Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Najčastejšie otázky

Ktorý systém sociálneho zabezpečenia sa vzťahuje na zamestnancov a SZČO dočasne vyslaných do iného členského štátu?

Podľa pravidiel Spoločenstva pracovníci, ktorí sa pohybujú v rámci Európskej únie, podliehajú právnym predpisom o sociálnom zabezpečení len jedného štátu. Vo všeobecnosti platí, že osoba, ktorá vykonáva činnosť zamestnanca alebo SZČO v členskom štáte, podlieha právnym predpisom tohto členského štátu.

S cieľom čo najviac podporovať voľný pohyb pracovníkov a služieb a predchádzať zbytočným a nákladným administratívnym a iným komplikáciám, ktoré by neboli v záujme pracovníkov, spoločností a správ, platné ustanovenia Spoločenstva umožňujú určité výnimky z uvedenej všeobecnej zásady.

Požiadavkou je zachovať účasť zamestnanca/SZČO v systéme sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom obvykle pôsobí zamestnávateľ/SZČO (vysielajúci štát), vždy, keď tento zamestnávateľ vyšle príslušného pracovníka/SZČO sa vyšle „sama“ do iného členského štátu (štátu zamestnania/štátu výkonu SZČ) na obdobie, ktoré je od počiatku obmedzené (na maximálne 24 mesiacov) a za predpokladu, že naďalej platia určité podmienky.

Čo znamená zachovať si účasť v systéme sociálneho zabezpečenia štátu vyslania? 

Uvedené znamená, že na osobu, ktorá je vyslaná (zamestnanec/SZČO) vykonávať činnosť do iného členského štátu sa budú, napriek tomu že „pracuje“ v nejakom členskom štáte, vzťahovať naďalej právne predpisy štátu vyslania.

Ak je zamestnanec, ktorý zvyčajne vykonáva činnosť pre zamestnávateľa na území Slovenskej republiky (na území Slovenskej republiky dochádza k reálnemu výkonu činnosti) a na ktorého sa vzťahujú slovenské právne predpisy, vyslaný zamestnávateľom vykonávať prácu do iného členského štátu, za splnenia určitých podmienok bude tento zamestnanec naďalej podliehať slovenským právnym predpisom aj po čas obdobia výkonu činnosti na území iného členského štátu.

Ako pri vyslaní zamestnanca/SZČO zachovať účasť v systéme sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu (Slovenskej republiky)? 

Ak má zamestnávateľ úmysel vyslať svojho zamestnanca/ak má SZČO úmysel „sa vyslať“ do iného členského štátu, musí ešte skôr, ako reálne začne prácu v inom členskom štáte vykonávať, požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia v štáte vyslania o vystavenie dokumentu PD A1.

Ak zamestnanec/SZČO splní podmienky pre vyslanie, príslušná inštitúcia mu vystaví dokument PD A1, v ktorom bude uvedené že osoba počas uvedeného obdobia podlieha právnym predpisom vysielajúceho štátu. Ak je vysielajúcim štátom Slovenská republika, vyslaná osoba ostáva v systéme sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky tak, ako by vykonávala svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Prečo je dôležité mať vydaný PD A1 pre účel vyslaný zamestnanec/SZČO so zachovaním účasti v slovenskom systéme sociálneho zabezpečenia?

Zamestnanec/SZČO, ktorý zvyčajne vykonáva činnosť na Slovensku, je poistený pre rôzne riziká v Sociálnej poisťovni a v niektorej slovenskej zdravotnej poisťovni.

V prípade, že sa zmení štát skutočného výkonu činnosti zamestnanca/SZČO na iný členský štát, a tento zamestnanec/SZČO nebude mať vystavený PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi, zanikne jemu a jeho nezaopatreným rodinným príslušníkom (manžel/manželka/nezaopatrené deti) právo na zotrvanie v systéme verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.

Čo ak mi Sociálna poisťovňa PD A1 pre účel vyslaný zamestnanec/SZČO dokument PD A1 odmietne vystaviť?

Ak zamestnanec/SZČO nesplní podmienky pre vystavenie dokumentu PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi pre účel vyslaný zamestnanec/SZČO tak osoba, ktorá napriek tomu činnosť zamestnanca/SZČO vykonáva v inom členskom štáte, podlieha právnym predpisom tohto členského štátu a z verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike sa musí odhlásiť, a to spolu so svojimi nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi.

Čo ak sa mi v inom členskom štáte počas výkonu činnosti zamestnanca/SZČO stane úraz?

Ak ste vyslaným zamestnancom/SZČO a počas výkonu pracovnej činnosti sa Vám stane úraz, tj. úraz sa stal v priamej súvislosti s výkonom pracovnej činnosti, bude inštitúcia v členskom štáte, kde k úrazu došlo, žiadať slovenskú zdravotnú poisťovňu o úhradu nákladov spojených s poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa požiada Sociálnu poisťovňu o prešetrenie uplatniteľných právnych predpisov, tzn. či vyslaný zamestnanec/SZČO mal vystavený PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi, a v prípade zamestnanca, či je úraz považovaný za pracovný úraz.

Môžu nastať tieto situácie:

 1. Vyslaný zamestnanec mal vydaný PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi a úraz bol zamestnávateľom uznaný ako pracovný – zdravotná poisťovňa vydá žiadajúcej inštitúcii dokument, ktorým potvrdí úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte.
 2. Vyslaný zamestnanec mal vydaný PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi a úraz nebol zamestnávateľom uznaný ako pracovný – zdravotná poisťovňa vydá žiadajúcej inštitúcii dokument, ktorým potvrdí úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte.
 3. Vyslaný zamestnanec nemal vydaný PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi – zdravotná poisťovňa osloví zamestnávateľa na ozrejmenie situácie, za akej došlo k úrazu, ktorý inštitúcia v inom členskom štáte vyhodnotila ako pracovný. V prípade, že sa preukáže, že vyslaný zamestnanec skutočne vykonával v mene zamestnávateľa prácu v inom členskom štáte bez vydaného platného PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi, bez ohľadu na to, či sa úraz stal v dôsledku výkonu činnosti ako zamestnanec, alebo v čase tzv. osobného voľna, zdravotná poisťovňa nevydá žiadajúcej inštitúcii doklad, ktorým potvrdí úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte a odporučí žiadajúcej inštitúcii obrátiť sa s požiadavkou o úhradu priamo na dotknutého zamestnanca.
  Rovnaký postup zdravotnú poisťovňa zvolí aj v prípade, ak zamestnávateľ, alebo priamo zamestnanec nebude so zdravotnou poisťovňou komunikovať vôbec.
  Takáto osoba je povinná ukončiť verejné zdravotné poistenie v SR sebe aj svojim nezaopatreným rodinným príslušníkom.
 4. Vyslaná SZČO mala vydaný PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi – zdravotná poisťovňa vydá žiadajúcej inštitúcii dokument, ktorým potvrdí úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte.
 5. Vyslaná SZČO nemala vydaný PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi – zdravotná poisťovňa vyzve dotknutú osobu na ozrejmenie situácie, za akej došlo k úrazu, ktorý inštitúcia v inom členskom štáte vyhodnotila ako pracovný.

  V prípade, že sa preukáže, že SZČO skutočne vykonávala prácu v inom členskom štáte bez vydaného platného PD A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi, bez ohľadu na to, či sa úraz stal v dôsledku výkonu činnosti ako SZČO, alebo v čase tzv. osobného voľna, zdravotná poisťovňa nevydá žiadajúcej inštitúcii doklad, ktorým potvrdí úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte a odporučí žiadajúcej inštitúcii obrátiť sa s požiadavkou o úhradu priamo na dotknutú osobu.

  Rovnaký postup zdravotnú poisťovňa zvolí aj v prípade, ak dotknutá osoba nebude so zdravotnou poisťovňou komunikovať vôbec.

  Takáto osoba je povinná ukončiť verejné zdravotné poistenie v SR sebe aj svojim nezaopatreným rodinným príslušníkom.