Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní eSlužieb

Koho a aké osobné údaje spracúvame – dotknuté osoby a kategórie osobných údajov

Dotknuté osoby sú používatelia elektronických služieb (eSlužieb) prostredníctvom Mobilnej aplikácie VšZP alebo ePobočky (poistenci alebo zákonný zástupca poistenca, platitelia poistného, zamestnávateľa, dodávateľa liekov, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti), bývalí používatelia eSlužieb, osoby žiadajúce o sprístupnenie eSlužieb aktiváciou Mobilnej aplikácie VšZP alebo ePobočky a ďalšie fyzické osoby zaregistrované v mobilnej aplikácii VšZP (napr. maloleté deti či osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony zaregistrované zákonným zástupcom).

Dotknutými osobami sú tiež fyzické osoby – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/ zdravotnícki pracovníci a fyzické osoby – zamestnávatelia poistencov (napr. živnostníci), ktorých osobné údaje spracúvame v Mobilnej aplikácii alebo ePobočke na účel efektívneho plnenia našich zmluvných záväzkov pri poskytovaní eSlužieb iným dotknutým osobám, alebo sú poskytované za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

Používateľom eSlužieb je fyzická osoba s prístupom k elektronickým službám VšZP prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP alebo ePobočky, ktorá uzatvorila dohodu o používaní eSlužieb v súlade s platnými a účinnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „Všeobecnými podmienkami“).

VšZP spracúva identifikačné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje podľa kategórie dotknutej osoby a podľa využívaných funkcionalít mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky a zvoleného rozsahu využívaných eSlužieb a účelu spracúvania osobných údajov, najmä:

 • meno a priezvisko, rodné číslo poistenca, ID poistenca,
 • osobné údaje osobitnej kategórie - týkajúce sa zdravia (podrobnosti o zdravotných výkonoch, predpísaných liekoch, zoznam nevybraných e-receptov, uplatňuje si nárok na príspevok na poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pod.),
 • osobné údaje osobitnej kategórie – biometrické údaje (len v prípade aktivácie mobilnej aplikácie VšZP prostredníctvom tvárovej biometrie),
 • údaj o existencii a trvaní poistného vzťahu s dotknutou osobou,
 • fotografie používateľa mobilnej aplikácie (napr. profilová fotografia),
 • platobné a transakčné údaje a údaje týkajúce sa platobných povinností a vykonaných platieb (napr. prehľady zo saldokonta platiteľa) - v prípade, ak je dotknutá osoba - poistenec súčasne aj platiteľom poistného (samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ),
 • osobné údaje potrebné na identifikáciu pri vykonávaní platieb prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice, údaje o finančných operáciách a finančných vzťahoch v rámci verejného zdravotného poistenia a transakčné údaje o platbách vykonávaných prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice -  ak ide o poistenca a súčasne platiteľa poistného, ktorý využíva službu opakované platby t. j. vykonáva platby prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice v súlade s platnými a účinnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie a používanie elektronickej služby – opakované platby v  mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,
 • osobné údaje o vzťahu poistenca a jeho zákonného zástupcu a údaje potrebné na preukázanie existencie vzťahu zákonného zastupovania - v prípade zákonného zastupovania maloletého poistenca resp. poistenca pozbaveného spôsobilosti na právne úkony,
 • lokalizačné údaje (napr. pri využívaní eSlužby V mojom okolí),
 • údaje súvisiace s darcovstvom krvi, ak je dotknutá osoba darcom krvi (napr. údaje o mieste, čase a poradí pri darovaní krvi, ocenenia, fotografia na preukaze darcu krvi).

Na základe čoho, na aký účel a ako dlho osobné údaje spracúvame - účel, právny základ a retenčná doba

VšZP spracúva osobné údaje na účely poskytovanie eSlužieb za účelom:

Uzatvorenia dohody o poskytovaní eSlužieb prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky

 • Osobné údaje - meno a priezvisko, rodné číslo, kontaktné údaje, údaje z dokladu totožnosti, biometrické údaje (tvárová biometria) potrebné na overenie totožnosti pri aktivácii Mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky.
 • Právny základ je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy). Pri aktivácii mobilnej aplikácie VšZP s využitím tvárovej biometrie je potrebný výslovný súhlas dotknutej osoby podľa článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. V prípade neudelenia súhlasu môže dotknutá osoba využiť iné formy aktivácie podľa Všeobecných podmienok.
 • Retenčná doba - osobné údaje potrebné na overenie totožnosti do uzatvorenia dohody o poskytovaní eSlužieb, najviac však 3 mesiace (pokiaľ v tejto dobe nedôjde k sprístupneniu eSlužieb na základe dohody o poskytovaní eSlužieb). V prípade využitia tvárovej biometrie je doba uchovávania osobných údajov 1 mesiac odo dňa poskytnutia údajov na tento účel. Následne prevádzkovateľ uchováva len informáciu o tom, že aktivácia aplikácie bola vykonaná týmto spôsobom a identita dotknutej osoby preukázaná v procese overovania v databáze Ministerstva vnútra SR.

 Poskytovanie eSlužieb prostredníctvom Mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky

 • Osobné údaje:
  meno a priezvisko, rodné číslo, kontaktné údaje, fotografia (ak ju nahrá do mobilnej aplikácie dotknutá osoba), lokalizačné údaje (pri ich využívaní eSlužby v Mojom okolí), platobné a transakčné údaje.

  Pokiaľ je pri poskytovaní niektorých eSlužieb potrebné spracúvať údaje osobitnej kategórie týkajúce sa zdravia, budeme tieto údaje spracúvať vždy len na základe niektorej výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa článku 9 Nariadenia. Týka sa to týchto eSlužieb:
  • SOS karta prvej pomoci - prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe možnosť vloženia údajov pre prípad bezprostredného ohrozenia zdravia (krvnej skupiny, užívaných liekov či alergií a pod.). V prípade, ak sa rozhodnete využiť túto službu, tieto údaje budeme spracúvať (uchovávať v mobilnej aplikácii) na základe výnimky zo zákazu spracúvania podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia - dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov. V prípade, ak výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov neudelíte, resp. osobné údaje na tento účel neposkytnete, nebudeme v aplikácii spracúvať (uchovávať) takéto osobné údaje týkajúce sa zdravia. V rámci eSlužby SOS karta prvej pomoci si dotknutá osoba môže aktivovať lokalizáciu (na obrazovke SOS karty prvej pomoci sa zobrazuje lokalizácia dotknutej osoby). Na využívanie lokalizácie je potrebné, aby si dotknutá osoba vo svojom mobilnom zariadení aktivovala sledovanie polohy a zároveň, aby vyjadrila záujem o túto službu tým, že v mobilnej aplikácii VšZP v sekcii SOS karta prvej pomoci stlačí tlačidlo „Zobrazenie polohy“. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne využiť sledovanie polohy v rámci tejto eSlužby, spracúvame jej lokalizačné údaje, pretože je to nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.
  • Darca krvi - ak je dotknutá osoba - poistenec súčasne darcom krvi, môže sa osobitne zaregistrovať v aplikácii aj ako darca krvi. Mobilná aplikácia VšZP slúži zaregistrovaným darcom krvi na registráciu darovaní a ocenení, získavanie informácií o benefitoch pre darcov krvi. Na účely registrácie spracúvame osobné údaje potrebné na preukázanie, že dotknutá osoba je darcom krvi (osobné údaje v preukaze darcu krvi, vrátane fotografie a ďalšie údaje poskytnuté dotknutou osobou pri registrácii), údaje o darovaniach krvi (dátum a miesto darovania, poradie odberu), údaje o oceneniach darcu, údaje súvisiace s nárokom darcu na benefit, ako aj údaje o poskytnutí benefitu či o poďakovaní za darovanie krvi. Dotknutou osobou poskytnuté údaje v rozsahu rodné číslo, dátum, miesto a poradie odberu krvi si overujeme u Národnej transfúznej služby SR. V prípade, ak sa rozhodnete využiť túto službu, tieto údaje budeme spracúvať na základe výnimky zo zákazu spracúvania podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia - dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov. V prípade, ak výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov neudelíte, resp. osobné údaje na tento účel neposkytnete, nebudeme v aplikácii spracúvať (uchovávať) takéto osobné údaje týkajúce sa zdravia.
 • Právny základ:
  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou v rozsahu Všeobecných podmienok, pričom súčasťou plnenia zmluvy je poskytovanie eSlužieb, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom ePobočky alebo mobilnej aplikácie VšZP, pričom súčasťou plnenia zmluvy je aj zasielanie servisných notifikácií.

  - článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby v prípade, ak sa používateľ aplikácie rozhodne nahrať do aplikácie svoju fotografiu, spracúvame tieto osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas dotknutá osoba udeľuje tým, že nahrá svoju fotografiu do svojho konta. Nahratie fotografie je dobrovoľné a jej neposkytnutie nijak neovplyvňuje rozsah ostatných poskytovaných eSlužieb.
 • Retenčná doba - osobné údaje spracúvame počas doby poskytovania eSlužieb v súlade so Všeobecnými podmienkami. Osobné údaje maloletých detí a osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony uchovávame do skončenia poskytovania eSlužieb dotknutej osobe prostredníctvom zákonného zástupcu z dôvodu dovŕšenia plnoletosti dieťaťa resp. zmeny opatrovníka osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo do zrušenia konta zákonného zástupcu dotknutej osoby v mobilnej aplikácii VšZP, podľa toho, čo nastane skôr.
  Po skončení zmluvného vzťahu uchovávame dokumentáciu k poskytovaným eSlužbám a bezpečnostnému prvku (GRID karta) naďalej na registratúrne účely, a to po dobu uvedenú nevyhnutnú na uplatňovanie práv vyplývajúcich z poskytovania eSlužieb. V registratúre dokumenty preukazujúce pozbavenie spôsobilosti na právne úkony zaregistrovanej osoby uchovávame ako súčasť dokumentácie o poistencoch po dobu 5 rokov.
 • Lokalizačné údaje spracúvame tým, že ich využívame pri poskytovaní danej služby ( SOS karta prvej pomoci, V mojom okolí), pričom sa v mobilnej aplikácii VšZP neuchovávajú, ani k nim nemáme prístup.

Vzhľadom k tomu, že ePobočka a Mobilná aplikácia VšZP slúžia na komunikáciu s VšZP a poskytovanie služieb, benefitov a verejného zdravotného poistenia, osobné údaje spracúvané  prostredníctvom Mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky sú spracúvané aj na iné účely uvedené vo všeobecnej informácii o spracúvaní osobných údajov.

Od koho máme vaše osobné údaje a komu ich poskytujeme

VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje priamo od vás, z verejných registrov alebo registrov prevádzkovaných zmluvnými partnermi,  fyzických a právnických osôb, ktoré ste uviedli ako zdroj overenia údajov, orgánov verejnej moci, od zákonných zástupcov. 

Príjemcovia  osobných údajov:

 • subjekty určené právnymi predpismi,
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (pri tvárovej biometrii - overovanie dokladov s porovnaním fotografie tváre),
 • Národná transfúzna služba SR, IČO: 30 853 915, Ďumbierska 3/L, Bratislava (overenie informácií v súvislosti s poskytovaním benefitov darcom krvi),
 • dodávateľ a poskytovateľ servisných služieb a technického riešenia pre správu mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky (spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., Galvaniho 19045/19, Bratislava),
 • poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov,
 • Štátna pokladnica (služby opakovaných platieb),
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (nástroje Google analytics a Google maps – lokalizácia pri poskytovaní služby V mojom okolí a SOS karty).

Zoznam príjemcov je uvedený na webovej stránke VšZP a VšZP je oprávnená tento zoznam aktualizovať podľa potreby.

Prenosy do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii, pri využívaní služieb dodávateľa Google Ireland Limited (funkcia sledovania polohy) dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny (Spojených štátov amerických). Spoločnosť Google Ireland Limited má vlastné podmienky používania tejto služby a pravidlá spracúvania osobných údajov, s ktorými dotknuté osoby oboznamuje pri aktivácii lokalizácie v zariadení.

K prenosu údajov dochádza v súlade s rozhodnutím Európskej komisie č. 2000/518/EC z 10. 7. 2023 o primeranej ochrane osobných údajov týkajúcej sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Spoločnosti z USA zapojené do štítu na ochranu osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle ministerstva obchodu  USA. (https://www.privacyshield.gov/welcome)

Spoločnosť Google LLC (a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené) certifikáciou potvrdila, že dodržiava princípy právneho rámca na ochranu osobných údajov.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

Na prenos údajov môžu byť (v prípadoch nezahrnutých v rozhodnutí o primeranosti) využité štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:

https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Pri spracovaní osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii,  VšZP nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

VšZP spracúva osobné údaje na vyhotovovanie profilov, aby mohla zlepšovať svoje služby a ponúkať kvalitné služby. VšZP vykonáva profilovanie v rámci jednotlivých účelov, pričom vždy má na zreteli dodržiavanie zásad stanovených nariadením. 

Podrobnú informáciu o podmienkach spracúvania osobných údajov vo VšZP, o vašich právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete vo všeobecnej informácii Ochrana osobných údajov.