Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Minimálne poistné a minimálny preddavok zamestnanca od 1. januára 2023

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca.

Minimálny preddavok na poistné sa uplatní na obdobie od 1. januára 2023. Teda na príjem za mesiac december 2022 (vyplatený v januári 2023) sa minimálny preddavok nevzťahuje. Na príjem za mesiac január 2023 (vyplatený vo februári 2023) a vyššie, sa minimálny preddavok vzťahuje.

Poistné a preddavok na poistné musia byť najmenej vo výške poistného a preddavku na poistné, ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca vo výške životného minima, určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

Ak je skutočné poistné a preddavok na poistné zamestnanca a zamestnávateľa v súčte nižšie, zamestnanec má povinnosť doplatiť odvody do tejto sumy. O tento doplatok sa zvyšuje poistné a preddavok na poistné zamestnanca.

Minimálne poistné sa nevzťahuje na určené skupiny zamestnancov, konkrétne:

 • zamestnanci, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.),
 • zamestnanci so zdravotným postihnutím s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

Títo zamestnanci naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.

V prípade, ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku (minimálne poistné sa u neho potom zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného). O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením vyhlásenia, zverejneného na webovom sídle MZ SR. Rovnako postupuje zamestnanec aj v prípade, ak je poistencom štátu a zamestnávateľ doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti.

Na zamestnanca, ktorý si uplatnil výnimku podľa vyššie uvedeného, sa nebude vzťahovať ustanovenie o minimálnom preddavku a preddavok za takéhoto zamestnanca bude určovaný rovnako ako doposiaľ.

Odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku a minimálneho poistného uhrádza v plnej výške zamestnanec.

Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Minimálny preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca určeného zo sumy životného minima, platného k prvému dňu kalendárneho roka a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca .

Suma mesačného životného minima je k 01. 01. 2023 vo výške 234,42 eur. Odvod zamestnanca predstavuje: 234,42 x 4 % = 9,3768. Po zaokrúhlení je to 9,37 eur.

Odvod zamestnávateľa predstavuje: 234,42 x 10 % = 23,442. Po zaokrúhlení je to 23,44 eur.

Minimálny preddavok je súčet týchto preddavkov, teda 9,37 + 23,44 = 32,81 eur.

Ak by bol skutočný súčet preddavku zamestnanca a zamestnávateľa za tohto zamestnanca nižší ako 32,81 eur, preddavok zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu.

Ak zamestnanecký vzťah netrvá celý mesiac, výška minimálneho preddavku sa alikvotne znižuje, a teda minimálny preddavok predstavuje preddavok (fiktívneho) zamestnanca, ktorý by bol s príjmom vo výške životného minima zamestnaný u zamestnávateľa danú časť mesiaca.

V prípade, ak dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti predstavuje výkon zárobkovej činnosti a nie sú medzi výnimkami (ako napr. dohody, týkajúce sa dôchodcov), potom sa ustanovenia o minimálnom preddavku uplatňujú aj na tieto dohody. Samozrejme, stále platí pravidlo o alikvotnom znižovaní minimálneho preddavku, ak zamestnanie na základe dohody netrvá celý mesiac.

Minimálny preddavok a minimálne poistné sa vzťahuje aj na zmluvy o výkone činnosti konateľa a na pracovné pomery na čiastočný úväzok s tým, že v prípade, ak príjem z tohto pracovného pomeru, alebo zmluvy nedosiahne výšku životného minima určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, tak zamestnanec má povinnosť doplatiť odvody do sumy preddavkov (poistného), ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca zo sumy životného minima.

Ak sa na odvod zamestnanca vzťahuje odpočítateľná položka, táto sa v procese výpočtu jeho preddavku na poistné uplatní rovnako, ako sa uplatňuje doposiaľ.

Následne, ak sa na zamestnanca nevzťahujú výnimky z uplatnenia minimálneho preddavku a ak skutočný súčet preddavku zamestnanca a zamestnávateľa za tohto zamestnanca je nižší ako minimálny preddavok, preddavok zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu.

Príklady výpočtu preddavku na poistné s uplatneným minimálnym preddavkom na poistné

Príklad bez uplatnenia odpočítateľnej položky

Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 20 eur mesačne. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec neuplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem (za kalendárny mesiac): 20 eur
Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ = Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20 eur

Výpočet preddavku:

 1. zamestnávateľ 10 % z 20 eur = 2 eur
 2. zamestnanec 4 % z 20 eur = 0,80 eur
 3. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
 4. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (2 eur + 0,80 eur) = 32,81 eur – 2,80 eur = 30,01 eur
 5. preddavok spolu: A + B + D = 2 eur + 0,80 eur + 30,01 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 30,81 eur a zamestnávateľ v sume 2 eur.

Príklad s uplatnením odpočítateľnej položky

Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 300 eur. Na mesačnej báze si uplatnil odpočítateľnú položku v sume 300 eur. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec uplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem (za kalendárny mesiac): 300 eur
Odpočítateľná položka: 300 eur
Vymeriavací základ zamestnanca = Príjem – Odpočítateľná položka = 300 - 300 = 0 eur.

Výpočet preddavku:

 1. zamestnávateľ 10 % z 300 eur = 30 eur
 2. zamestnanec 4 % z 0 eur = 0 eur
 3. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
 4. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (30 eur + 0 eur) = 32,81 eur – 30 eur = 2,81 eur
 5. preddavok spolu: A + B + D = 30 eur + 0 eur + 2,81 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 2,81 eur a zamestnávateľ v sume 30 eur.

Príklady vykazovania v mesačnom výkaze

Uplatnenie minimálneho preddavku

Rodné číslo

Meno

Priezvisko

Poč. dní

Celková výška príjmu

Celková výška príjmu pre OP

Celková výška ďalších príjmov

OP

Oslobodená suma

Vymeriavací základ

Sadzba zamestnávateľ

Sadzba zamestnanec

A

Preddavok zamestnávateľ

B

Preddavok zamestnanec

C

Preddavok spolu *

D

VZ kurzarbeit

E

Neuplatnenie min. preddavku

F

Preddavok zamestnanec- dopočet min. preddavku

1111111111

aa

bb

30

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

10

4

30,00

0,00

32,81

 

0

2,81

2222222222

cc

dd

30

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

10

4

2,00

0,80

32,81

 

0

30,01

3333333333

ee

ff

30

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10

4

50,00

20,00

70,00

 

0

0,00

Ak má stĺpec Neuplatnenie min. preddavku (E) hodnotu 0:

 • zamestnanec si uplatňuje minimálny preddavok,
 • v stĺpci Preddavok zamestnanec – dopočet min. preddavku (F) sa uvádza kladný rozdiel medzi minimálnym preddavkom a spočítaním súm v stĺpcoch Preddavok zamestnávateľ (A) + Preddavok zamestnanca (B).

F = [ minimálnym preddavkom – (A + B) ]

ak je suma tohto rozdielu záporná, uvádza sa v stĺpci Preddavok zamestnanec – dopočet min. preddavku hodnota 0

Neuplatnenie minimálneho preddavku

Rodné číslo

Meno

Priezvisko

Poč. dní

Celková výška príjmu

Celková výška príjmu pre OP

Celková výška ďalších príjmov

OP

Oslobodená suma

Vymeriavací základ

Sadzba zamestnávateľ

Sadzba zamestnanec

Preddavok zamestnávateľ

Preddavok zamestnanec

Preddavok spolu *

VZ kurzarbeit

Neuplatnenie min. preddavku

Preddavok zamestnanec- dopočet min. preddavku

4444444444

gg

hh

30

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

10

4

30,00

0,00

30,00

 

1

0,00

5555555555

ii

jj

30

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10

4

50,00

20,00

70,00

 

1

0,00

Ak má stĺpec Neuplatnenie minimálneho preddavku hodnotu 1:

 • zamestnanec si neuplatňuje minimálny preddavok,
 • v stĺpci Preddavok zamestnanec - dopočet min. preddavku sa uvádza 0.

*V stĺpci Preddavok spolu je suma, ktorá vznikne spočítaním súm v stĺpcoch Preddavok zamestnávateľ + Preddavok zamestnanec + Preddavok zamestnanec – dopočet min. preddavku a to za daného zamestnanca.

Štruktúra dávky 514 platná od 01. 01. 2023 je zverejnená na webovom sídle MZ SR.

Otázky a odpovede

Otázka č.1:

Zamestnanec pracuje v mesiaci 01.2023 na dohodu, jeho mesačný príjem je 200 eur – Alternatíva 1 resp. 490 eur – Alternatíva 2 (výkon práce je pravidelne každý týždeň po-pia). K dňu 16.01.2023 mu je priznaný starobný dôchodok, od 16.01.2023 prestáva platiť preddavky poistného na zdravotné poistenie z dohody. Akým spôsobom prebehne v tomto prípade výpočet minimálneho preddavku na poistné zamestnanca podľa počtu dní pred začiatkom dôchodku?

Odpoveď:

Minimálny preddavok zamestnanca určený podľa § 16a ods. 1 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol zamestnanec poistencom štátu.

Zamestnanec bol poistencom štátu 16 dní (od 16. do 31. januára). Minimálny preddavok za január : 32,81 – ( (32,81/31) x 16) = 15,87 eur

Zároveň (keďže sa jedná o dohodu o vykonaní práce) sa v období poistenia štátu z titulu poberania dôchodku prestáva pokladať za zamestnanca.

Odvod za zamestnanca sa určí rovnako ako doposiaľ.

Alternatíva 1:

 • alikvotná časť príjmu: (200 eur / 31 dní) x 15 dní =  96,77 eur
 • odvod zamestnávateľa: 10% z 96,77 eur = 9,67 eur
 • odvod zamestnanca: 4% z 96,77 eur = 3,87 eur
 • celkový odvod: 9,67 + 3,87 = 13,54 eur.

Rozdiel minimálneho preddavku a skutočného preddavku je: 15,87 – 13,54 = 2,33 eur.

Odvod zamestnanca sa teda navyšuje o sumu 2,33 eur a predstavuje 3,87 + 2,33 = 6,20 eur.

Alternatíva2:

 • alikvotná časť príjmu: (490 eur / 31 dní) x 15 dní =  237,09 eur
 • odvod zamestnávateľa: 10% z 237,09 eur = 23,70 eur
 • odvod zamestnanca: 4% z 237,09 eur = 9,48 eur
 • celkový odvod: 23,70 + 9,48 = 33,18 eur.

Rozdiel minimálneho preddavku a skutočného preddavku je: 15,87 – 33,18 = záporná

hodnota. V položke „Preddavok zamestnanec“ sa uvedie suma 9,48 eur a v položke „Preddavok zamestnanec - dopočet minimálneho preddavku“ sa uvedie 0,00 eur

Otázka č. 2:

Zamestnanec sa počas mesiaca stáva poistencom štátu - zamestnanec odišiel na PN, začína poberať náhradu príjmu a po 10 dňoch nemocenské. V prípade, že zamestnanec pracoval do 10.01.2023, od 11.01.2023 do 20.01.2023 poberal náhradu príjmu od zamestnávateľa a od 21.01.2023 nemocenské, PN pokračuje v mesiaci 02.2023. Aká bude výška minimálneho preddavku zamestnanca za mesiac 01.2023? Akým spôsobom prebehne v tomto prípade výpočet minimálneho preddavku na poistné zamestnanca podľa počtu dní, ak jeho mesačný príjem je 150 eur – Alternatíva 1 resp. 260 eur – Alternatíva 2

Odpoveď: 

Ustanovenie § 16a ods. 2 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. platí na všetky situácie, kedy sa zamestnanec stane poistencom štátu, teda aj na prípad poberania náhrady príjmu z titulu PN, nemocenského, materského, ošetrovného a pod.

Ak bola teda osoba 21 dní v januári poistencom štátu (od. 11. do 31. januára), minimálny preddavok je 32,81 – ( (32,81/31) x 21) = 10,58 eur.

Odvod za zamestnanca sa určí rovnako ako doposiaľ.

Alternatíva 1:

 • alikvotná časť príjmu: (150 eur / 31 dní) x 10 dní =  48,38 eur
 • odvod zamestnávateľa: 10% z 48,38 eur = 4,83 eur
 • odvod zamestnanca: 4% z 48,38 eur = 1,93 eur
 • celkový odvod: 4,83 + 1,93 = 6,76 eur.

Rozdiel minimálneho preddavku a skutočného preddavku je: 10,58 – 6,76 = 3,82 eur.

Odvod zamestnanca sa teda navyšuje o sumu 3,82 eur a predstavuje 1,93 + 3,82 = 5,75 eur.

Alternatíva2:

 • alikvotná časť príjmu: (260 eur / 31 dní) x 10 dní =  83,87 eur
 • odvod zamestnávateľa: 10% z 83,87 eur = 8,38 eur
 • odvod zamestnanca: 4% z 83,87 eur = 3,35 eur
 • celkový odvod: 8,38 + 3,35 = 11,73 eur.

Rozdiel minimálneho preddavku a skutočného preddavku je: 11,73 – 10,58 = záporná

hodnota. V položke „Preddavok zamestnanec“ sa uvedie suma 3,35 eur a v položke „Preddavok zamestnanec - dopočet minimálneho preddavku“ sa uvedie 0,00 eur

Otázka č. 3

Zamestnanec pracuje na dohodu, v mesiaci marec 2023 pracuje rovnomerne po-pia. V mesiaci apríl 2023 pracuje len v dňoch 12.04 - 14.04.2023. Aká bude výška minimálneho preddavku na poistné pre tohto zamestnanca?

Podľa metodického usmernenia 12/9/2014 vydaného UDZS sa na dni, kedy nie je vykonávaná závislá činnosť, sa nahliada ako na dni, kedy osoba nie je zamestnancom. Minimálny preddavok na poistné tohto zamestnanca sa má vypočítať len za dni 12-14.04.2023? Majú sa pri výpočte minimálneho preddavku započítať aj dni nepretržitého odpočinku v týždni? Teda keď zamestnanec pracoval v dňoch 27.03.2023 - 31.03.2023, dni odpočinku pripadnú na dátumy 01.04.2023 a 02.04.2023, okrem toho sú odpracované dni 12-14.04.2023.

Odpoveď:

Na účely zákona o zdravotnom poistení aj v súčasnosti je táto osoba vykázaná v mesiaci apríl ako zamestnanec iba 5 dní (2 dni nepretržitého odpočinku po odpracovaní 5 dní v marci a 3 dni výkonu zárobkovej činnosti v apríli).

Zmena, týkajúca sa minimálneho preddavku neznamená žiadne zmeny v spôsobe evidencie zamestnanca na účely zákona o zdravotnom poistení; tu platia rovnaké pravidlá ako doposiaľ.

V zmysle vyššie uvedených pravidiel je jeho minimálny preddavok za apríl:

32,81 – ( (32,81/30) x 25) = 5,46 eur.

Otázka č. 4:

Zamestnanec pracuje na dohodu, rovnomerne po-pia. Ako postupovať v prípade, že zamestnanec na dohodu odpracoval 0 dní, ale v mesiaci má dni odpočinku, ktoré mu pripadajú na základe odpracovaných dní v predchádzajúcom mesiaci?

Odpoveď:

Zmena, týkajúca sa minimálneho preddavku neznamená žiadne zmeny v spôsobe evidencie zamestnanca na účely zákona o zdravotnom poistení; tu platia rovnaké pravidlá ako doposiaľ. Ak je teda osoba z akéhokoľvek dôvodu pokladaná časť mesiaca za zamestnanca s nulovým príjmom a nesplnila podmienky na neuplatňovanie pravidiel o minimálnom preddavku, zamestnávateľ odvedie za zamestnanca alikvotnú časť minimálneho preddavku (táto suma následne predstavuje pohľadávku zamestnávateľa voči zamestnancovi).

Otázka č 5:

Zamestnancovi skončil pracovný pomer k 31.01.2023. V mzde za 01.2023 bola nesprávne vysporiadaná nevyčerpaná dovolenka, v mzde za 02.2023 - teda v mzde po skončení prac. pomeru bola vyplatená náhrada za 0,5 dňa nevyčerpanej dovolenky (zamestnávateľ zamestnanca prihlási kódom 2Y na 28.02.2023 - posledný deň v mesiaci)

Vzťahuje sa aj na tento príjem (po skončení pracovného pomeru) minimálny preddavok na poistné?

Odpoveď:

Uplatnenie pravidiel o minimálnom preddavku sa vzťahuje všeobecne na každú osobu, ktorá je na účely zákona o zdravotnom poistení pokladaná za zamestnanca, pokiaľ nespĺňa podmienky na neuplatnenie týchto pravidiel.

Ak osoba nie je v čase, kedy je na 1 deň prihlásená kódom 2Y ako zamestnanec napr. zároveň zamestnaná u iného zamestnávateľa, nie je SZČO, nie je poistencom štátu, osobou so zdravotným postihnutím, potom sa na túto osobu pravidlá o minimálnom preddavku vzťahujú. je ale potrebné poznamenať, že v takomto prípade by sa minimálny preddavok určil alikvotne, iba na jeden deň, kedy je táto osoba prihlásená ako zamestnanec.

Otázka č. 6:

Ako postupovať v prípade, že príjem zamestnanca je nižší ako dopočítaný preddavok na poistné za zamestnanca v zmysle zmeny legislatívy od 01.01.2023?

Odpoveď:

Ak bola osoba evidovaná počas celého mesiaca ako zamestnanec s príjmom nižším, ako je suma minimálneho preddavku (napr. pri čiastkovom úväzku) a osoba nie je zároveň poistencom štátu, nie je SZČO, nie je ani zamestnaná u viacerých zamestnávateľov a nie je ZŤP,  potom má povinnosť uhradiť preddavok na poistné najmenej v sume minimálneho preddavku.

Ak je (po uplatnení ustanovení o minimálnom preddavku) výška odvádzaného preddavku vyššia ako je príjem zamestnanca, zamestnávateľovi po splnení povinnosti podľa § 16 ods. 4 uvedeného zákona vzniká pohľadávka voči zamestnancovi.

Otázka č. 7:

 Zamestnanec už nie je zamestnancom spoločnosti a spoločnosť mu dodatočne vypláca mzdu po skončení pracovného pomeru, ktorá je v nižšej výške ako je životné minimum. Bude uvedený zamestnanec doplácať do výšky minima?

Odpoveď:

Uplatnenie pravidiel o minimálnom preddavku sa vzťahuje všeobecne na každú osobu, ktorá je na účely zákona o zdravotnom poistení pokladaná za zamestnanca, pokiaľ nespĺňa podmienky na neuplatnenie týchto pravidiel.

Ak táto osoba súčasne nie je zamestnaná u iného zamestnávateľa, nie je SZČO, nie je poistencom štátu, osobou so zdravotným postihnutím, potom sa na túto osobu pravidlá o minimálnom preddavku vzťahujú. V takomto prípade sa minimálny preddavok určí alikvotne iba na dni,  kedy je táto osoba prihlásená ako zamestnanec.

Otázka č. 8:

Zamestnanec pracuje na dohodu a v pracovnej zmluve má stanovené, že príjem má vyplácaný kvartálne (za 01-03/2023 je príjem vyplatený v 3/2023, 1-2/2023 príjem nie je) a zamestnanec si neuplatní výnimku z uplatňovania minimálneho  preddavok

Odpoveď:

Ak bude za zamestnanca pokladaný celých 31 dní (resp. 30, resp. 28), príjem bude mať nulu a nesplní podmienky podľa § 16a ods. 2, tak musí byť odvedený minimálny preddavok 32,81 eur.

Otázka č. 9:

Je možné mať vyplnenú položku „Neuplatnenie minimálneho preddavku na poistné“ hodnotou TRUE aj u zamestnancov, ktorí sú poistencami štátu: napr. starobný dôchodca pracujúci na riadnu pracovnú zmluvu, invalidný dôchodca pracujúci na riadnu pracovnú zmluvu...... a zamestnávateľ má informáciu o tom, že zamestnanec je  poistencom štátu z iných zdrojov a nie je podpísané Oznámenie,  na základe ktorého si zamestnanec neuplatňuje  postup podľa § 16a odsek .

Odpoveď:

Položka „Neuplatnenie minimálneho preddavku na poistné“ bude vyplnená hodnotou TRUE len v prípade ak si zamestnanec u zamestnávateľa uplatnil postup v zmysle § 16a ods. 5 zákona a neuplatňuje dopočet do min. preddavku, inak sa v položke uvádza FALSE.

Ak má zamestnávateľ informáciu o tom, že na zamestnanca sa počas celého mesiaca vzťahuje § 16a ods. 2 uvedeného zákona, tak minimálny preddavok pri zamestnancovi neuplatní a zamestnanec nemá povinnosť znova túto skutočnosť oznamovať zamestnávateľovi.

Otázka č. 10:

Zamestnanec má u zamestnávateľa uzavretý PP a zároveň aj dohodu. Je potrebné počítať doplatok do minimálneho preddavku ak u jedného zamestnávateľa je zamestnanec zároveň počas posudzovaného mesiaca z jedného právneho vzťahu poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 písm. m/ a z druhého nie?

Odpoveď:

 Ak je zamestnanec celý mesiac poistencom štátu a zamestnávateľ má k dispozícii informáciu o tejto skutočnosti, minimálny preddavok sa neuplatňuje.

Otázka č. 11:

 Zamestnanec má u jedného zamestnávateľa uzavretý PP a zároveň aj dohodu. Výška príjmu z PP je 100 eur mesačne a z dohody je 50 eur mesačne. Akým spôsobom prebehne v tomto prípade výpočet minimálneho preddavku na poistné zamestnanca.


Odpoveď:

 Výpočet minimálneho preddavku na poistné zamestnanca prebehne nasledovne:

Príjem (za kalendárny mesiac) z PP: 100 eur

Výška ďalších príjmov z dohody: 50 eur
Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ= (Príjem + Výška ďalších príjmov) – Odpočítateľná položka= (100 + 50) – 0 = 150 eur

Výpočet preddavku:

 1. zamestnávateľ 10% z 150 eur = 15 eur
 2. zamestnanec 4% z 150 eur = 6 eur
 3. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
 4. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (15 eur + 6 eur) = 32,81 eur – 21 eur = 11,81 eur
 5. preddavok spolu: A + B + D = 15 eur + 6 eur + 11,81 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 17,81 eur a zamestnávateľ v sume 15 eur.

Otázka č. 12

Pracujúci starobný , invalidný dôchodca v pracovnom pomere/teda je aj poistencom štátu/ s nízkym príjmom do 234,42eur/mesačne, iba v jednom pracovnom pomere bez príjmu ako SZČO, po podpísaní „oznámenie o neuplatnení si dopočtu preddavkov...“, uhrádza preddavky na odvod do ZP zo skutočného príjmu. Tu sa nebude zvyšovať doplatok na preddavky na minimálne poistenie, nakoľko sú poistencami štátu, ani pri prepočte RZZP im nevyjde nedoplatok?

Odpoveď:

V prípade ak je zamestnanec zároveň poistencom štátu podľa §11 ods. 7 a 8  zákona č. 580/2004 Z. z. tak sa neho vzťahuje výnimka z minimálneho preddavku zamestnanca ( a rovnako aj výnimka z minimálneho poistného zamestnanca v rámci RZ – vid §13b ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.)

Otázka č. 13:

Dohodár v aktívnom veku života + nemá iný príjem u iného zamestnávateľa , konateľ a predčasný starobný dôchodca s nízkym príjmom do 234,42eur/mesačne = na mesačnej báze podpisuje oznámenie „oznámenie o neuplatnení si dopočet ...“ ,   nemajú nárok na OP, platí preddavky na odvod do ZP z minimálneho poistenia do výšky 234,42eur mesačne ?

Odpoveď:

Ak sa na  zamestnanca nevzťahuje ani jedna z výnimiek podľa §16a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. tak platí minimálne preddavky. V prípade ak bol napr. poistencom štátu celý mesiac tak sa na neho vzťahuje výnimka z minimálneho preddavku a zaplatí preddavky z reálne dosiahnutého príjmu

Otázka 14:

Zamestnanec má viacero pracovných pomerov, alebo je SZČO, zamestnávateľovi predloží oznámenie o neuplatnení min. preddavku,  nemá nárok na OP, platí preddavky na odvod do ZP z minimálneho poistenia do výšky 234,42 eur mesačne. Pri prepočte v RZZP mu ZP môže  vzniknúť nedoplatok na ZP, ale aj správna výška preddavkov ? 

Odpoveď:

Ak zamestnanec podpísal zamestnávateľovi oznámenie o neuplatnení dopočtu do minimálneho preddavku, potom platí preddavky z reálne dosiahnutých príjmov v danom mesiaci, v RZ sa uplatňuje   minimálne poistné pričom sa zohľadňujú  výnimky z minimálneho poistného (§13b ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.- upravuje kedy sa minimálne poistné kráti).

Otázka č. 15:

Zamestnanec v pracovnom pomere iba s jedným s nízkym príjmom do 234,42 eur, nie je starobný ani invalidný dôchodca, ani SZČO. Môže si uplatniť nárok na odpočítateľnú položku na mesačnej báze, podpisuje „ oznámenie na uplatnenie nároku ...“  je nárok na OP aj keď príjem nie je v rozhraní medzi 380,-eur až 570,-eur, platí odvody nasledovne :

Príjem: 50,-eur, iba tento príjem a podpísané uplatnenie na OP,

OP : 50,-eur,

X10% = 5,-eur,

X4% z 0 = 0,-eur,

Odvod do ZP za spoločnosť : 5,-eur + 27,81eur za zamestnanca =minimálny preddavok : 32,81eur/za mesiac.

Nie je zbytočnosť podpisovať oznámenie na uplatnenie OP na mesačnej báze?

V RZZP by pri uplatnení OP mohol mať preplatok ? Ak suma 27,81 * 12mesiacov = 333,72eur je viac ako 9,37eur * 12 = 112,44eur?

Alebo sa v RZZP bude prihliadať na odvedené preddavky v celkovej výške aj za zamestnanca a aj za spoločnosť  32,81eur *12mesiacov =  393,72eur?

Odpoveď:

Je na rozhodnutí poistenca či podpíše oznámenie na uplatnenie OP na mesačnej báze.

Bude sa prihliadať aj na preddavky zamestnanca aj na preddavky  zamestnávateľa nakoľko podľa §13b zákona č. 580/2004 Z. z.:

Minimálne poistné zamestnanca  v RZ bude súčet poistného zamestnanca určeného podľa § 13 ods. 1 zo sumy 12-násobku životného minima pre jednu plnoletú osobu platného k prvému dňu kalendárneho roka a poistného zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca podľa § 13 ods. 4. Pri určení výšky minimálneho poistného zamestnanca sa nepoužijú ustanovenia § 13a. 

Celkové skutočné poistné poistenca je súčet predpísaného poistného poistenca a predpísaného poistného zamestnávateľa za tohto poistenca za rozhodujúce obdobie.

Ak je za rozhodujúce obdobie rozdiel medzi minimálnym poistným zamestnanca a celkovým skutočným poistným poistenca kladný, poistné zamestnanca určené podľa § 13 ods. 1 za rozhodujúce obdobie sa navyšuje o tento rozdiel.

Alebo :

Príjem :163,20eur, iba tento príjem a podpísané uplatnenie na OP,

OP : 163,20eur,

X10% = 16,32eur,

X4% z 0 = O,-eur,

Odvod do ZP za spoločnosť : 16,32eur + 16,49eur za zamestnanca = minimálny preddavok : 32,81eur.

Pod mesačným príjmom 234,42eur/mesiac sa platí preddavok tak či tak 32,81eur a nevzniká nedoplatok.

V RZZP by pri uplatnení OP mohol mať preplatok ? Ak suma 16,49eur * 12mesiacov = 197,88eur je viac ako 9,37eur * 12 = 112,44eur?

Alebo sa v RZZP bude prihliadať na odvedené preddavky v celkovej výške aj za zamestnanca a aj za spoločnosť  32,81eur *12mesiacov =  393,72eur?

Odpoveď:

Bude sa prihliadať aj na preddavky zamestnanca aj na preddavky zamestnávateľa nakoľko podľa §13b zákona č. 580/2004 Z. z.:

Minimálne poistné zamestnanca  v RZ bude súčet poistného zamestnanca určeného podľa § 13 ods. 1 zo sumy 12-násobku životného minima pre jednu plnoletú osobu platného k prvému dňu kalendárneho roka a poistného zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca podľa § 13 ods. 4. Pri určení výšky minimálneho poistného zamestnanca sa nepoužijú ustanovenia § 13a

Celkové skutočné poistné poistenca je súčet predpísaného poistného poistenca a predpísaného poistného zamestnávateľa za tohto poistenca za rozhodujúce obdobie.

Ak je za rozhodujúce obdobie rozdiel medzi minimálnym poistným zamestnanca a celkovým skutočným poistným poistenca kladný, poistné zamestnanca určené podľa § 13 ods. 1 za rozhodujúce obdobie sa navyšuje o tento rozdiel.

Alebo :

Príjem:330,-eur, iba tento príjem a podpísané uplatnenie na OP,

OP : 330,-eur,

X10% = 33,-eur,

X4% z 0 = 0,-eur,

Odvod do ZP za spoločnosť : 33,-eur + 0,-eur za zamestnanca = 33,-eur preddavok na ZP je viac ako minimálny preddavok : 32,81eur.

V RZZP bude nedoplatok ? Nebude chýbať minimálny odvod za zamestnanca vo výške 112,44eur ?

Podpísané oznámenie na uplatnenie OP na mesačnej báze sa pre zamestnanca oplatí iba pri príjme cca 330,-eur/mesiac, nakoľko celková suma odvedeného preddavku za spoločnosť za mesiac, kryje celú sumu minimálneho preddavku a v RZZP nevznikne  zamestnancovi nedoplatok ? Teda  v RZZP sa bude prihliadať na odvedené preddavky v celkovej výške aj za zamestnanca a aj za spoločnosť  32,81eur *12mesiacov =  393,72eur?

Odpoveď:

Bude sa prihliadať aj na preddavky zamestnanca aj na  preddavky zamestnávateľa nakoľko podľa §13b zákona č. 580/2004 Z. z.:

Minimálne poistné zamestnanca  v RZ bude súčet poistného zamestnanca určeného podľa § 13 ods. 1 zo sumy 12-násobku životného minima pre jednu plnoletú osobu platného k prvému dňu kalendárneho roka a poistného zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca podľa § 13 ods. 4. Pri určení výšky minimálneho poistného zamestnanca sa nepoužijú ustanovenia § 13a.

Celkové skutočné poistné poistenca je súčet predpísaného poistného poistenca a predpísaného poistného zamestnávateľa za tohto poistenca za rozhodujúce obdobie.

Ak je za rozhodujúce obdobie rozdiel medzi minimálnym poistným zamestnanca a celkovým skutočným poistným poistenca kladný, poistné zamestnanca určené podľa § 13 ods. 1 za rozhodujúce obdobie sa navyšuje o tento rozdiel.

Otázka 16:

Zamestnávateľ vykáže v mesiaci 2/2023 nulový príjem u zamestnanca zamestnaného na pracovný pomer, ktorý naposledy pracoval 31.01.2023.  ( zamestnanec pracuje na smeny, to znamená, že 31.01.2023 mal nočnú, 1-2.2.2023 voľno) od 3.2.2023 je na PN celý mesiac.  V mesiaci 2/2023 nemá mzdu, pretože neodpracoval ani jeden kalendárny deň, poberal len náhradu príjmu pri PN a potom nemocenské, nie je poistený z iného titulu, je to jeho jediný zdroj príjmu. Ako vykáže zamestnávateľ takéhoto zamestnanca  v MV 02/2023, bude sa na neho vzťahovať minimálny preddavok? Ak nie, musí zamestnávateľ zdôvodniť takýto nulový príjem a nesúlad sa zamestnávateľovi odmaže?

Odpoveď:

Aj na takého zamestnanca sa vzťahuje minimálny preddavok, avšak len jeho alikvótna časť pripadajúca na dni kedy nebol zároveň považovaný za poistenca štátu z titulu poberania náhrady príjmu a nemocenského  (§11 ods. 7 písm. m) bod 1 zákona č. 580/2004 Z. z.)

Otázka 17:

Zamestnanec s nárokom na zníženú sadzbu poistného ZŤP od 31.01.2023. Platí tak ako doteraz, že má nárok na znížený odvod za celý mesiac a tým pádom odvádza zdravotné poistenie za 1/2023 zo skutočného príjmu, aj keď jeho príjem je nižší ako životné minimum? Prípadný nedoplatok sa mu zúčtuje v RZ za rok 2023?

Odpoveď:

Podľa §12 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň, t. j. bude sa platiť z reálne dosiahnutého príjmu ( pretože sa na neho vzťahuje §16a ods. 2 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z.. Aj v RZ sa uplatňuje minimálne poistné (a aj tu platia výnimky z minimálneho poistného vid §13b zákona č. 580/2004 Z. z.).

Otázka 18:

Zamestnávateľ má uzatvorené zo zamestnancami dohody o vykonaní práce na celý rok, pričom priamo v dohode stanovuje splatnosť dojednanej odmeny štvťročne k 31.03; 30.06;31.10. a 31.12. Dojednaná odmena je 120,00 eur mesačne. Zamestnanec iný príjem nemá, ani nie je poistencom štátu. Doteraz vykazoval v MV 1-2 nulový príjem, za 3 vykázal 360,-- eur. Po zmene zákona musí každý mesiac vykazovať 120,00 eur, napriek tomu, že je v dohode dojednaná odmena štvrťročne? Respektíve znamená to, že ak mu v MV za 1-2 vykáže nulový príjem, je povinný mu vykázať aj minimálny preddavok?

Odpoveď:

Ak je poistenec prihlásený ako zamestnanec a nespĺňa ani jednu výnimku z minimálneho preddavku potom je povinný za mesiace 1 a 2 vykázať minimálny preddavok ( samozrejme zodpovedajúci počtu dní kedy sa za zamestnanca z titulu dohody považoval) a pokiaľ sa na neho nevzťahuje žiadna z výnimiek z minimálneho preddavku.

Otázka 19:

Ak bude zamestnanec dohodár prihlásený aj na sobotu a nedeľu v novom mesiaci (v predchádzajúcom pracoval nepretržite 5 dní) tak  bude dopočítaný minimálny preddavok aj za tieto dva dni?

Odpoveď:

Áno, preddavok bude dopočítaný aj za tieto dva dni.

Otázka 20:

Zamestnanec má pracovný pomer na skrátený úväzok z ktorého v mesiaci 1/2023 nedosahuje minimálne poistné, zároveň pracuje na dohodu v inej firme nepravidelne, to znamená, že v niektorom mesiaci odpracuje 3 dni, niekedy 5 dní inokedy nič. Takýto zamestnanec oznamuje uvedenú skutočnosť zamestnávateľovi „Oznámením zamestnanca“ o uplatňovaní výnimky z minimálneho preddavku v pracovnom pomere vždy v mesiaci kedy zmena nastala? ( napríklad na dohodu pracuje 11.01.2023, 18.01.2023 a 25.01.2023), oznámenie vypisujena 11.1.2023, 18.1.2023 a 25.01.2023? Ako vykáže skutočnosť v mesačnom výkaze, v časti neuplatnenie min. preddavku, keď v rámci jedného mesiaca má len tri dni v súbehu s dohodou.

Odpoveď:

Zamestnanec má pracovný pomer a zároveň uzatvorenú dohodu tak stačí ak podpíše oznámenie o uplatnení výnimky len raz teda do 8 dní odo dňa uzatvorenia dohody  (nie oznamovať vždy na dni kedy na dohodu pracuje)  následne ak by ukončil dohodu tak oznámi zmenu.

Podľa §16a ods. 5  ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže sa zamestnanec rozhodnúť, že postup podľa odseku 4 si neuplatní. Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi svoje rozhodnutie neuplatniť si postup podľa odseku 4 do ôsmich dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny.

Otázka 21:

Zamestnanec a zároveň poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie dosahuje nižší príjem ako je suma životného minima. Vzťahuje sa aj na neho výnimka o minimálnom preddavku? Je nám jasné, že zamestnanec sa považuje v priebehu roka v súbehu so štátom. Ale ako to bude v ročnom zúčtovaní. Nedoplatí v konečnom dôsledku nedoplatok na poistnom v ročnom zúčtovaní, ak jeho minimálne poistné za rok 2023 bude suma nižšia ako 393,82 eur? ( 2813,04 x 14 = 393,82) . Zamestnávateľovi by mal zamestnanec oznámiť  túto skutočnosť  v zmysle §16a ods.5 do ôsmich dní odo  dňa jej zmeny. V prípade, že zamestnanec opatrovateľský príspevok poberá od minulého roku a zamestnávateľ takúto informáciu nemá, mala byť splnená podmienka do 08.01.2023?

Odpoveď:

Ak je zamestnanec zároveň poistencom štátu podľa §11 ods. 7 a 8  tak sa na neho vzťahuje výnimka. Aj v ročnom zúčtovaní platí výnimka – viď § 13b ods. 2  písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. - Minimálne poistné zamestnanca určené podľa odseku 1 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých  bol poistenec osobou podľa §11 ods. 7 a 8.

Zamestnávateľovi  zamestnanec oznámi  túto skutočnosť  v zmysle §16a ods.5 do ôsmich dní odo  dňa jej zmeny. V prípade, že zamestnanec opatrovateľský príspevok poberá od minulého roku a zamestnávateľ takúto informáciu nemá, mala byť splnená podmienka do 08.01.2023. Ak túto skutočnosť oznámi oneskorene a zamestnávateľ bude výnimku uplatňovať až od ďalšieho mesiaca resp. ak  nepodá zamestnávateľ doplnkový MV za mesiac 1/2023 tak sa to zohľadní následne v RZ

Otázka 22:

Zamestnanec je DPN (dlhodobá PN) od 02.01.2023 do 31.01.2023. Vychádza dopočet do minimálneho preddavku. Máme  doplatiť minimálny preddavok 1,05€ ?  01.01.2023 je nedeľa kedy  nepracuje.

Odpoveď:

Ak sa považuje za zamestnanca len ten jeden deň bude dopočet za ten jeden deň- ostatné dni je v súbehu s poistencom štátu.  

Otázka 23:

Zamestnanec má absenciu od 02.01.2023 do 31.01.2023. Vychádza dopočet do minimálneho preddavku. Má doplatiť minimálny preddavok 1,05€ ? 01.01.2023 je nedeľa – nepracuje.

Ak má poistenec nepovolenú absenciu, zamestnávateľ poistenca odhlási ako zamestnanca  a ak bude prihlásený ako zamestnanec jeden deň (teda tú nedeľu) tak potom aj minimálny preddavok bude vypočítaný za tento jeden deň.

Otázka 24:

Zamestnanec má viacero pracovných pomerov, alebo je SZČO, zamestnávateľovi predloží oznámenie o neuplatnení min. preddavku,  nemá nárok na OP, platí preddavky na odvod do ZP z minimálneho poistenia do výšky 234,42 eur mesačne. Pri prepočte v RZZP mu ZP môže  vzniknúť nedoplatok na ZP, ale aj správna výška preddavkov ? 

V ročnom zúčtovaní: Ak je za rozhodujúce obdobie rozdiel medzi minimálnym poistným zamestnanca a celkovým skutočným poistným poistenca kladný, poistné zamestnanca určené podľa § 13 ods. 1 za rozhodujúce obdobie sa navyšuje o tento rozdiel.

Samozrejme aj pri RZ  sa Minimálne poistné zamestnanca znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých

 1. bol poistenec osobou podľa § 11 ods. 7 a 8,
 2. bol poistenec osobou so zdravotným postihnutím,
 3. bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu49a) alebo
 4. sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Ak je za rozhodujúce obdobie rozdiel medzi minimálnym poistným zamestnanca a celkovým skutočným poistným poistenca kladný, poistné zamestnanca určené podľa § 13 ods. 1 za rozhodujúce obdobie sa navyšuje o tento rozdiel.