Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typ ZS 220 – Dialyzačná špecializovaná ambulantná starostlivosť

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami s účinnosťou od 1. 3. 2023 vyhodnocuje plnenie jednotlivých hodnotiacich parametrov, ktoré ovplyvňujú výsledné hodnoty vybraných dialyzačných výkonov.

Prehľad hodnotiacich parametrov

Hodnotiaci parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Rozvoj
peritoneálnej
dialýzy

Nastavenie aspoň 2,7 % pacientov
na peritoneálnu dialýzu.
Kritérium platné do 31. 12. 2025.

Nastavenie aspoň 3,5 % pacientov
na peritoneálnu dialýzu.
Kritérium platné od 1. 1. 2026.

Bez pásiem
(plní/neplní)

15 %

Diagnostika

Kompletné vyplnenie a zaslanie
dotazníka o realizácii
diagnostického vyšetrenia pacientov
vo vekovej skupine 00-59 rokov,
v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi stanovujúcimi
algoritmus výberu príjemcu orgánu
a zaraďovanie pacientov na čakaciu
listinu na transplantácie.

Bez pásiem
(plní/neplní)

20 %

Zaradenie
pacientov
na čakaciu
listinu
Národnej
transplantačnej
organizácie

Zvýšenie počtu nahlásených poistencov
do čakacej listiny transplantačného programu
Národnej transplantačnej organizácie.

 

Veková skupina pacientov: 00-59 rokov.

Pásmo 3: nad 20 % (vrátane) pacientov
v čakacej listine z celkového počtu
pacientov vo vekovej skupine 00-59 – 100 %

30 %

Pásmo 2: <15 %-20 %) pacientov v čakacej
listine z celkového počtu pacientov
vo vekovej skupine 00-59 –  50 %

Pásmo 1: pod 15 % pacientov
v čakacej listine z celkového počtu
pacientov vo vekovej skupine 00-59 –  0 %

Náklady na lieky

Náklady na lieky predpísané
poskytovateľom na vykonané
výkony dialýzy v Hodnotenom období,
porovnané na celoslovenský priemer
v Hodnotenom období.

Bez pásiem
(plní/neplní)

20 %

eZdravie

Poskytovateľ pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti
vedie zdravotnú dokumentáciu
v súlade s ustanovením
§ 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z.
a súčasne zasiela údaje
zo zdravotnej dokumentácie
elektronickou formou do elektronickej
zdravotnej knižky (EZK)
v rozsahu § 5 Zákona č.153/2013 Z. z.

Bez pásiem
(plní/neplní)

15 %

Spolu hodnotiace parametre

100 %