Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Informačná povinnosť

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) je povinnou osobou vo vzťahu k zákonu o slobode informácií, avšak jej informačná povinnosť je obmedzená.

VšZP v súlade s § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií sprístupní výlučne informácie:

 • o svojej rozhodovacej činnosti, t. j. vo veci schvaľovania plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa § 9f) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 580/2004 Z. z.“) a vo veci výkazu nedoplatkov podľa § 17a zákona č. 580/2004 Z. z.,
 • o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 • o obsahu plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

VšZP v rámci agendy zákona o slobode informácií nevybavuje podania, ktoré sa týkajú individuálnych otázok poistencov súvisiacich predovšetkým, nie však len s ich platbami voči zdravotnej poisťovni, či poskytnutej (vykázanej) zdravotnej starostlivosti. VšZP posudzuje podania vždy podľa ich obsahu a nie ich formálneho označenia (§ 22 ods. 1 zákona o slobode informácií v spojení s § 19 ods. 2 Správneho poriadku), pričom takéto žiadosti vybavuje ako štandardné podanie, (t.j. nie ako žiadosť v rámci zákona o slobode informácií).

Akou formou je možné požiadať o informáciu v rámci zákona o slobode informácií?

O informácie môžete požiadať:

 • prostredníctvom elektronickej pošty žiadosťou zaslanou na adresu zakon211@vszp.sk
 • na základe písomnej žiadosti, doručenej do sídla VšZP na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka,
 • formou ústnej žiadosti, ktorú je možné podať osobne, v úradných hodinách jednotlivých pobočiek, alebo expozitúr,
 • telefonicky prostredníctvom call centra na čísle: 0850 003003.

Náležitosti žiadosti

Súčasťou podanej žiadosti musí byť uvedenie aspoň týchto údajov:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • kto ju podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo),
 • akých informácií sa týka,
 • akou formou požadujete informácie sprístupniť (e-mail, poštová zásielka),

V prípade, ak žiadosť nebude obsahovať predpísané náležitosti, VšZP vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadosť nebude doplnená a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, VšZP žiadosť odloží.

Vybavenie žiadosti a lehoty

VšZP vybaví žiadosť bezodkladne, najneskôr však v lehote do 8 pracovných dní odo dňa jej podania, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov. V prípade ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe - slepeckým (Braillovým) písmom, tak v lehote do 15 pracovných dní.

Ak sú predmetom žiadosti už zverejnené informácie, VšZP oznámi žiadateľovi v lehote do 5 dní od podania žiadosti, kde je možné požadovanú informáciu nájsť a získať.

V prípade, že VšZP nemá požadované informácie k dispozícii a vie, kde je možné takéto informácie získať, zabezpečí postúpenie žiadosti príslušnej inštitúcií, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Predĺženie lehoty

VšZP je oprávnená v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac však o 8 pracovných dní a v prípade, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme, najviac o 15 pracovných dní. O predĺžení lehoty VšZP informuje žiadateľa, ešte pred jej uplynutím, vrátane uvedenia dôvodu.

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie

VšZP sprístupňuje informácie bezplatne, je však oprávnená žiadateľovi vyúčtovať hotové výdavky, ktoré súviseli so zaslaním informácie.

VšZP neúčtuje výdavky, ak ich výška neprekročí 5 € vrátane DPH.

Náklady za sprístupnenie informácií uhrádza žiadateľ, v zmysle Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií nasledovne:

 1. 0,08 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 (0,07 € základ DPH +0,01 € DPH)
  0,12 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 (0,10 € základ DPH +0,02 € DPH)
  0,14 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 (0,12 € základ DPH +0,02 € DPH)
  0,22 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 (0,18 € základ DPH +0,04 € DPH)
 2. 1,44 € za 1 ks DVD – R (1,20 € základ DPH +0,24 € DPH)
  1,08 € za 1 ks CD – R (0,90 € základ DPH +0,18 € DPH)
 3. obálka DVR B6 – 0,05 € (0,04 € základ DPH + 0,01 € DPH)
  obálka DVR C5 – 0,08 € (0,07 € základ DPH + 0,01 € DPH)
  obálka DVR C4 – 0,10 € (0,08 € základ DPH + 0,02 € DPH)

2. Náklady spojené s odoslaním informácie sa určia podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Úhrada nákladov sa určí ako súčet vyššie uvedených nákladov.

V prípade, ak výška nákladov prekročí sumu 5 €, VšZP zašle žiadateľovi výzvu k platbe. V dokumente je uvedené číslo účtu, resp. ďalšie možné formy platby za sprístupnenú informáciu.

Podnet na vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácie

VšZP je oprávnená informáciu nesprístupniť z dôvodu ak informáciu nemá k dispozícií, alebo ak ak nemá vedomosť, kde takúto informáciu možno získať, ako aj v prípade, ak otázky v žiadosti sú nad rámec informačnej povinnosti zdravotnej poisťovne.

V takomto prípade VšZP najneskôr do 3 dní zašle Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky podnet na vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácie.