Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typ ZS 421 - Magnetická rezonancia

Úhradový mechanizmus

VšZP pristúpila s účinnosťou od 1. 2. 2023 k novému úhradovému mechanizmu v type zdravotnej starostlivosti magnetická rezonancia, a to formou novej klasifikácie prístrojového vybavenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na to naviazanej jednotkovej ceny bodu pre pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Cena bodu bude závisieť od sily prístroja nasledovne:

Špecializačný odbor

Základná cena bodu v €

Zvýhodnená cena bodu v €*

MR – magnetická rezonancia typ ZS 421 – prístroje s magnetickou indukciou pod 1,5T

0,003467

-

MR – magnetická rezonancia typ ZS 421 – prístroje s magnetickou indukciou minimálne 1,5T

0,004232

0,005527

*závisí od splnenia hodnotiacich parametrov pre typ ZS 421 – magnetická rezonancia

Cena bodu pre prístroje pod 1,5 Tesla = jednotná cena vo výške 0,003467 €, bez hodnotiacich parametrov.

Cena bodu pre prístroje nad 1,5 Tesla = základná cena vo výške 0,004232 € a zvýhodnená cena 0,005527 €. Zvýhodnenú cenu možno dosiahnuť len prostredníctvom hodnotiacich parametrov.

Metodika k hodnotiacim parametrom

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami s účinnosťou od 1. 2. 2023 vyhodnocuje plnenie jednotlivých hodnotiacich parametrov, ktoré ovplyvňujú výsledné ceny bodu a výkonov.

Prehľad hodnotiacich parametrov

Inovácie a dostupnosť

Hodnotiaci parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Dostupnosť

Poskytovateľ na pracovisku magnetickej rezonancie poskytuje zdravotnú starostlivosť po celé hodnotené obdobie v rozsahu aspoň 70 hodín týždenne.

Pracovisko musí mať reálnu kapacitu lekárov tak, aby vedeli zabezpečiť popis k rozsahu ordinačných hodín.

Parameter je splnený v prípade, ak poskytovateľ spĺňa obe podmienky kumulatívne.

Bez pásiem
(plní/neplní)

10 %

eZdravie

Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.

Bez pásiem
(plní/neplní)

15 %

Resnímkovanie

Podiel duplicitných výkonov vykázaných v rozpätí 21 dní s rovnakou diagnózou na URČ porovnávané na celoslovenský priemer v Hodnotenom období.

Bez pásiem
(plní/neplní)

7 %

Spolu hodnotiace parametre "Inovácie a dostupnosť"

 

32 %

Technické zabezpečenie

Hodnotiaci parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Vek prístroja

Vek prístroja do 10 rokov (vrátane technický upgrade)

Bez pásiem
(plní/neplní)

15 %

Sila magnetického poľa

Sila prístroja 2,8 T a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

25 %

Amplitúda gradientného systému

Maximálna dosiahnuteľná amplitúda 45 mT/m a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

10 %

Slew rate gradientného systému

Maximálny dosiahnuteľný slew rate 200 T/m/s a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

5 %

Najužší bod snímanej oblasti (gantry)

Najužší bod snímanej oblasti (gantry) viac ako 65 cm

Bez pásiem
(plní/neplní)

5 %

Software (ďalej SW)

Posledná verzia SW (nový/upgrade) nemôže byť staršia viac ako 3 roky.

Bez pásiem
(plní/neplní)

8 %

Spolu hodnotiace parametre "Technické zabezpečenie"

 

68 %