Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Práva a povinnosti poistencov

Práva a povinnosti poistenca sú definované v § 22 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poistenec má právo:

 1. na výber zdravotnej poisťovne za podmienok určených zákonom,
 2. na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok určených zákonom,
 3. na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 4. na poskytnutie neodkladnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 5. vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 6. podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 7. domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom. 

Poistenec je povinný:

 1. uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 9 ods. 7,
 2. plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
 3. plniť povinnosti podľa § 6 ods. 1,
 4. doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia,
 5. plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 a 16,
 6. poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. a) až f), h), i), m) až q) a s) až u),
 7. dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom,
 8. chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala,
 9. preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • občianskym preukazom s elektronickým čipom,
 • dokladom o pobyte s elektronickým čipom,
 • preukazom poistenca s označením preukazu "EU" podľa § 9c ods. 7 alebo označením preukazu "P" pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť,
 • preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak osoba nemá vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom ani doklad o pobyte s elektronickým čipom
 • zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa poskytuje,
 • uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s elektronickým čipom.
 1. predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pri predpisovaní a výdaji liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok podľa osobitného predpisu liekovú knižku, ak mu ju zdravotná poisťovňa vydala podľa osobitného predpisu,
 2. poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti