Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typ ZS 220 – Dialyzačná špecializovaná ambulantná starostlivosť

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami s účinnosťou od 1.3.2023 vyhodnocuje plnenie jednotlivých hodnotiacich parametrov, ktoré ovplyvňujú výsledné hodnoty vybraných dialyzačných výkonov.

Podrobnosti o spôsobe výpočtu týchto parametrov sú uvedené v dokumente s názvom "Metodika výpočtu hodnotiacich parametrov pre typ zdravotnej starostlivosti - Dialyzačná špecializovaná ambulantná starostlivosť ".

Prehľad hodnotiacich parametrov

Hodnotiaci parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Rozvoj
peritoneálnej
dialýzy

Nastavenie aspoň 2,7 % pacientov
na peritoneálnu dialýzu.
Kritérium platné do 31.12.2024.

Nastavenie aspoň 3,5% pacientov
na peritoneálnu dialýzu.
Kritérium platné od 1.1.2025.

Bez pásiem
(plní / neplní)

15 %

Diagnostika

Kompletné vyplnenie a zaslanie
dotazníka o realizácii
diagnostického vyšetrenia pacientov
vo vekovej skupine 00-59 rokov,
v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi stanovujúcimi
algoritmus výberu príjemcu orgánu
a zaraďovanie pacientov na čakaciu
listinu na transplantácie.

Bez pásiem
(plní / neplní)

20 %

Zaradenie
pacientov
na čakaciu
listinu
Národnej
transplantačnej
organizácie

Zvýšenie počtu nahlásených poistencov
do čakacej listiny transplantačného programu
Národnej transplantačnej organizácie.

 

Veková skupina pacientov: 00-59 rokov.

Pásmo 3: nad 20 % (vrátane) pacientov
v čakacej listine z celkového počtu
pacientov vo vekovej skupine 00-59 – 100 %

30 %

Pásmo 2: (15 %-20 %) pacientov v čakacej
listine z celkového počtu pacientov
vo vekovej skupine 00-59 –  50 %

Pásmo 1: pod 15 % (vrátane) pacientov
v čakacej listine z celkového počtu
pacientov vo vekovej skupine 00-59 –  0 %

Náklady na lieky

Náklady na lieky predpísané
poskytovateľom na vykonané
výkony dialýzy v Hodnotenom období,
porovnané na celoslovenský priemer
v Hodnotenom období.

Bez pásiem
(plní / neplní)

20 %

eZdravie

Poskytovateľ pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti
vedie zdravotnú dokumentáciu
v súlade s ustanovením
§ 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z.
a súčasne zasiela údaje
zo zdravotnej dokumentácie
elektronickou formou do elektronickej
zdravotnej knižky (EZK)
v rozsahu § 5 Zákona č.153/2013 Z. z.

Bez pásiem
(plní / neplní)

15 %

Spolu hodnotiace parametre

100 %