Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Jednotné kontaktné miesta

Informácia pre SZČO o povinnostiach voči VšZP prostredníctvom JKM

V zmysle zákona č.136/2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o službách“), ktorý novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) je definovaná pôsobnosť jednotných kontaktných miest (ďalej len „JKM“) nasledovne:

Osobný rozsah služieb JKM:

Na základe legislatívnych úprav sa rozširuje rozsah samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré využívajú služby JKM:

 • na základe živnostenského zákona budú aj naďalej v plnom rozsahu využívať služby JKM osoby podľa §11 ods. 4 a to pri vzniku oprávnenia prevádzkovať živnosť na základe živnostenského listu.
 • na základe zákona o službách budú služby JKM využívať osoby podľa §11 ods. 4 a to pri vzniku oprávnenia.

Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej „SZČO“) je na účely zdravotného poistenia fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá

 1. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 2. má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 3. má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 4. je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 5. vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
 6. vykonáva športovú činnosť zárobkovo podľa osobitného predpisu, ale nie v pracovnom pomere,
 7. vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov, ak túto činnosť podľa svojho vyhlásenia vykonáva sústavne,
 8. vykonáva činnosť sprostredkovateľov
 9. vykonáva znaleckú a tlmočnícku činnosť nie v pracovnom pomere.

Informácia pre fyzické osoby so živnostenským oprávnením o plnení povinností voči VšZP

SZČO má v súvislosti so získaním živnostenského oprávnenia, ako aj počas platnosti živnostenského oprávnenia, povinnosti vyplývajúce  z § 23 a § 24 zákona o zdravotnom poistení.

Spôsob platenia preddavkov:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky VšZP,
 • poštovou poukážkou na účet príslušnej pobočky VšZP (poštové poukážky sú k dispozícii na všetkých pobočkách VšZP),
 • v hotovosti na vybraných pobočkách VšZP,
 • prostredníctvom POS terminálu na všetkých pobočkách VšZP,
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP.

Platiteľ je povinný pri platení poistného platbu identifikovať variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou a pri platení preddavku na poistné po lehote splatnosti aj špecifickým symbolom. Pri platení nedoplatku na poistnom je platiteľ poistného povinný platbu identifikovať variabilným symbolom a špecifickým symbolom určeným zdravotnou poisťovňou. Ako správne používať identifikátory pre platby poistného je uvedené v časti:   Identifikácia platieb.

Preddavok je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa odvádza.

Sumy minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a preddavkov že jednotlivé kalendárne roky sú uvedené v časti: Preddavky na poistné

Sadzba poistného za SZČO je 14% z vymeriavacieho základu. Ak je SZČO osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu, Ak SZČO neodvedie preddavok riadne a včas zdravotná poisťovňa:

 • si okrem nároku na dlžný preddavok môže uplatniť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo výkazom nedoplatkov aj sankciu – úrok z omeškania, ktorý sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania
 • zverejní SZČO ako neplatiča v zozname dlžníkov na internete vždy k 20. dňu v mesiaci
 • ak SZČO nezaplatí preddavky za tri mesiace v kalendárnom roku a nedoplatok na poistnom, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

SZČO - cudzinci

SZČO, ktorá na území SR nie je poistená v žiadnej zo zdravotných poisťovní, má okrem vyššie uvedených povinností aj povinnosť podať prihlášku poistenca v zdravotnej poisťovni, ktorú si vyberie a to do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik verejného zdravotného poistenia. Túto povinnosť si môže splniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta v prípade, ak ide o vznik živnosti na území SR.

Pokuty

SZČO upozorňujeme tiež na skutočnosť, že príslušná zdravotná poisťovňa je v zmysle ust. § 25 ods. 1 písm.  i/ zákona o zdravotnom poistení povinná oznamovať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou všetky porušenia povinností SZČO uvedených v § 22 ods. 2, § 23 ods. 1, 4 až 6 a ods. 8 a § 24 cit. zákona, začo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže SZČO uložiť pokutu.

Prehľad oznamovacích povinností SZČO voči zdravotnej poisťovni

Všeobecná zdravotná poisťovňa (ďalej len VšZP) pripravila pre svojich klientov (SZČO – živnostníkov) v nasledujúcej tabuľke prehľad oznamovacích povinností s popisom kde a akým spôsobom, na akom tlačive a v akej lehote sa príslušná oznamovacia povinnosť od 1.1.2021 plní.

Názov povinnosti Obsah povinnosti Miesto plnenia povinnosti Spôsob oznámenia, podania Tlačivo Lehota
Podať prihlášku poistenca
Povinnosť podať prihlášku poistenca pri vzniku poistenia na území SR JKM, pobočka VšZP JKM, osobne, poštou, Prihláška/odhláška poistenca Do 8 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik poistenia
Zmena identifikačných údajov poistenca
Oznámiť zmenu mena, priezviska a trvalého pobytu JKM, pobočka VšZP JKM, osobne, poštou Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného Do 8 dní od zmeny
Vznik platiteľa poistného
Oznámiť zmenu platiteľa po­istného (vznik živnosti) JKM, pobočka VšZP, ePobočka VšZP JKM, osobne, poštou, elektronicky Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného Do 8 dní od vzniku
Zmena platiteľa poistného
Oznámiť zmenu platiteľa poistného (zánik živnosti alebo pozastavenie živnosti) JKM, pobočka VšZP, ePobočka VšZP JKM, osobne, poštou, elektronicky Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného Do 8 pracovných dní od zániku, zmeny
Zmena údajov o platiteľovi
Oznámiť zmenu názvu (obchodného mena), sídla, identifikačného čísla, čísla bankového účtu JKM,  ePobočka VšZP JKM, elektronicky Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného Do 8 dní od vzniku, zániku, zmeny
Oznámiť platiteľa poistného - štát
Oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu za SZČO platiť poistné Pobočka VšZP, ePobočka VšZP Osobne, poštou, elektronicky Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného Do 8 dní od vzniku, zániku zmeny
Odvod preddavkov
Riadne a včas odvádzať preddavky na poistné Pobočka VšZP V hotovosti v pokladni, poštou, prevodom z účtu Príjmový doklad, poštová poukážka, výpis z účtu Do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
 Ročné zúčtovanie poistného
Oznámiť výšku príjmov z dividend za účtovné obdobie roka 2011 a 2012 a dividendy za účtovné obdobie 2013, 2014, 2015 a 2016, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR Pobočka VšZP Osobne, poštou Oznámenie o príjmoch za daný rok Najneskôr do 31. mája  
Odvedenie nedoplatku na poistnom
Povinnosť odviesť nedoplatok na poistnom, vyplývajúci z roč­ného zúčtovania poistného Pobočka VšZP V hotovosti v pokladni, poštou, prevodom z účtu Príjmový doklad, poštová poukážka, výpis z účtu; Najneskôr v termíne určenom právoplatným rozhodnutím

Všetky tlačivá na plnenie oznamovacích povinností a informácie o platení preddavkov na verejné zdravotné poistenie sú umiestnené na našej internetovej stránke. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať naše call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003 v cene miestneho hovoru v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 18,00 hod.

Informácia pre fyzické osoby s oprávnením na vykonávanie činnosti o plnení povinností voči VšZP

Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len SZČO) má v súvislosti so získaním oprávnenia na vykonávanie činnosti (okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie), ako aj počas oprávnenia, povinnosti vyplývajúce jej zo zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon). Všetky povinnosti SZČO sú uvedené časti Povinnosti platiteľov.
SZČO z titulu získania oprávnenia môžu využiť Jednotné kontaktné miesto živnostenského úradu pri plnení povinnosti oznámiť zmenu platiteľa poistného pri získaní oprávnenia na vykonávanie činnosti.
Ostatné povinnosti platiteľa poistného si SZČO plní voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. elektronicky prostredníctvom ePobočky alebo na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP.