Preskočiť na obsah

Postup pri potvrdzovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 576/2004 Z. z. ) je neodkladná zdravotná starostlivosť zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu a príjemcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby. Neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy.

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti

O poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi ide v prípade, ak zdravotná starostlivosť spĺňa podmienky uvedené v definícii uvedenej v časti Definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V zmysle § 8 ods. 3 zák. č. 581/2004 Z. z., ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca, ktorému sa poskytla neodkladná zdravotná starostlivosť,  má nárok na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.

V zmysle  § 9 ods. 2 zák. č. 580/2004 Z. z., poistenec, ktorý je dlžníkom podľa § 25a ods. 1, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, to neplatí, ak ide o dlžníka:

  1. ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
  2. od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
  3. na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu,
  4. ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2, pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
  5. ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
  6. ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
  7. ktorému bol určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  8. ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu.

V zmysle § 9 ods. 3 zák. č. 580/2004 Z. z. poistenec, ktorý nepodal prihlášku, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov; to neplatí ak ide o nepodanie prihlášky za maloletého poistenca. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.

Vyššie uvedené skutočnosti si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má možnosť overiť prostredníctvom  ePobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.  

Žiadosť o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ, ktorý poskytol  zdravotnú starostlivosť poistencovi VšZP, podáva „Žiadosť o schválenie poskytnutia neodkladnej ZS“ (ďalej len „žiadosť“) elektronicky na tlačive VšZP, ktoré je verejne dostupné na internetovej stránke VšZP v časti „ePobočka“ – „Služby pre neprihlásených“ – „Všetky služby“ alebo v prípade, ak ide o nezmluvného poskytovateľa, prostredníctvom žiadosti a pri dodržaní predpísaného postupu, ktoré sú dostupné rovnako na internetovej stránke VšZP v časti „poskytovatelia“ – „zdravotná starostlivosť“ – „neodkladná zdravotná starostlivosť“.

4.2. Poskytovateľ v žiadosti uvedie podrobné zdôvodnenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorú vyhodnotil ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť (objektívne vyšetrenie, epikríza - zhrnutie prípadu, predpokladaný rozsah neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane odborných vyšetrení a  SVLZ výkonov). K žiadosti doloží výsledky všetkých odborných vyšetrení a SVLZ výkonov,  vykonaných a dostupných v čase podania žiadosti.

Posudzovanie žiadosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a jej úhrada

Na základe doručenej žiadosti poskytovateľa VšZP  najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti vydá Stanovisko VšZP k žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „stanovisko“), v ktorom sa vyjadrí, či bola poskytovateľom poskytnutá zdravotná starostlivosť neodkladnou zdravotnou starostlivosťou.

V prípade, ak nezmluvný poskytovateľ pošle odobratý biologický materiál na zmluvné SVLZ pracovisko, tak príslušné SVLZ výkony budú zmluvnému pracovisku zamietnuté. Žiadosti sa doručujú na príslušné oddelenie revíznych činností  na nasledujúce kontaktné adresy:

Upozornenie:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tu uvedené kontaktné e-mailové adresy sú určené VÝLUČNE nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nezmluvnom zdravotníckom zariadení. Žiadosti iného typu, prípadne otázky, na týchto adresách nebudú evidované, ani zodpovedané.  

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.