Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Postup pri potvrdzovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

V zmysle § 2 ods. 3 zák. č. 576/2004 Z. z. je neodkladná zdravotná starostlivosť zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú z jej základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť, ktorej bezprostredné neliečenie by mohlo viesť k ohrozeniu jej života alebo zdravia, alebo spôsobuje náhle zmeny  správania a konania, pod ktorých vplyvom osoba bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj taká  zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode a pri vyšetrení, diagnostike a liečbe rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, ak existuje dôvodné podozrenie, že osoba môže byť zdrojom takejto rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, ak si zdravotný stav tejto osoby vyžaduje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zaradeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu alebo príjemcu ľudského orgánu, ak si ich zdravotný stav vyžaduje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas prepravy, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu, ak by odklad ich prepravy mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ak by odklad prepravy tohto ľudského orgánu mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu  alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu tohto ľudského orgánu. Neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby; neodkladnú prepravu vykonáva v rámci poskytovania špecifickej zdravotnej starostlivosti aj vojenské zdravotníctvo, ak sú splnené požiadavky na materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanovené osobitným predpisom.

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti

O poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi ide v prípade, ak zdravotná starostlivosť spĺňa podmienky uvedené v definícii uvedenej v časti Definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V zmysle § 8 ods. 3 zák. č. 581/2004 Z. z., ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca, ktorému sa poskytla neodkladná zdravotná starostlivosť,  má nárok na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.

V zmysle  § 9 ods. 2 zák. č. 580/2004 Z. z., poistenec, ktorý je dlžníkom podľa § 25a ods. 1, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, to neplatí, ak ide o dlžníka:

 1. ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 2. od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 3. na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu,
 4. ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2, pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 5. ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
 6. ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 7. ktorému bol určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 8. ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu. 

  V zmysle § 9 ods. 8 zák. č. 580/2004 Z. z., poistenec, ktorý je dlžníkom podľa § 25a ods. 1 a nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až h), má právo na úhradu:

  1. zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s tehotenstvom,
  2. očkovania za účelom prevencie infekčných ochorení ako aj liečbu infekčného ochorenia,
  3. zdravotnej starostlivosti poskytovanej na liečbu chronického ochorenia.

V zmysle § 9 ods. 3 zák. č. 580/2004 Z. z. poistenec, ktorý nepodal prihlášku, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov; to neplatí ak ide o nepodanie prihlášky za maloletého poistenca. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.

Vyššie uvedené skutočnosti si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má možnosť overiť prostredníctvom  ePobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.  

Žiadosť o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ, ktorý poskytol  zdravotnú starostlivosť poistencovi VšZP, podáva „Žiadosť o schválenie poskytnutia neodkladnej ZS“ (ďalej len „žiadosť“) elektronicky na tlačive VšZP, ktoré je verejne dostupné na internetovej stránke VšZP v časti „ePobočka“ – „Služby pre neprihlásených“ – „Všetky služby“. Všetky tlačivá súvisiace s potvrdzovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti sú zverejnené aj v časti „poskytovatelia“ – „zdravotná starostlivosť“ – „tlačivá – žiadosti o súhlas s úhradou“ - „neodkladná zdravotná starostlivosť“.

4.2. Poskytovateľ v žiadosti uvedie podrobné zdôvodnenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorú vyhodnotil ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť (objektívne vyšetrenie, epikríza - zhrnutie prípadu, predpokladaný rozsah neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane odborných vyšetrení a  SVLZ výkonov). K žiadosti doloží výsledky všetkých odborných vyšetrení a SVLZ výkonov,  vykonaných a dostupných v čase podania žiadosti.

Posudzovanie žiadosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a jej úhrada

Na základe doručenej žiadosti poskytovateľa VšZP  najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti vydá Stanovisko VšZP k žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „stanovisko“), v ktorom sa vyjadrí, či bola poskytovateľom poskytnutá zdravotná starostlivosť neodkladnou zdravotnou starostlivosťou. Za doručenie stanoviska poskytovateľovi sa považuje aj doručenie stanoviska elektronickou poštou.

V prípade, ak nezmluvný poskytovateľ pošle odobratý biologický materiál na zmluvné SVLZ pracovisko, tak príslušné SVLZ výkony budú zmluvnému pracovisku zamietnuté. Žiadosti sa doručujú na príslušné oddelenie revíznych činností  na nasledujúce kontaktné adresy:

Upozornenie:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tu uvedené kontaktné e-mailové adresy sú určené VÝLUČNE nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nezmluvnom zdravotníckom zariadení. Žiadosti iného typu, prípadne otázky, na týchto adresách nebudú evidované, ani zodpovedané.