Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Informačná povinnosť

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) je povinnou osobou vo vzťahu k zákonu o slobode informácií, avšak jej informačná povinnosť je obmedzená.

VšZP v súlade s § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií sprístupní výlučne informácie:

 • o svojej rozhodovacej činnosti, t. j. vo veci schvaľovania plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa § 9f) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 580/2004 Z. z.“) a vo veci výkazu nedoplatkov podľa § 17a zákona č. 580/2004 Z. z.,
 • o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 • o obsahu plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

VšZP v rámci agendy zákona o slobode informácií nevybavuje podania, ktoré sa týkajú individuálnych otázok poistencov súvisiacich predovšetkým, nie však len s ich platbami voči zdravotnej poisťovni, či poskytnutej (vykázanej) zdravotnej starostlivosti. VšZP posudzuje podania vždy podľa ich obsahu a nie ich formálneho označenia (§ 22 ods. 1 zákona o slobode informácií v spojení s § 19 ods. 2 Správneho poriadku), pričom takéto žiadosti vybavuje ako štandardné podanie, (t.j. nie ako žiadosť v rámci zákona o slobode informácií).

Akou formou je možné požiadať o informáciu v rámci zákona o slobode informácií?

O informácie môžete požiadať:

 • prostredníctvom elektronickej pošty žiadosťou zaslanou na adresu zakon211@vszp.sk
 • na základe písomnej žiadosti, doručenej do sídla VšZP na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka,
 • formou ústnej žiadosti, ktorú je možné podať osobne, v úradných hodinách jednotlivých pobočiek, alebo expozitúr,
 • telefonicky prostredníctvom call centra na čísle: 0850 003003.

Náležitosti žiadosti

Súčasťou podanej žiadosti musí byť uvedenie aspoň týchto údajov:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • kto ju podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo),
 • akých informácií sa týka,
 • akou formou požadujete informácie sprístupniť (e-mail, poštová zásielka),

V prípade, ak žiadosť nebude obsahovať predpísané náležitosti, VšZP vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadosť nebude doplnená a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, VšZP žiadosť odloží.

Vybavenie žiadosti a lehoty

VšZP vybaví žiadosť bezodkladne, najneskôr však v lehote do 8 pracovných dní odo dňa jej podania, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov. V prípade ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe - slepeckým (Braillovým) písmom, tak v lehote do 15 pracovných dní.

Ak sú predmetom žiadosti už zverejnené informácie, VšZP oznámi žiadateľovi v lehote do 5 dní od podania žiadosti, kde je možné požadovanú informáciu nájsť a získať.

V prípade, že VšZP nemá požadované informácie k dispozícii a vie, kde je možné takéto informácie získať, zabezpečí postúpenie žiadosti príslušnej inštitúcií, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Predĺženie lehoty

VšZP je oprávnená v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac však o 8 pracovných dní a v prípade, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme, najviac o 15 pracovných dní. O predĺžení lehoty VšZP informuje žiadateľa, ešte pred jej uplynutím, vrátane uvedenia dôvodu.

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie

VšZP sprístupňuje informácie bezplatne, je však oprávnená žiadateľovi vyúčtovať hotové výdavky, ktoré súviseli so zaslaním informácie.

VšZP neúčtuje výdavky, ak ich výška neprekročí 5 € vrátane DPH.

Náklady za sprístupnenie informácií uhrádza žiadateľ, v zmysle Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií nasledovne:

 1. 0,08 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 (0,07 € základ DPH +0,01 € DPH)
  0,12 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 (0,10 € základ DPH +0,02 € DPH)
  0,14 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 (0,12 € základ DPH +0,02 € DPH)
  0,22 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 (0,18 € základ DPH +0,04 € DPH)
 2. 1,44 € za 1 ks DVD – R (1,20 € základ DPH +0,24 € DPH)
  1,08 € za 1 ks CD – R (0,90 € základ DPH +0,18 € DPH)
 3. obálka DVR B6 – 0,05 € (0,04 € základ DPH + 0,01 € DPH)
  obálka DVR C5 – 0,08 € (0,07 € základ DPH + 0,01 € DPH)
  obálka DVR C4 – 0,10 € (0,08 € základ DPH + 0,02 € DPH)

2. Náklady spojené s odoslaním informácie sa určia podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Úhrada nákladov sa určí ako súčet vyššie uvedených nákladov.

V prípade, ak výška nákladov prekročí sumu 5 €, VšZP zašle žiadateľovi výzvu k platbe. V dokumente je uvedené číslo účtu, resp. ďalšie možné formy platby za sprístupnenú informáciu.

Podnet na vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácie

VšZP je oprávnená informáciu nesprístupniť z dôvodu ak informáciu nemá k dispozícií, alebo ak ak nemá vedomosť, kde takúto informáciu možno získať, ako aj v prípade, ak otázky v žiadosti sú nad rámec informačnej povinnosti zdravotnej poisťovne.

V takomto prípade VšZP najneskôr do 3 dní zašle Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky podnet na vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácie.