Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Oznámenie poistenca/platiteľa

Poistenec a platiteľ poistného na zdravotné poistenie je podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) ods. 8 a 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov (ďalej len zákon) povinný plniť oznamovaciu povinnosť.

Za týmto účelom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou určil spôsob plnenia oznamovacích povinností. Poistenec/platiteľ poistného si plnia oznamovacie povinnosti prostredníctvom formulára v elektronickej pobočke alebo vyplnením tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Na tomto tlačive si poistenec alebo platiteľ poistného (okrem zamestnávateľa) plní oznamovaciu povinnosť pri určení platiteľa poistného alebo pri zmene platiteľa poistného. Na tomto tlačive oznamuje aj zmeny mena, priezviska, trvalého bydliska, názvu platiteľa, adresy podnikania, IČA, čísla bankového spojenia, prípadne iné zmeny údajov (toto neplatí pre zamestnávateľov).

Tlačivo pozostáva z originálu a jednej kópie.

Originál je určený pre zdravotnú poisťovňu.

Kópia je určená pre poistenca.

Vypĺňanie tlačiva

V hlavičke tlačiva je uvedený dvojmiestny kód poisťovne – 25. V tejto časti je potrebné doplniť dvojmiestny kód označenia príslušnej pobočky poistenca/platiteľa.

V časti „Oznámená zmena“ vyberie poistenec typ oznamovanej zmeny, pričom môže označiť viaceré položky, pokiaľ je dátum, od kedy zmena platí totožný pre všetky uvádzané zmeny. V prípade zániku poistenia je potrebné, aby uvedenú skutočnosť preukázal aj dokladmi. V časti „Zmena platí od“ sa uvádza deň, mesiac a rok zmeny v tvare DDMMRRRR.

Časť Poistenec

V prípade, že sa oznamované zmeny týkajú poistenca, je potrebné vyplniť osobné údaje poistenca: rodné číslo v 10 alebo 9 číselnom tvare, dátum narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko. V časti „ Adresa trvalého pobytu“ sa vyplní ulica, číslo domu, mesto/obec, PSČ číslo telefónu, Email. Adresa prechodného pobytu/korešpondenčná adresa sa vyplňuje len v prípade, že sa odlišuje od adresy trvalého pobytu. Tieto údaje v plnom rozsahu vyplní poistenec.

V prípade že sa oznamované zmeny týkajú platiteľa, uvedie oznamovateľ názov platiteľa a adresu podnikania ak sa líši od trvalého pobytu, IČO, DIČ, a číslo účtu.

U cudzincov je potrebné vyplniť údaje o štátnej príslušnosti, dátum od kedy má pobyt na území SR a číslo ID karty alebo pasu.

Časť zákonný zástupca

V prípade, že zmeny oznamuje zákonný zástupca fyzickej osoby je potrebné vyplniť meno a priezvisko/názov , rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a pohlavie osoby, ktorá je zákonným zástupcom.

Časť platiteľ

V tejto časti sa uvedie kód platiteľa poistného uvedený v nižšie uvedenom zozname kódov a dátum od a do jeho platnosti. Kód sa uvádza v tvare jedno číslo a jedno písmeno.
Dátum od - deň, mesiac a rok zmeny v tvare DDMMRRRR ( napr. začiatok povinnosti štátu platiť poistné atď.)
Dátum do - deň, mesiac a rok zmeny v tvare DDMMRRRR ( napr. koniec povinnosti štátu platiť poistné atď.)

Zoznam kódov:
Typ zmeny:

1. Štát

A. Nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia,
B. Fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu alebo dôchodok z cudziny alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
C. Fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená,
D. Fyzická osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
E. Fyzická osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
F. nepoužíva sa
G. Obvinená osoba vo väzbe alebo odsúdená vo výkone trestu odňatia slobody, obvinená osoba vo väzbe alebo odsúdená vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistená,
H. Fyzická osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
I. Študent z iného členského štátu, zahraničný študent na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike,
J. Fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,
K. Fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do  šiestich rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena o) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa;
L. Fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení, ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby;
M. Manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
N. Fyzická osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.
O. Fyzická osoba,

  1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,
  2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť,
  3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 14. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu a ktorá vykonáva ošetrovanie alebo starostlivosť aj po tomto dni,
  4. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 90. dňa osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu a ktorá vykonáva domácu starostlivosť aj po tomto dni,
  5. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu;

P. Fyzická osoba, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzická osoba, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu;
Q. Fyzická osoba, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
R. Cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,
S. Azylant v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu
T. Fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
U. Fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu, 
V. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov,
W. od 01.03.2022 sa nepoužíva
X. fyzickú osobu vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.
Y. Štipendista v rámci programu, ktorého vytvorenie schválila vláda Slovenskej republiky, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje na základe medzinárodnej zmluvy, alebo v rámci programu Európskej únie, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje podľa osobitného predpisu, ak takejto osobe je priznané štipendium na dobu v trvaní viac ako jeden mesiac a ak ku dňu vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia trvá existencia programu

3. SZČO

4. Platiteľ definovaný v § 11 ods. 2

Časť sadzba poistného

V tejto časti sa označí typ poistenca, teda to či sa jedná o poistenca bez zdravotného postihnutia, so zdravotným postihnutím alebo poistenca, ktorý je držiteľom preukazu ZTP.

Dokumenty na stiahnutie