“ vypovedá, že ide o zamestnanca v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a „S“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca, zúčastneného na štrajku.

Niekoľko príkladov z praxe 

 1. Zamestnanec má uzavretú dohodu na obdobie jedného mesiaca marec. Činnosť, ktorú má vykonávať na túto dohodu, vykonáva však iba v období od 1.marca do 10. marca
  Zamestnávateľ ho prihlási kódom 2D

  nasledovne: Kód zmeny: 2D Platnosť zmeny: Z Dátum: 01.03.2013
    Kód zmeny: 2D Platnosť zmeny: K Dátum: 10.03.2013
 2. Ak zamestnávateľ nevie určiť presný dátum výkonu práce napríklad v prípade pri dohode o pracovnej činnosti, prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D, na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil
  Zamestnancovi zamestnávateľ vyplatil príjem v mesiaci február. Zamestnávateľ nahlási tohto zamestnanca zdravotnej poisťovni

  nasledovne: Kód zmeny: 2D Platnosť zmeny: Z Dátum: 31.01.2013
    Kód zmeny: 2D Platnosť zmeny: K Dátum: 31.01.2013
 3. Zamestnanec má vyplatenú odmenu z titulu nepravidelného príjmu alebo z titulu príjmu vyplateného po skončení pracovného pomeru v marci . Zamestnávateľ prihlási zamestnanca na jeden (posledný) deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom došlo k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň
  nasledovne: Kód zmeny: 2Y Platnosť zmeny: Z Dátum: 28.02.2013
    Kód zmeny: 2Y Platnosť zmeny: K Dátum: 28.02.2013
 4. Zamestnanec čerpá neplatené voľno v období od 01.03.2013 do 05.03.2013. Zamestnávateľ ho nahlási zdravotnej poisťovni kódom 2N do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom čerpal neplatené voľno
  nasledovne: Kód zmeny: 2N Platnosť zmeny: Z Dátum: 01.03.2013
    Kód zmeny: 2N Platnosť zmeny: K Dátum: 05.03.2013
 5. Zamestnanec má od 11.03.2013 absenciu. Dňa 01.04.2013 nastúpi do práce, dňom 02.04.2013 s ním zamestnávateľ ukončí pracovný pomer.
  Oznámenie do zdravotnej poisťovne zo strany zamestnávateľa vyzerá

  nasledovne: Kód zmeny: 2N Platnosť zmeny: Z Dátum: 11.03.2013
    Kód zmeny: 2N Platnosť zmeny: K Dátum: 31.03.2013
    Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: K Dátum: 02.04.2013
 6. Zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, vznikne pracovný pomer k 01.01.2015 a súčasne v rovnaký deň nastane aj skutočnosť, že tento zamestnanec je u tohto istého zamestnávateľa považovaný za zamestnanca aj z iného dôvodu (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže

  nasledovne: Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.1.2015
    Kód zmeny: 2P Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.1.2015
 7. zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, vznikne pracovný pomer k 10.01.2015 a tento zamestnanec je už evidovaný u tohto istého zamestnávateľa ako zamestnanec z iného dôvodu od 01.11.2014 (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže

  nasledovne: Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.11.2014
    Kód zmeny: 2P Platnosť zmeny: Z Dátum: 10.1.2015
 8. zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, zanikne pracovný pomer k 10.01.2015 a tento zamestnanec je naďalej u tohto istého zamestnávateľa považovaný za zamestnanca aj z iného dôvodu (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže

  nasledovne: Kód zmeny: 2P Platnosť zmeny: K Dátum: 10.1.2015

  Vykázanie kódu „2P“ znamená ukončenie pracovného pomeru, nie iného dôvodu napr. konateľstva!

 9. zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, vznikne pracovný pomer k 01.01.2015 a tento zamestnanec je od 01.03.2015 u tohto istého zamestnávateľa považovaný za zamestnanca aj z iného dôvodu (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže

  nasledovne: Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.1.2015

  Kód „2P“ sa v uvedenom prípade nevykazuje!

 10. Zamestnanec sa zúčastni štrajku od 01.03.2018 do 05.03.2018. Zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi zdravotnej poisťovni

  nasledovne: Kód zmeny: 2S Platnosť zmeny: Z Dátum: 01.03.2018
    Kód zmeny: 2S Platnosť zmeny: K Dátum: 05.03.2018

Oznámenie zamestnávateľa

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je v zmysle § 24 ods.1 písmeno c) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov povinný plniť oznamovaciu povinnosť za svojich zamestnancov, t.z. elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m), a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. Zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení (skutočnosť, že poistenec v pracovnom pomere sa nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a nie je fyzickou osobou podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s)) oznámi platiteľ poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou určil s účinnosťou od 02.03.2023 Metodickým usmernením č. 12/12/2014 formulár Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré slúži na účely zamestnávateľom oznámených zmien, ktoré sa týkajú jeho zamestnancov.

Upozornenie: Formulár nenahrádza pri začiatku platnosti kategórie zamestnanca prihlášku na verejné zdravotné poistenie poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne.

Forma oznámenia zmien:

S platnosťou od 01.01.2021 má zamestnávateľ povinnosť hlásiť zmenu platiteľa u poistencov do zdravotnej poisťovne výlučne elektronicky.

Štruktúra oznámenia v elektronickej forme je určená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – v MU č. 12/12/2014 (dátové rozhranie je taktiež umiestnené v dokumentoch na stiahnutie).
Zamestnávateľ zasiela údaje elektronicky prostredníctvom ePobočky (www.vszp.sk) alebo na elektronických nosičoch.

Dokumenty na stiahnutie